HN:S ex­pert tip­sar om ro­sa fa­vo­ri­ter i för­som­mar­vär­men.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­rie Os­kars­son är vin- och dryc­kes­ex­pert. Hon pro­var al­la pro­duk­ter i Sys­tem­bo­la­gets sor­ti­ment och gör ett ur­val av dem som är bäst just nu.

PUYCHERIC SYRA ROSÉ 199 kr | 300 cl | 12,5 % | SB 2209 | 2016 | Frank­ri­ke | VDP d’oc | Rosé | 6/10

Från koo­pe­ra­ti­vet ut­an­för Car­cas­son­ne kom­mer den­na ljuv­li­ga doft av sol­mog­na träd­gårds­bär och ör­ter i fräsch kom­bi­na­tion. Ett som­rigt och mat­vän­ligt vin med frisk syra i syd­fransk stil. Häll upp när gästerna kom­mer och ser­ve­ra med sar­dell­salt pis­sa­la­diè­re.

SANTA ANA ORGANIC CABERNET SAUVIGNON ROSÉ 79 kr | 75 cl | 12,5 % | SB 6921 | 2016 | Ar­gen­ti­na | Men­do­za | Rosé | Eko­lo­giskt | 6/10

Den stränga blå dru­van cabernet sauvignon ger även rosévi­net en viss stram­het. Här i en ka­rak­tärs­fylld va­ri­ant med syr­li­ga rö­da vin­bär, li­te äp­pel­ton, ra­bar­ber och per­son­lig­het. Ett vin att ta till när det är dags för cea­sarsal­lad med gril­lad kyck­ling.

ADOBE ROSÉ 219 kr | 300 cl | 12 % | SB 6542 | 2016 | Chi­le | Val­le Cen­tral | Vitt | Eko­lo­giskt | 6/10

Till träd­gårds­fes­ten i ber­sån pas­sar det fint med ett smult­ron­dof­tan­de rosé, med drag av hal­lon och li­te va­nilj. Fräscht, li­te la­gom syr­ligt. Typiskt trev­ligt till pick­nic­ken med ba­gu­et­ter med brie och sol­tor­ka­de to­ma­ter, och kanske en li­ten hal­lon­paj.

GRAN­DE RECOLTE 115 kr | 75 cl | 13 % | SB 75286 | 2016 | Frank­ri­ke | Cô­tes de Pro­vence | Rosé | 7/10

Cinsault och gre­nache är dru­vor­na bakom det­ta fi­na rosé med solvar­ma to­ner av rö­da som­mar­bär och per­si­ka. Fräscht och lätt­samt ut­an att tap­pa sting­et med charm och frisk syra. Gör en klas­sisk Sa­la­de Niço­i­se med po­ta­tis, ton­fisk och oli­ver, och dröm dig bort.

DOMAINE DE COLLAVERY 87 kr | 75 cl | 13 % | SB 2859 | 2016 | Frank­ri­ke | Co­teaux d’aix-en­pro­vence | Rosé | 7/10

Tänk en ljum­men som­mar­kväll. Gril­len är pre­cis la­gom varm och den ört­ma­ri­ne­ra­de fläsk­fi­lén ska läg­gas på. Häll upp ett glas kylt smult­ron­fräscht rosé med ör­ti­ga to­ner och kryd­digt slut i syd­fransk stil. In­te så an­språks­fullt, men väl­digt friskt och trev­ligt.

MULDERBOSCH ROSÉ 85 kr | 75 cl | 12,5 % | SB 6077 | 2016 | Syd­af­ri­ka | Co­as­tal Re­gi­on | Rosé | 6/10

Mul­der­boschs kraft­ful­la rosé har bli­vit nå­got av en fa­vo­rit för många med sin re­jä­la, grill­vän­li­ga smak av bars­ka rö­da vin­bär, mog­na körs­bär och grape. Ibland vill man ju ha ett vin som tar plats! Är det dags för gril­lad biff el­ler gril­la­de grön­sa­ker, ja då är det­ta rätt.

LES LAUZERAIES TAVEL 115 kr | 75 cl | 14 % | SB 2724 | 2016 | Frank­ri­ke | Tavel | Rosé | Eko­lo­giskt | 7/10

Den lil­la byn Tavel i söd­ra Rhô­ne är känd för si­na an­slå­en­de, kraft­fullt röd­ro­sa och smak­ri­ka rosévi­ner, långt från den blek­ro­sa pro­vencetren­den. In­ten­sivt med hal­lon och körs­bär, strin­gent syra och mat­vän­lig stil. Pro­va till gril­lad ton­fisk med en fräsch sal­lad.

ALBIA ROSÉ 89 kr | 75 cl | 12,5 % | SB 2248 | 2016 | Ita­li­en | Tosca­na | Rosé | 6/10

Från den väl­kän­de röd­vin­s­pro­du­cen­ten Ba­ro­ne Ri­ca­so­li i Tosca­na kom­mer det­ta fris­ka rosé på san­gi­o­ve­se och mer­lot med char­mi­ga drag av hal­lon, ci­trus och en aning va­nilj. Lätt­samt och glad­lynt ut­an sto­ra pre­ten­tio­ner. Pro­va till en som­rig skal­djurspas­ta.

VIA DEL CAMPO ROSADO TEMPRANILLO BOBAL 72 kr | 75 cl | 13 % | SB 2900 | 2016 | Spa­ni­en | Vd­lt Castil­la | Rosé | Eko­lo­giskt | 5/10

Från Al­ba­ce­te syd­väst om Va­len­cia kom­mer det­ta enk­la men schyss­ta vin på li­ka de­lar tempranillo och bobal. Mjukt, rent och ge­ne­röst med sö­ta rö­da bär, li­te ör­ti­ga to­ner och kryd­da. Gott som apéri­tif med ta­pasin­spi­re­ra­de smårät­ter el­ler oli­ver och god, spansk skin­ka.

MINUTY PRESTIGE ROSÉ 145 kr | 75 cl | 13 % | SB 79353 | 2016 | Frank­ri­ke | Cô­tes de Pro­vence | Rosé | 8/10

M de Minuty har ta­git en sta­bil plats i för­sälj­nings­sta­tisti­kens topp. Det­ta är ”sto­ra­sys­tern”, ett ele­gan­ta­re vin från sam­ma pro­du­cent med för­tju­san­de doft av rö­da träd­gårds­bär, ör­ter och fin längd. Strå­lan­de apéri­tif med ba­ra nå­got salt att tug­ga på till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.