Rät­te­gång­en var en känslo­mäs­sig ber­goch­dal­ba­na

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Rät­te­gång­en kring 16-åri­ge Al­bin Ei­nar­sens död har fle­ra gång­er om vi­sat hur myc­ket käns­lor som är in­blan­da­de – från al­la håll.

Det har upp­re­pats gång på gång un­der de fem da­gar­na som hu­vud­för­hand­ling­en kring mor­det på Al­bin har på­gått: det finns ba­ra för­lo­ra­re i det här.

Näs­tan li­ka många gång­er har det på­ta­lats att 20-åring­en, en av Al­bins bäs­ta vän­ner, in­te ha­de för av­sikt att ta li­vet av sin kom­pis den där maj­k­väl­len för tre år se­dan. Fle­ra vitt­nes­mål har klar­gjort att 20-åring­en har mått oer­hört då­ligt ef­ter Al­bins död och det har ock­så synts tyd­ligt på ho­nom de stun­der som han har sut­tit med in­ne i Halm­stads tings­rätts sä­ker­hets­sal – på den bort­re si­dan av glas­väg­gen som hål­ler åhö­rar­na på be­hö­rigt av­stånd.

Blic­ken är tom, och vänd ned mot hän­der­na som hål­ler ett sta­digt tag kring ett plast­glas fyllt med vat­ten. Det märk­tes ock­så tyd­ligt när 20-åring­en, un­der hu­vud­för­hand­ling­ens förs­ta dag, var tvung­en att fö­ras till sjuk­hus med am­bu­lans ef­ter att ha känt tryck över brös­tet – strax ef­ter att åkla­ga­ren ha­de läst högt ur det väl­digt de­tal­je­ra­de ob­duk­tions­pro­to­kol­let.

PÅ AND­RA SI­DAN av sa­len har Al­bins an­hö­ri­ga sut­tit – hans mam­ma, sys­ter och pap­pa. Un­der fy­ra och en halv dag har de lyss­nat på långa re­do­gö­rel­ser från po­li­sens brotts­plats­tek­ni­ker, rätts­lä­ka­re och am­bu­lans­per­so­nal. De har ock­så fått hö­ra vitt­nen be­rät­ta om hur de upp­fat­ta­de Al­bin. Det har va­rit många fi­na ord, men det har ock­så fö­re­kom­mit an­kla­gel­ser. Det har på­ståtts att Al­bin har gjort det ena och det and­ra och att han har sagt det ena och det and­ra.

”Bland fa­mil­je­med­lem­mar, vän­ner och and­ra an­hö­ri­ga till bå­da par­ter har det grå­tits, vis­kats och spe­ku­le­rats.”

Oav­sett om an­kla­gel­ser­na är san­na el­ler in­te mås­te det va­ra fruk­tans­värt för de an­hö­ri­ga att sit­ta i en rätts­sal och lyss­na på det­ta. Och att hö­ra åkla­ga­ren be­skri­va hur det gick till när Al­bin, da­gen ef­ter sin 16-års­dag, blev sla­gen, strypt och slut­li­gen pla­ce­rad i vatt­net vid en bäck på Fren­narp. Fruk­tans­värt.

Där­för är det hel­ler in­te kons­tigt att Al­bins an­hö­ri­ga ibland har tving­ats läm­na sa­len, för att i stäl­let föl­ja för­hand­ling­en från an­nat håll. Det är hel­ler in­te kons­tigt att Al­bins mam­ma och pap­pa har fått upp­sö­ka sjuk­hus.

MEN ÄVEN PÅ åhö­rar­nas si­da av glas­väg­gen har det va­rit käns­lo­samt. Bland fa­mil­je­med­lem­mar, vän­ner och and­ra an­hö­ri­ga till bå­da par­ter har det grå­tits, vis­kats och spe­ku­le­rats. Från och till har det ock­så hörts en­sta­ka svor­do­mar.

In­för do­men, som av­kun­na­des på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen, var det knäpp­tyst i rätts­sa­len. När lag­man Pia Jo­hans­son klockan 15.45 läs­te upp be­slu­tet – ”tings­rät­ten dö­mer NN för mord” – hör­des ba­ra snyft­ning­ar. Vis­sa av sorg och vis­sa av lätt­nad, kan man an­ta.

Nu är det in­te sä­kert att det tar slut här. Må­let kan över­kla­gas till hov­rät­ten och då får al­la le­va i ovisshet en tid till. Det en­da som just nu är sä­kert är det som har kon­sta­te­rats se­dan all­ra förs­ta bör­jan: Det finns ba­ra för­lo­ra­re i det här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.