Ör suc­cé­se­ri­en

Nya sä­song­en av Bron

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JOHN ALEX­AN­DER SAHLIN/TT

med Hans Rosenfeldt att det är få se­ri­er som lyc­kas hål­la måt­tet om det blir allt för många sä­song­er.

HEMLIGHETSMAKERIET om den fjär­de sä­song­en är stort. Ut­kas­tet om ett mord på Hal­lo­ween har skro­tats. Där­e­mot be­rät­tar ma­nus­för­fat­tar­na att det förs­ta mor­det be­gås i Dan­mark.

– Vi har haft tre sä­song­er där en dansk po­lis kom till Sve­ri­ge. Men i den fjär­de sä­song­en är vi i en dansk po­lis­sta­tion ef­tersom det är en dansk ut­red­ning, sä­ger Hans Rosenfeldt.

Tea­met av­slö­jar ock­så att ett te­ma om iden­ti­tet ge­nom­sy­rar histo­ri­er och roll­fi­gu­rer.

– Vem är jag? Hur vill jag va­ra? Det hand­lar till ex­em­pel om nya iden­ti­te­ter och be­ty­del­sen av ett pass, sä­ger Ca­mil­la Ahl­gren.

För­ra sä­song­en bjöd på många ut­ma­ning­ar för Sa­ga Norén. Då var hon en skör och in­sta­bil per­son som sak­na­de sin vän och po­liskol­le­ga Mar­tin Roh­de. Han av­tjä­na­de ett fäng­el­se­straff och det var dags för Sa­ga att bör­ja sam­ar­be­ta med en ny dansk kol­le­ga, som ha­de svårt att ac­cep­te­ra hen­ne för den hon är. Nu fort­sät­ter Sa­ga att grot­ta ner sig i svå­ra mordut­red­ning­ar till­sam­mans med Hen­rik Sabroe, som spe­las av dansken Thu­re Lind­hardt.

– Vi kan be­rät­ta att de­ras re­la­tion ut­veck­las, och de går ige­nom en tuff tid till­sam­mans. Det är en vac­ker kär­leks­hi­sto­ria, sä­ger So­fia He­lin.

– Det är en väl­digt djup re­la­tion, sä­ger Thu­re Lind­hardt.

FANS I HE­LA VÄRL­DEN får åter­se en pro­blem­tyngd Sa­ga Norén och gö­ra sig re­do för att hen­nes si­tu­a­tion blir än­nu vär­re. So­fia He­lin har en te­o­ri om var­för karak­tä­ren Sa­ga Norén gör så många tv-tit­ta­re för­tjus­ta.

– Hon sä­ger vad hon tyc­ker och det är en lätt­nad för många män­ni­skor. Men det hand­lar nog ock­så om att hon käm­par så hårt för att för­stå sam­häl­let och and­ra män­ni­skor. Hon för­sö­ker hit­ta ett sät­ta att le­va, trots att hon kän­ner att hon in­te plat­sar nå­gon­stans, sä­ger So­fia He­lin.

Bron har pre­miär i SVT1 i ja­nu­a­ri 2018.

Bild: BJÖRN LINDGREN /TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.