Vm-kval ut­an stjär­nor

VOLLEYBOLL: VM-KVAL Sve­ri­ge får kla­ra sig ut­an stjär­nor­na i Vm-kva­let i Tjeckien. Då blir en lands­lags­roll extra vik­tig. Falkenbergs li­be­ro Jo­han Eriks­son är en av de som ska ta Sve­ri­ge till mäs­ter­ska­pet.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - ANDERS TORNELL 010-471 51 49 at@hn.se

De hal­länds­ka topp­spe­lar­na Mar­cus Nils­son, rygg­ska­dad, och Dar­dan Lush­ta­ku, tac­kat nej för att han är besvi­ken på för­bun­det ef­ter av­stäng­nings­af­fä­ren, sak­nas i den svens­ka trup­pen.

Där­för är det ett stu­kat blå­gult lands­lag som ställs på be­nen i Vm-kvalpre­miä­ren mot Spa­ni­en i Ka­ro­ly Va­ry på ons­dag kväll.

HYL­TE/HALM­STADS LI­BE­RO An­ton Wijk-tegenrot, ti­di­ga­re i Falkenbergs VBK, har när­mast va­rit själv­skri­ven i la­get ti­di­ga­re, men har un­der kval­upp­ladd­ning­en fått de­la spel­tid med Falkenbergs Jo­han Eriks­son.

– Det känns väl­digt bra just nu, det är en pojk­dröm att få va­ra med här och jag ut­veck­las mer och mer och dag för dag, sä­ger Jo­han Eriks­son.

– Jag har va­rit gans­ka en­sam på min po­si­tion i år så kon­kur­ren­sen är nyt­tig, man mås­te pre­ste­ra he­la ti­den för man vill va­ra på pla­nen. Vil­ket ock­så ut­veck­lar en, fort­sät­ter Fal­ken­bergs­li­be­ron.

– Det är ba­ra bra med kon­kur­rens, men jag kan tyc­ka att det är en för­del att jag har spe­lat många vik­ti­ga mat­cher. Jo­han har va­rit duk­tig i Elit­se­ri­en och gjort det bra på läg­ren. Vi spor­rar varand­ra, sä­ger Wijk-tegenrot

SVE­RI­GE SPE­LAR FEM mat­cher på li­ka många da­gar och mö­ter se­dan i tur och ord­ning hem­ma­na­tio­nen Tjeckien samt Fin­land, Nor­dir­land och Cy­pern.

Gruppsegraren går di­rekt till Vm-slut­spe­let i Bul­ga­ri­en och Ita­li­en näs­ta höst me­dan grupptvå­an får kva­la vi­da­re.

– Hit­tills har vi mest fo­ku­se­rat på vårt eget spel och lärt kän­na varand­ra. Vi kom­mer ta match för match och kom­mer in­te för­vän­ta oss att vå­ra mot­stån­da­re ger oss nått, sä­ger Jo­han Eriks­son.

– Det är in­te vi som har press­sen på oss. Fin­land och Tjeckien är fa­vo­ri­ter, men vi har en hög högsta­ni­vå och spe­lar vi på topp kan vi va­ra där och ho­ta de bäs­ta lagen, sä­ger An­ton Wijk-tegenrot. Vad be­ty­der det att Nils­son och Lush­ta­ku sak­nas?

– Vi tap­par myc­ket när Dar­dan in­te är med och li­ka­dant är det med Mar­cus, som dra­git ett tungt lass. Men å and­ra har vår väns­ter­kant gått fram­åt och cent­rar­na har ock­så bli­vit bätt­re så jag ser po­si­tivt på tur­ne­ring­en, sä­ger Wijk-tegenrot

”Det känns väl­digt bra just nu, det är en pojk­dröm att få va­ra med här och jag ut­veck­las mer och mer och dag för dag”

JO­HAN ERIKS­SON

SVE­RI­GE SLOG SPA­NI­EN med 3–0 i en tur­ne­ring i fjol och har även spe­lat jämnt med bå­de Fin­land och Tjeckien.

– Det känns som om vi har ett men­talt över­tag på Spa­ni­en och kan vi vin­na med 3–0 igen så har vi fått en bra start, tyc­ker Tegenrot.

I trup­pen finns yt­ter­li­ga­re en Fv­bk-spe­la­re, pas­sa­ren Victor Ni­el­sen. Dess­utom är fal­ken­ber­ga­ren Wil­le Nils­son med.

Bild: RO­BERT BO­MAN/BILDBYRÅN

TRÄ­NAR HÅRT. Det är på trä­ning man mås­te pre­ste­ra för att få spe­la, me­nar Falkenbergs li­be­ro Jo­han Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.