Konst­nä­rer tit­tar ner i gra­ven

Hallands Nyheter - - Tvguide - Emi­lie Tör­nqvist

Kul­tur­ma­ga­si­net av­slu­tar vå­rens om­gång med att gå i dö­dens fot­spår. Pro­gram­le­da­ren Lina Thoms­gård tar med tit­tar­na till ön Hart Is­land ut­an­för Bronx i New York, USA. Den iso­le­ra­de ön rym­mer en enorm kyr­ko­gård, och har ge­nom histo­ri­en bland an­nat hu­se­rat krigs­fång­ar, psy­kiskt sju­ka, miss­bru­ka­re och döds­sju­ka.

Här be­gravs i dag dö­da som ing­en sak­nar och fat­ti­ga som in­te har råd med en be­grav­ning. Mel­lan 800 000 och en mil­jon män­ni­skor ska ha fått sin sista vi­la här. Konst­nä­ren

Melin­da Hunt har äg­nat 25 år åt att kopp­la öns dö­da till even­tu­el­la an­hö­ri­ga i li­vet, och ”Kob­ra” träf­far hen­ne på ön.

Tit­tar­na mö­ter ock­så konst­nä­ren och fors­ka­ren

Jae Rhim Lee som har ska­pat en mil­jö­vän­lig be­grav­nings­dräkt av svamp­spo­rer.

Fo­to: Craig Rutt­le/tt

Konst­nä­ren Melin­da Hunt har för­sökt hit­ta an­hö­ri­ga till de som be­gravts på Hart Is­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.