Nu har suc­cé­fö­re­ta­get L:a Bru­ket flyt­tat in i nya lo­ka­ler.

TILL­VÄXT: FÖ­RE­TA­GET VÄX­ER SNABBT, SAT­SAR IN­TER­NA­TIO­NELLT

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Fredrik Lars­son 010-471 53 67 ∙ fredrik.lars­son@hn.se

L:a Bru­ket har flyt­tat in i en ny fas­tig­het som rym­mer bå­de kon­tor och la­ger. Flyt­ten blev nöd­vän­dig på grund av ett ökat flö­de av va­ror.

Det är gans­ka många två­lar som ska ut för att sno ihop till L:a Bru­kets om­sätt­ning på 37 mil­jo­ner kro­nor, som re­do­vi­sa­des för 2016.

– Vi har haft svårt att för­stå vad näs­ta år ex­akt har med sig i ba­ga­get. Där­för har vi in­te vå­gat ta ett stör­re kliv fram­åt. Men nu kän­de vi att det in­te gick läng­re, det var nöd­vän­digt, med nya funk­tio­nel­la lo­ka­ler, sä­ger äga­ren Mats Jo­hans­son.

Lag­ret är på 600 kvadrat­me­ter, kon­tors­de­len på 400 kvadrat.

NYA LO­KA­LER­NA ÄR ut­for­ma­de till­sam­mans med fas­tig­hets­ä­ga­ren Bertil Lund­gren på Sca­pa AB.

– Han har gjort grun­din­ve­ste­ring­en, vi hyr av ho­nom, men har in­ve­ste­rat li­te ex­tra för att lo­ka­ler­na skul­le ta det där lil­la ex­tra ste­get, be­rät­tar Mats Jo­hans­son.

– Det som är spe­ci­ellt med fas­tig­he­ten är te­gel­fa­sa­den, sen he­la ut­tryc­ket som är väl­digt fa­brikslikt. Al­la föns­ter­par­ti­er ger den käns­lan,

ler­na som speg­lar va­ru­mär­ket. ”Vi har fått med oss en bruk­s­käns­la med te­gel­mats Jo­hans­son vill många tu­ris­ter be­sö­ka de­ras bu­tik i Var­berg. men ock­så be­lys­ning­en som är en mat­ta av ly­san­de klot.

– Kon­to­ret är egent­li­gen för stort, det är gans­ka ge­ne­rö­sa ytor. Men å and­ra si­dan har vi nå­got att växa i.

HU­VUD­KON­TO­RET SYSSELSÄTTER 15 per­so­ner, på lag­ret ar­be­tar det fy­ra styc­ken och kon­to­ret i Stockholm har fy­ra tjäns­ter.

– Vi skic­kar in al­la peng­ar som vi tjä­nar i bo­la­get igen och har dra­git på oss gans­ka sto­ra kost­na­der 2016, för att bäd­da in­för 2017 och 2018. Nu har vi egent­li­gen li­te för stor ko­stym, vil­ket vins­ten på 300 000 kro­nor pe­kar på.

– Vi öka­de om­sätt­ning­en med 25 pro­cent 2016 och skul­le bli jät­te­be­svik­na om vi in­te öka­de mer än så un­der det här året.

MATS JO­HANS­SON FÖR­VÄN­TAR sig att den in­ter­na­tio­nel­la han­deln kom­mer att öka dra­ma­tiskt un­der när­mas­te åren. Hur gör ni ex­pan­sio­nen ute i värl­den?

– Vi fick re­dan 2012 upp­märk­sam­het ute i värl­den och le­ve­re­ra­de ti­digt pro­duk­ter till To­kyo och Pa­ris för att det var kul.

– Men det som gjor­de att det tog fart var H&M:S ny­öpp­na­de ked­ja & ot­her sto­ri­es, som slog upp por­tar­na i stä­der som Pa­ris, Mi­la­no, London och Bar­ce­lo­na och så vi­da­re. Där fick vi möj­lig­het att säl­ja vå­ra pro­duk­ter un­der två år.

– Men det gjor­de att vi kun­de ska­pa när­va­ro med vå­ra pro­duk­ter i in­ter­na­tio­nel­la stor­stä­der, vil­ket har gett ring­ar på vat­ten.

Även i de nya lo­ka­ler­na i Träslövslä­ge är det möj­ligt att kö­pa L:a Bru­kets hud­vårds­pro­duk­ter.

PÅ KON­TO­RET. Mats Jo­hans­son är glad att hans fö­re­tag L:a Bru­ket har fått chan­sen att ska­pa en mil­jö i de nya loka­fa­sa­den. Själv­bil­den är vik­tig och vi vill vi­sa Var­berg att vi är här för att stan­na och så­här kan man gö­ra det.” En­ligt

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: JONATAN BYLARS

VILL FRAM­ÅT. Mats Jo­hans­sons fö­re­tag har läm­nat vil­lan. Men han sät­ter inga grän­ser för hur stort det kan bli.

Bild: JONATAN BYLARS

HUD­VÅRDS­PRO­DUK­TER. L:a Bru­ket har ett stort an­tal pro­duk­ter ute på mark­na­den. Va­ru­mär­ket ska va­ra ex­klu­sivt.

Bild: JONATAN BYLARS

PÅ LAG­RET. En dörr från kon­to­ret, sen är man ute på lag­ret. Per­fekt tyc­ker Mats Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.