Sve­ri­ge-nej från Hbk-spe­la­re

Hallands Nyheter - - Sporten - 010-471 51 61 jow@hn.se CARL FRED­RIK JO­HANS­SON 010-471 51 31 cfj@hn.se

Se­ad Hak­sa­ba­no­vic, 18, är för­lo­rad för svensk lands­lags­fot­boll den da­gen som han de­bu­te­rar i Mon­te­negros lands­lags­trö­ja.

Det är nå­got som Sve­ri­ges halm­stad­bör­di­ge för­bunds­kap­ten Jan­ne Andersson be­kla­gar:

– Vi vill ju för­stås att al­la svens­ka fot­bolls­spe­la­re som är fost­ra­de här ska väl­ja Sve­ri­ge. Men man mås­te re­spek­te­ra var­je spe­la­res val med tan­ke på fa­mil­jer och röt­ter, sam­ti­digt som det na­tur­ligt­vis är väl­digt synd att gå mis­te om en så­dan ta­lang.

SE­AD HAK­SA­BA­NO­VIC be­rät­tar att kon­tak­ten med Mon­te­negro har gått via hans pap­pa och råd­gi­va­re Se­nad som är mon­te­neg­rin.

– Det min pap­pa har sagt är väl att de tror myc­ket på mig och vill ha mig di­rekt med de sto­ra, som är Alands­la­get då. Det har lå­tit loc­kan­de, sä­ger Se­ad.

– Men det har va­rit ett jät­tesvårt be­slut, men det hand­la­de om Se­ads fram­tid och mag­käns­lan kän­des rätt, på­pe­kar pap­pa Se­nad.

DET BLEV ALLTSÅ tred­je gång­en gillt för Mon­te­negro som i två års tid har upp­vak­tat fa­mil­jen Hak­sa­ba­no­vic, till en bör­jan dock på U-lands­lagsni­vå.

– Jag klar­gjor­de då ock­så att nå­got an­nat än A-lands­la­get skul­le in­te va­ra ak­tu­ellt och nu åter­kom de där jag på plats fick ve­ta att Mon­te­negro ser Se­ad som en fram­ti­da stor­stjär­na att byg­ga lands­la­get kring, fort­sät­ter Hak­sa­ba­no­vic den äld­re.

Det var hel­ler in­te vem som helst som sa de or­den ut­an det monteg­rins­ka fot­boll­för­bun­dets pre­si­dent, den for­ne stor­spe­la­ren i AC Mi­lan, De­jan Sa­vice­vic.

JAN-OWE WIK­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.