PÅ VÄG MOT RIKS­DA­GEN.

Ha­rald La­gerstedt (C), med­lem i kom­mun­sty­rel­sen i Var­berg, har be­stämt sig för att kan­di­de­ra till riks­da­gen.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Fred­rik Larsson 010-471 53 67∙fred­rik.larsson@hn.se

Han an­län­der till in­ter­vjuplat­sen på en silv­rig cy­kel. Från hem­met till Lind­bergs kyr­ka är det ba­ra ett par kilo­me­ter.

HA­RALD LA­GERSTEDT KOM in i full­mäk­ti­ge i Var­berg re­dan som 23-åring. Han är in­ne på sitt 26:e år och blev för in­te så länge se­dan avtackad för lång och tro­gen tjänst som för­tro­en­de­vald.

– I hös­tats fick jag det som ti­di­ga­re kal­la­des för guld­kloc­kan. En nål att sät­ta på ka­va­jen. Då är det dags att gö­ra någon­ting an­nat.

– Min far­far var lo­kal­po­li­ti­ker i Lind­ber­ga kom­mun och dess­förin­nan Valinge kom­mun. Så jag ha­de med mig po­li­ti­ken hem­i­från, plus att jag var in­tres­se­rad av sam­hälls­kun­skap i sko­lan, be­rät­tar han.

POSITIONEN SOM GRUPPLE­DA­RE för Cen­ter­par­ti­et i Var­berg har han snart haft i 16 år.

– Det är lång tid som le­da­re. Nu kän­ner jag att det be­hövs en ny röst i vår grupp som le­der och för po­li­ti­ken fram­åt.

Han fram­för­de si­na tan­kar till par­ti­or­ga­ni­sa­tio­nen i hös­tas, att han var på väg bort från kom­mun­po­li­ti­ken.

– Jag vill pro­va att kan­di­de­ra till riks­da­gen.

– Det är någon­ting som jag har fun­de­rat på un­der någ­ra år, att det vo­re in­tres­sant att pro­va på riks­po­li­ti­ken och för­sö­ka på­ver­ka den. Vil­ka frå­gor lig­ger dig när­mast på riks­pla­net?

– Själv­klart kom­mer det att va­ra frå­gor­na som jag har följt än­da se­dan jag en­ga­ge­ra­de mig in­om po­li­ti­ken.

Ha­rald La­gerstedt, 48, slu­tar med kom­mun­po­li­ti­ken ef­ter va­let 2018. Istället sik­tar han på en riks­dags­plats för Cen­ter­par­ti­et. Då kan det bli tun­nel­ba­na till job­bet.

– Det hand­lar om en le­van­de landsbygd, ut­veck­ling i he­la lan­det och att vi ska ha go­da för­ut­sätt­ning­ar för svensk livs­me­dels­pro­duk­tion.

– Men själv­klart även fö­re­ta­gan­de i stort och mil­jöfrå­gor, som jag har job­bat myc­ket med in­om kom­mu­nen.

DET GÅR BRA för Cen­ter­par­ti­et nu. Opi­ni­ons­mät­ning­ar un­der se­na­re tid har vi­sat på re­kord­siff­ror.

På Hal­lands­bän­ken har Cen­tern i dag Ola Jo­hans­son från Kungs­bac­ka. Han ha­de ett starkt krysstöd vid se­nas­te va­let.

– Två man­dat är in­om räck­håll med de siff­ror­na som är nu. Det är käns­lan. Ola vill nog va­ra kvar i riks­da­gen, sä­ger Ha­rald La­gerstedt.

Det är hård kon­kur­rens om en riks­dags­plats för C. Även Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Fal­ken­berg, vill bör­ja ar­be­ta i Stock­holm.

– Vik­ti­gast är att Cen­ter­par­ti­et blir så starkt som möj­ligt ef­ter va­let. Det hjäl­per in­te att vi har 13,5 pro­cent i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na.

– Jag skul­le kun­na gö­ra en ci­vil kar­riär. Men nu kän­ner jag att det är li­ka bra att sat­sa på riks­da­gen när jag är in­ne i po­li­ti­ken. Dess­utom går det ju bra för par­ti­et.

Bild: JONATAN BYLARS

LÅNG TJÄNST. Som för­to­ren­de­vald po­li­ti­ker i Var­bergs kom­mun har det bli­vit 26 år för Ha­rald La­gerstedt.

EN LE­VAN­DE LANDSBYGD. Det är någon­ting som Ha­rald La­gerstedt (C) tyc­ker är vik­tigt. Nu har han bör­jat job­ba för en riks­dags­plats. Som kom­mun­po­li­ti­ker har han bland an­nat käm­pat för svenskt kött

Bild: JONATAN BYLARS

och för­sökt få in mer lo­ka­la le­ve­ran­tö­rer till skol­ma­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.