Sto­ra ris­ker ef­ter köns­stymp­ning

Kun­ska­pen för låg: ”Det finns inga ge­ne­rel­la rikt­lin­jer”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kvin­nor som köns­stym­pats kan få en kor­ri­ge­rings­o­pe­ra­tion i Sve­ri­ge. Men kun­ska­pen om vad kvin­nor­na ris­ke­rar i hem­län­der­na om de in­te får stan­na är för låg. Nu ska Mi­gra­tions­ver­ket ta re­da på mer.

Ma­ria, 18 år, äls­kar fot­boll och spe­la­de of­ta med si­na brö­der i So­ma­lia. Men det an­sågs in­te lämp­ligt för flic­kor. Hen­nes mor­far tyck­te att hon skul­le köns­stym­pas och in­grep­pet ut­för­des när hon var mel­lan åt­ta och nio år gam­mal.

När hon kom till Sve­ri­ge upp­da­ga­des pro­ble­men ef­ter köns­stymp­ning­en. Hon ha­de svå­ra smär­tor och en så kal­lad öpp­nings­o­pe­ra­tion ge­nom­för­des. Nu ris­ke­rar hon ut­vis­ning, ef­ter sitt and­ra av­slag i Mi­gra­tions­dom­sto­len. I So­ma­lia ris­ke­rar hon ett liv i iso­le­ring, att ut­sät­tas för våld och att in­grep­pet ut­förs på nytt.

Ma­ria fort­sat­te att spe­la fot­boll i Sve­ri­ge, men nu or­kar hon in­te läng­re. Oron in­för fram­ti­den är stor.

– Ef­ter två av­slag av Mi­gra­tions­ver­ket kän­ner jag mig de­pri­me­rad. I So­ma­lia är det ab­so­lut för­bju­det att öpp­nas in­nan man är gift. Det blir sto­ra pro­blem, be­rät­tar hon.

För en an­nan 18-årig flic­ka från So­ma­lia blev Mi­gra­tions­ver­kets be­slut ett an­nat. När flic­kan först kom till Sve­ri­ge ne­ka­des hon up­pe­hålls­till­stånd. Som 16-åring ge­nom­för­des en kor­ri­ge­rings­o­pe­ra­tion och ef­ter fle­ra tu­rer, an­sågs si­tu­a­tio­nen för­änd­rad och flic­kan för­tjä­na­de en­ligt Mi­gra­tions­ver­ket flyk­tingsta­tus, ett av de star­kas­te skä­len för asyl.

Lä­ka­ren Bi­ta Es­h­rag­hi ar­be­tar på Amel­mot­tag­ning­en på Sö­der­sjuk­hu­set som tar emot kvin­nor med pro­blem or­sa­ka­de av köns­stymp­ning. Un­ge­fär 140 kvin­nor får var­je år vård på mot­tag­ning­en och ett få­tal av des­sa är min­derå­ri­ga. Of­tast är de en­sam­kom­man­de och flic­kor­na tar säl­lan själ­va kon­takt med vår­den.

– Det krävs stort mod att kom­ma till oss i den ål­dern. Mens­värk och åter­kom­man­de uri­nin­fek­tio­ner är bland de van­li­gas­te sökor­sa­ker­na. Men ock­så frå­gor om vad som egent­li­gen har hänt, sä­ger Bi­ta Es­h­rag­hi.

– Även om vi re­kom­men­de­rar en öpp­nings­o­pe­ra­tion som be­hand­ling för hen­nes be­svär, så tve­kar de. De är räd­da för att be­trak­tas som ”ore­na” när de tving­as åter­vän­da till hem­lan­det. En del ris­ke­rar ut­frys­ning, and­ra ris­ke­rar att ut­sät­tas för yt­ter­li­ga­re våld. Vi för­sö­ker stöt­ta flic­kan så gott det går.

Ka­ta­ri­na Frunge, rätts­lig ex­pert på Mi­gra­tions­ver­ket, me­nar att kun­ska­pen om köns­stymp­ning, till ex­em­pel vad flic­kor­na ris­ke­rar i si­na hem­län­der, är stor på myn­dig­he­ten. Men när det kom­mer till kor­ri­ge­rings­o­pe­ra­tio­ner och vad de kan få för kon­se­kven­ser, finns det bris­tan­de in­for­ma­tion.

– Det sker all­tid en in­di­vi­du­ell pröv­ning. Ris­ke­rar hon att köns­stym­pas kan hon få flyk­tingsta­tus, ef­tersom det fal­ler un­der för­föl­jel­se på grund av kön. Men det finns inga ge­ne­rel­la rikt­lin­jer vi kan för­li­ta oss på när det kom­mer till kor­ri­ge­rings­o­pe­ra­tio­ner, sä­ger hon.

Ka­ta­ri­na Frunge hop­pas att fler ut­red­nings­re­sor ska ge mer bak­grund till be­slu­ten. En ut­red­nings­re­sa till just So­ma­lia är pla­ne­rad till slu­tet av 2017.

Det finns hel­ler ing­en upp­fatt­ning på Mi­gra­tions­ver­ket om hur många kvin­nor det kan rö­ra sig om. Det är säll­synt att en kor­ri­ge­rings­o­pe­ra­tion upp­ges i myn­dig­hets­kon­tak­ten, el­ler som asyl­skäl.

–Det är yt­terst ovan­ligt, där­med in­te sagt att det in­te fö­re­kom­mer.

Ta­but kring köns­stymp­ning är starkt, och många väl­jer hell­re att le­va med pro­ble­men än att sö­ka hjälp, be­rät­tar Khad­ra Se­e­rar vid stif­tel­sen De­sert Flo­wer, som ar­be­tar mot kön­stymp­ning.

–Hon ris­ke­rar att fry­sas ut av sin fa­milj och sin klan vil­ket med­för enorm so­ci­al ut­satt­het och fa­ra för li­vet. För­u­tom kla­nen finns ing­et so­ci­alt skydds­nät, ing­en för­säk­rings­kas­sa el­ler ar­bets­för­med­ling. Som kvin­na ska du gif­ta dig och bil­da fa­milj, an­nars är du ut­an­för sam­häl­let. El­la Sund­ström/tt

FO­TO: NOELLA JO­HANS­SON/TT

Ma­ria köns­stym­pa­des som barn i So­ma­lia och har i Sve­ri­ge ge­nom­gått en kor­ri­ge­rings­o­pe­ra­tion. Nu ris­ke­rar hon ut­vis­ning ef­ter sitt and­ra av­slag i Mi­gra­tions­dom­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.