Oe­nig­het kring nytt gym­na­si­um

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCAR­SON 010-471 53 71 an­na.oscar­son@hn.se

Bå­de barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en och -nämn­den sa nej. Men kom­mun­sty­rel­sen sä­ger ja. Det gäl­ler Folku­ni­ver­si­te­tets öns­kan om att star­ta gym­na­si­um i Var­berg.

HN har ti­di­ga­re skri­vit om att Folku­ni­ver­si­te­tet vill star­ta ett gym­na­si­um med in­ter­na­tio­nell pro­fil i Var­berg. Det är Skol­in­spek­tio­nen som av­gör och Var­bergs kom­mun har fått till­fäl­le att ytt­ra sig.

BARN- OCH ut­bild­nings­för­valt­ning­en har gjort en kon­se­kvens­be­skriv­ning av vad det skul­le in­ne­bä­ra om Folku­ni­ver­si­te­tet fick star­ta sitt gym­na­si­um. De tit­tar på vil­ka pe­da­go­gis­ka, eko­no­mis­ka och or­ga­ni­sa­to­ris­ka kon­se­kven­ser det får. Tjäns­te­män­nen skri­ver att det finns risk att fär­re ele­ver sö­ker sig till Pe­der Skri­vares sko­la och Drott­ning Blan­kas sko­la. Des­sa sko­lor har näm­li­gen sam­ma pro­gram som Folku­ni­ver­si­te­tet tän­ker er­bju­da. Det kan då fin­nas risk att de re­dan eta­ble­ra­de gym­na­sie­sko­lor­na får svårt att täc­ka kost­na­der­na för pro­gram­men.

MEN EN MA­JO­RI­TET i kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott och kom­mun­sty­rel­sen an­ser att Folku­ni­ver­si­te­tet ska tillå­tas star­ta sitt gym­na­si­um.

– Vi tyc­ker än­då att val­fri­he­ten är vik­tig och vi ser att kul­lar­na i gym­na­si­et vän­der upp­åt, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Hon satt för ett tag se­dan och tit­ta­de ige­nom gam­la pro­to­koll. Då blev hon påmind om att det har va­rit stor skep­sis mot pri­va­ta sko­lor även ti­di­ga­re.

– Det var sam­ma sak när Kun­skaps­sko­lan och Plus­gym­na­si­et skul­le star­ta, sä­ger hon.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA re­ser­ve­ra­de sig mot be­slu­tet.

– Vi ser att det blir en ökad kost­nad för kom­mu­nen. Det pra­tas om val­fri­het men vi ser en stor risk att det blir tvärtom när någ­ra pro­gram kom­mer att få läg­gas ner, sä­ger Ja­na Nils­son (S), kom­mun­sty­rel­sens vice ord­fö­ran­de.

Om­röst­ning be­gär­des, den slu­ta­de 7-6 till för­sla­get att lå­ta Folku­ni­ver­si­te­tet star­ta sitt gym­na­si­um. För­u­tom So­ci­al­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de Väns­ter­par­ti­et och SPI ock­så nej.

– Spe­ci­ellt yr­kes­pro­gram­men lig­ger i fa­ro­zo­nen vid en för­säm­rad eko­no­misk si­tu­a­tion på grund av hög­re pro­gram­kost­na­der och fär­re sö­kan­de, sä­ger Ja­na Nils­son.

KOM­MU­NEN KOM­MER I sitt svar till Skol­in­spek­tio­nen att ge sitt god­kän­nan­de till Folku­ni­ver­si­te­tet sam­ti­digt som för­valt­ning­ens ställ­nings­ta­gan­de skic­kas med för kän­ne­dom.

– Jag tyc­ker att det är bra att vi skic­kar med ytt­ran­det så att Skol­in­spek­tio­nen får en hel­hets­bild, sä­ger Mi­cael Åkes­son (M), ord­fö­ran­de i barn- och ut­bild­nings­nämn­den.

Bild: HN/ARKIV

IN­TE ÖVER­ENS. Ja­na Nils­son (S) me­nar att ett nytt gym­na­si­um ha­de re­sul­te­rat i fär­re sö­kan­de till de re­dan be­fint­li­ga sko­lor­na. Ann-char­lot­te Sten­kil (M) an­ser att val­fri­he­ten är vik­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.