Kung på mar­ken – och i luf­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Wil­lem-alex­an­der är in­te ba­ra kung över Ne­der­län­der­na. Han kan fly­ga flyg­plan ock­så.

Och det har han gjort i hem­lig­het i över 20 år för det na­tio­nel­la flyg­bo­la­get KLM, av­slö­jar han i en in­ter­vju.

– Du har ett flyg­plan, pas­sa­ge­ra­re, och om­bord­per­so­nal. Du har ett an­svar för dem. Du kan in­te ta med dig di­na be­kym­mer på mark upp i skyn. Du får kopp­la bort så­dant helt och kon­cen­tre­ra dig på nå­got an­nat. Det gör flyg­ning så av­kopp­lan­de.

Det sä­ger kung Wil­le­mAlex­an­der i en in­ter­vju med tid­ning­en De Te­le­graaf, om sin hem­li­ga ”hob­by” – att fun­ge­ra som andre­pi­lot på KLM:S kort­di­stans­flyg­ning­ar.

Wil­lem­alex­an­der bör­ja­de fly­ga re­dan för 30 år se­dan, skri­ver CNN. I över 21 år har han job­bat för KLM, in­nan dess flög han bo­la­get Mar­tin­ airs plan. Nu trä­nar han för att kun­na fly­ga Bo­e­ing 737, som ska er­sät­ta Fok­ker­pla­nen.

Ef­ter 11 sep­tem­ber 2001 har chan­ser­na för pas­sa­ge­ra­re att upp­täc­ka ho­nom bli­vit allt mind­re, ef­tersom de in­te läng­re har till­trä­de till cock­pit. Att han ”ba­ra” sit­ter som andre­pi­lot ger ho­nom ock­så en för­del när han mås­te ro­pa i hög­ta­lar­sy­ste­met:

– Jag kan ju all­tid sä­ga att jag å kap­te­nen och hans per­so­nals väg­nar öns­kar al­la pas­sa­ge­ra­re väl­kom­na. Då be­hö­ver jag ju in­te sä­ga mitt eget namn. Men de fles­ta lyss­nar ju in­te i al­la fall, sä­ger Wil­lem­alex­an­der.

Eri­ka Nek­ham/tt

FOTO: PE­TER DEJONG/AP

Kung Wil­lem-alex­an­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.