Fakta: Döds­risk för fjä­rilslar­ver

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I stu­di­en pla­ce­ra­de fors­kar­na ut lar­vattrap­per på 31 plat­ser runt jord­klo­tet, från nord­öst­ra Grön­land i norr till syd­öst­ra Austra­li­en i sö­der. And­ra plat­ser låg i Alas­ka, Ka­li­for­ni­en, Ari­zo­na, New York, Yu­kon och Al­ber­ta i Nor­da­me­ri­ka, Mex­i­ko och Pa­na­ma i Mel­la­na­me­ri­ka, Ecu­a­dor och Bra­si­li­en i Sy­da­me­ri­ka, Fin­land, Dan­mark, Stor­bri­tan­ni­en, Tjec­ki­en och Vi­tryss­land i Eu­ro­pa, Ugan­da i Afri­ka, Ki­na, Thai­land och Bor­neo i Asi­en, samt Nya Gu­i­nea. Fjä­rilslar­ver är bland de vik­ti­gas­te by­tes­dju­ren för många in­sek­tä­tan­de fåg­lar. Vis­sa fåg­lar, ex­em­pel­vis många av gö­kar­na, är spe­ci­a­li­se­ra­de på fjä­rilslar­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.