Li­te om: Fa­di­me Ücpi­nar

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: 44 år * Född: Tur­ki­et * Bor: Fal­ken­berg * Fa­milj: Tre barn, 16, 21 och 26 år * Yr­ke: So­ci­al­pe­da­gog * Öv­rigt: Fa­di­me gick med i Cen­tern och fick en plats som er­sät­ta­re i Fal­ken­bergs kom­mun­full­mäk­ti­ge nov 2006 och ja­nu­a­ri 2007 fick hon en or­di­na­rie plats i barn- och ut­bild­nings­nämn­den. 26 mars 2009 av­sa­de hon si­na upp­drag, ti­den räck­te in­te till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.