För­vän­tan och­gläd­je på in­vig­ning­en

ANKARVÄGEN: ”DET ÄR VIK­TIGT ATT FÅ KÄN­NA EN SJÄLVSTÄNDIGHET” Fak­ta: Ankarvä­gens dag­li­ga verk­sam­het

Hallands Nyheter - - Varberg - EL­LI­NOR SVENSSON el­li­nor.svensson@hn.se

Ulf-ar­ne Re­h­bin­der står re­do med sax­en fram­för det blå­gu­la ban­det. Han har övat länge och nu är da­gen änt­li­gen här. Ban­det klipps lång­samt itu och publi­kens ap­plå­der spri­der sig un­der in­vig­ning­en av Ankarvä­gens dag­li­ga verk­sam­het.

– Det här är en jät­te­vik­tig dag. Jag vil­le vi­sa det och där­för val­de jag att ta på mig ko­stym, en sym­bol för att även ni får en ny ko­stym i dag, sä­ger Er­land Lin­jer (M), ord­fö­ran­de för so­ci­al­nämn­den.

Det är Ankarvä­gens dag­li­ga verk­sam­het som fått ny ko­stym i nya lo­ka­ler. Ulf-ar­ne Re­h­bin­der får äran att klip­pa ban­det och till sin hjälp har han An­ton Bred­gaard och Eskil Hör­bäck som hål­ler i varsin än­de.

– Det var jät­te­en­kelt att klip­pa ban­det, jag öva­de ju på det i går, sä­ger Ulf-ar­ne.

Grönt, svart och vitt. De nya sin­nes­rum­men på verk­sam­he­ten är an­pas­sat ef­ter oli­ka sti­mu­la­tion och käns­lor. ”Sin­ne­nas skog” i det vi­ta rum­met skif­tar mjukt i oli­ka fär­ger.

Ulf-ar­ne tror att det­ta är hans fa­vo­ri­t­rum men han är in­te rik­tigt sä­ker. Nå­gon som är helt sä­ker är

Sofia Ro­sengren, hon sit­ter ned­sjun­ken i en stor sitt­säck i hen­nes nya fa­vo­ri­t­rum, det grö­na rum­met. En lövskog bre­der ut sig längs väg­gen. I sin hand hål­ler hon ett go­se­djur, en kol­trast som sjung­er när hon tryc­ker på den.

– Den sjung­er jät­te­fint. Jag gil­lar att va­ra i sko­gen, det är så lugnt och skönt, sä­ger hon.

RUMMEN BI­DRAR TILL bå­de ak­ti­vi­tet och av­slapp­ning. Anna Ginst­ham­mar, me­tod­ut­veck­la­re, be­rät­tar att de ut­veck­lat och an­pas­sat den nya verk­sam­he­ten ihop med personalen. En sin­nesträd­gård där man kan va­ra ifred ska an­vän­das till att luk­ta, sma­ka, lyss­na och kän­na.

– Vi har gått ut­i­från vil­ka be­hov som finns. Personalen och kun­der­na har va­rit del­ak­ti­ga för att ut­veck­la en så ro­lig och bra ar­bets­plats som möj­ligt, sä­ger hon.

Mar­ti­na Skantz Hel­ges­son är ak­ti­vi­tets­le­da­re och en av dem som har ar­be­tat med ut­form­ning­en av rummen. Hon sä­ger att en av de vik­ti­gas­te sa­ker­na är att få tid att va­ra själv­stän­dig på en ni­vå som man själv kla­rar av.

– Det kan va­ra allt­i­från att klic­ka på en knapp för att kun­na gö­ra eget kaf­fe, el­ler gå till af­fä­ren, sä­ger hon.

STÖDASSISTENTEN LOU­I­SE Pil­gren, An­ton Bred­gaard och Mat­ti­as Carlsson arbetar till­sam­mans med smart­board, en stor skärm med program an­pas­sa­de ef­ter in­di­vi­den. An­ton sor­te­rar bil­der som pas­sar ihop med oli­ka yr­ken och Mat­ti­as ri­tar med en röd pen­na över skär­men in­nan han by­ter till en blå färg. Upp­muntran blan­das med skratt, vil­ket ge­nom­sy­rar en god ge­men­skap.

ULF-AR­NE SÄ­GER ATT han tyc­ker all­ting är bra här. Han skrat­tar och pe­kar på Anna Ginst­ham­mar och en­hets­che­fen Andre­as Svensson.

– Dig och dig, ni är bra. Att vi al­la finns här och har kul till­sam­mans är bra, sä­ger han.

SIN­NE­NAS SKOG. Ulf-ar­ne Re­h­bin­der tyc­ker om det vi­ta rum­met, där finns en mu­sik­säng som vi­bre­rar i takt med­mu­si­ken

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

UPPLEVELSERUMMET. Max Pers­son tyc­ker om att lig­ga i boll­ha­vet, i ak­ti­vi­tets­rum­met hän­der det myc­ket och lå­ter över­allt.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

STOLT BANDKLIPPARE. Ulf-ar­ne Re­h­bin­der klip­per ban­det och till sin hjälp har han An­ton Bred­gaard och Eskil Hör­bäck som hål­ler i varsin än­de.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

ENTUSIASTISK. Stödassistenten Lou­i­se Pil­gren och me­tod­ut­veck­la­re Anna Ginst­ham­mar be­röm­mer Mat­ti­as Carlsson när han må­lar på smart­boar­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.