Bran­den på Kro­nan miss­tänks va­ra an­lagd

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TO­BI­AS SVENSSON PET­TER TARENIUS re­dak­tio­nen@hn.se

Gal­le­ri­an fyll­des un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen av rök ef­ter en brand. Bygg­na­den eva­ku­e­ra­des och spär­ra­des av.

Vid 13.20-ti­den lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till Kro­nan. På plats upp­täck­te de en fullt ut­veck­lad brand in­ne på en av to­a­let­ter­na i mit­ten av bygg­na­den.

En­ligt rädd­nings­tjäns­ten släck­tes bran­den snabbt, men på grund av den kraf­ti­ga rök­ut­veck­ling­en fick gal­le­ri­an eva­kue­ras. Po­lis spär­ra­de av gal­le­ri­an och stod sta­tio­ne­ra­de ut­an­för in­gång­ar­na.

– Det har kom­mit ut rök i sto­ra de­lar av bygg­na­den, be­rät­ta­de Mat­ti­as Flo­rin, rädd­nings­tjäns­tens in­sats­le­da­re på plats.

Rädd­nings­tjäns­ten fanns kvar på plat­sen un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen och an­vän­de su­gan­de fläk­tar för att av­lägs­na rö­ken. Rädd­nings­in­sat­sen blev om­fat­tan­de. Att to­a­let­ten sak­na­de från­luft­sven­ti­la­tion gjor­de ar­be­tet extra pro­ble­ma­tiskt.

UL­RI­KA ANDERSSON, BUTIKSCHEF på bu­ti­ken Gi­na Tri­cot, be­fann sig ba­ra någ­ra me­ter från to­a­let­ten där bran­den star­ta­de. Hon me­nar att de som an­la­de bran­den är kän­da av bu­tiksä­gar­na i Kro­nan se­dan ti­di­ga­re.

– De sat­te eld på tid­ning­ar in­ne på han­di­kapp­to­a­let­ten så bran­den tog sig fort, sä­ger Ul­ri­ka Andersson.

– Folk har sett dem och det lär finns bil­der på dem ock­så från över­vak­nings­ka­me­ror.

Rökluk­ten var på­tag­lig i sto­ra de­lar av bygg­na­den re­dan när brand­lar­met gick och per­so­nal och kun­der tving­a­des läm­na bu­ti­ker­na.

– Jag vet in­te om klä­der­na har kla­rat sig. Fläk­tar­na går ju fort­fa­ran­de. Det är per­so­ner från för­säk­rings­bo­la­get på väg ner, sa Ul­ri­ka Andersson vid 15-ti­den i går.

ROGER JO­HANS­SON PÅ Ekäng­en­grup­pen, en av ägar­na till Kro­nan Shop­ping, har va­rit på plats vid lo­ka­len un­der da­gen. Han be­kräf­tar att han­di­kapp­to­a­let­ten är total­för­störd ef­ter bran­den.

– Vi har stängt ner och det kom­mer in­te öpp­na mer i dag. Just nu ar­be­tas det med brand­s­a­ne­ring. Av det jag har fått till mig hit­tills så ser det ut som om vi kan ha öp­pet som van­ligt i mor­gon, sa Roger Jo­hans­son se­na­re un­der ef­ter­mid­da­gen.

I VIL­KEN OM­FATT­NING som va­ror i gal­le­ri­an har ta­git ska­da av rö­ken är oklart. Men de sig­na­ler som Roger Jo­hans­son hit­tills har fått är lug­nan­de för bu­tiksä­gar­na.

– En­ligt brand­s­a­ne­ringskil­lar­nas förs­ta koll så ver­kar det in­te va­ra så il­la. Det är vår för­hopp­ning. Det var nog tur i otu­ren att det här hän­de i en be­grän­sad del av hu­set, sa han.

Po­li­sen ru­bri­ce­rar det in­träf­fa­de som mord­brand.

Bild: OLA FOLKESSON

RÖKIG IN­SATS. Rädd­nings­tjäns­tens rök­dy­ka­re fick sli­ta för att få bukt med rö­ken. To­a­let­ten som total­för­stör­des i bran­den sak­na­de från­luft­sven­ti­la­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.