Fa­di­me Ücpi­nar har i år till­de­lats Fjä­rils­pri­set av KSAN.

I många år har Fa­di­me spritt kun­skap om he­ders­pro­ble­ma­ti­ken kopp­lat till miss­bruk. Hon an­ses va­ra en vik­tig mot­kraft i en oro­lig tid.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LENA BERGLUND 010-471 53 63 lena.berglund@hn.se

Kvin­no­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas sam­ar­bets­råd i Al­ko­hol- och Nar­ko­tikafrå­gor, KSAN, har ut­de­lat sitt Fjärilspris 2017 till so­ci­al­pe­da­gog Fa­di­me Ücpi­nar i Fal­ken­berg. Fa­di­me är bå­de glad och stolt över ut­mär­kel­sen.

– Det känns bra, jag blev väl­digt över­ras­kad, sam­ti­digt är det en be­kräf­tel­se på det jag gör. Kan man rod­da och stöt­ta - så är det bra.

I ETT PRESS­MED­DE­LAN­DE be­rät­tar KSAN:S ord­fö­ran­de att Fjä­rils­pri­set är en ut­mär­kel­se för vi­sat mod och en­ga­ge­mang i al­ko­hol-, lä­ke­me­del­soch drog­frå­gor ut­i­från ett kvin­no­per­spek­tiv. De ide­el­la in­sat­ser­na pri­o­ri­te­ras vid val av mot­ta­ga­re.

Årets pris till­de­la­des Fa­di­me för ”vi­sat mod och stort en­ga­ge­mang för ut­sat­ta tje­jer och unga kvin­nor som be­fin­ner sig i en he­ders­kon­text i dag”.

Fa­di­me är en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till SI­MON, Svens­kar och in­vand­ra­de mot nar­ko­ti­ka, i Fal­ken­berg. Hon är ord­fö­ran­de och har i många år in­for­me­rat och hål­lit fö­re­tag på sko­lor och mö­ten.

– Fal­ken­bergs­av­del­ning­en är i dag vi­lan­de, jag ar­be­tar nu­me­ra mer mot riks­av­del­ning­en i Stockholm. Jag har fått pri­o­ri­te­ra, jag har helt en­kelt svårt att hin­na med allt, sä­ger hon. Just nu upp­märk­sam­mar SI­MON pro­ble­ma­ti­ken kring en­sam­kom­man­de barn och unga som har miss­bruks­pro­ble­ma­tik med sig.

FA­DI­ME HAR MEDVERKAT i tre kort­fil­mer, bland an­nat ”He­ders­flyk­ten” som finns upp­lag­da på SIMONS hem­si­da.

– Jag fun­de­ra­de länge på hur man ska nå ut med kun­skap, och slut­li­gen tänk­te jag ”var­för in­te gö­ra film?” och fram­för­de min idé. Mitt bud­skap är att al­la män­ni­skor har rätt till ett tryggt och val­fritt liv, ut­an att nå­gon an­nan be­slu­tar om den per­so­nens fram­tid på grund av tra­di­tio­ner och kul­tur. Per­so­ner som kom­mer från ett grup­p­o­ri­en­te­rat sam­häl­le har svårt att an­pas­sa sig till ett in­di­vid­o­ri­en­te­rat sam­häl­le, där­för är det vik­tigt att man job­bar med he­la fa­mil­jen.

Fa­di­me kom till Fal­ken­berg el­va år gam­mal. Fa­mil­jen som är kur­der ha­de flytt från Tur­ki­et och fått asyl i Sve­ri­ge.

– När jag och min fa­milj kom var det fort­fa­ran­de ovan­ligt med in­vand­ra­re i Fal­ken­berg. För mig som barn var det lätt att smäl­ta in och lä­ra mig svens­ka.

"I bör­jan märk­te jag ett mot­stånd från om­giv­ning­en, men se­na­re fick jag stöd av många"

FA­DI­ME ÜCPI­NAR

I DAG ÄR Fa­di­me 44 år och har i Fal­ken­berg ge­nom åren haft kon­takt med pro­ble­ma­ti­ken hon en­ga­ge­rat sig i. 2009 var hon med om att star­ta SI­MON i Fal­ken­berg.

– Jag ha­de träf­fat en kvin­na som ha­de sam­ma hjär­te­frå­gor som jag. Hon gav mig bro­schy­rer om SI­MON, och vi tog kon­takt med för­bunds­sek­re­te­ra­ren i Stockholm och star­ta­de en av­del­ning i Fal­ken­berg. I bör­jan märk­te jag ett mot­stånd från om­giv­ning­en, men se­na­re fick jag stöd av många.

FA­DI­ME BÖR­JA­DE LÄ­SA till so­ci­al­pe­da­gog och blev klar 2015. I dag ar­be­tar hon som sam­ord­na­re och bi­trä­dan­de fö­re­stån­da­re på ett ut­red­nings- och be­hand­lings­hem som rik­tar sig till unga kil­lar mel­lan 14-18 år som har en nå­gon form av pro­ble­ma­tik, men ef­ter­frå­gan på pla­ce­ring­ar har va­rit mest för en­sam­kom­man­de barn och unga.

– Det är ett kom­pli­ce­rat ar­be­te ef­tersom det hand­lar om kil­lar som be­fin­ner sig mitt i asyl­pro­ces­sen. De har många pro­blem i sitt ba­gage sam­ti­digt som de ska in­te­gre­ras. Men det är in­te hopp­löst, sä­ger hon och spric­ker upp i ett le­en­de.

Bild: OLA FOLKESSON

SER HEL­HE­TEN. Fa­di­me tror in­te på enk­la lös­ning­ar ut­an an­ser att i många fall mås­te man ar­be­ta med he­la fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.