Man­ches­ter för­sö­ker re­sa sig ur choc­ken

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - John Alex­an­der Sahlin RE­DAK­TIO­NEN@TT.SE

Popstjär­nan var fär­dig­sjung­en och publi­ken hann knappt smäl­ta kon­sertupp­le­vel­sen in­nan det ex­plo­de­ra­de ut­an­för Man­ches­ter Are­na – 22 dog.

Att så många män­ni­skor – vux­na och barn – ald­rig får kra­ma nä­ra och kä­ra igen gör ont i Man­ches­ter.

Vis­sa män­ni­skor på Man­ches­ters ga­tor ut­tryc­ker chock da­gen ef­ter terror­då­det. And­ra är in­te över­ras­ka­de över bomb­då­det ef­ter Ari­a­na Gran­des pop­kon­sert.

–En en­sam per­sons dåd är nå­got som vi ty­värr bör­jat bli va­na vid nu, sä­ger Anna Ma­ret­ta-stark till TT:S ut­sän­de ef­ter att hon lagt blom­mor vid en kyr­ka i när­he­ten av av­spärr­ning­ar­na.

Fle­ra kvar­ter runt are­nan är fort­fa­ran­de stäng­da och jour­na­lis­ter från al­la möj­li­ga håll i värl­den rap­por­te­rar från plat­ser där man ba­ra kan skym­ta de­lar av den sto­ra are­na­bygg­na­den.

Många tim­mar av för­mid­da­gen pas­se­ra­de in­nan sta­den tog till­ba­ka li­te av den puls och det liv som bru­kar ka­rak­tä­ri­se­ra en van­lig var­dag. Däm­pat och sorg­set rör­de sig folk i cent­rum.

–Så­dant här är ovän­tat i en så vac­ker stad med rikt kul­tur­liv och många glada män­ni­skor. Och när nå­got hän­der så plöts­ligt och dö­dar så många oskyl­di­ga liv är det fruk­tans­värt, sä­ger Lexi Mon­roe.

He­la nat­ten satt han up­pe och följ­de ny­hets­rap­por­te­ring­en. Se­dan tog han fram pap­per och pen­nor och ri­ta­de ett stort hjär­ta som fyll­des med var­ma ord och bud­skap om att Man­ches­ter­bor­na ald­rig kom­mer att lå­ta sig ku­vas.

Nu häng­er plan­schen vid ett av fle­ra bloms­ter­hav som väx­er i Man­ches­ters cent­rum, in­till kyr­kan S:t Ann ett kvar­ter från po­lis­avspärr­ning­en.

– Jag sä­ker på att Man­ches­ter in­te är en stad som stan­nar. Det är en stark stad som för­mod­li­gen ba­ra blir star­ka­re av det här, sä­ger Anna Ma­ret­ta Stark.

So­len vär­mer som en som­mar­dag och ute­ser­ve­ring­ar­na fylls upp fram­åt lunch­tid. Plöts­ligt sju­der sta­den av mer liv igen och Anna Ma­ret­ta-starks över­ty­gel­se om att sta­den mo­bi­li­se­rar ef­ter den in­le­dan­de choc­ken och sor­gen känns re­dan som ett fak­tum.

Någ­ra män som fyllt en plast­back med dryck och cho­klad­bi­tar vand­rar upp och ner vid gå­ga­tan för att er­bju­da gra­tis för­tä­ring. Snart har även per­so­nal från en re­stau­rang fyllt bric­kor med dryck och sökt sig ut bland män­ni­skor som för­sö­ker smäl­ta och för­stå vad sta­den och män­ni­skor­na ut­satts för.

Men vak­sam­he­ten är stor och oron på­tag­lig när ett köp­cent­rum fick ut­rym­mas un­der da­gen. Dansken Da­ni­el Len­nø ha­de pre­cis bör­jat se­mestern i Man­ches­ter när shop­ping­cent­ret Arn­da­le ut­rym­des av po­lis. Väl ute på ga­tan gick ryk­ten om skott­loss­ning och folk bör­ja­de springa i pa­nik.

Tu­mul­tet spred sig läng­re ner på ga­tan och plöts­ligt ru­sa­de en hord av män­ni­skor. Men ef­ter en stund var still­he­ten åter.

För Da­ni­el Len­nø blev det en dra­ma­tisk start på se­mestern. Men kvar blir han.

–Jag hör­de om då­det på are­nan in­nan jag åk­te. Men jag be­stäm­de mig för att re­sa än­då ef­tersom det här är en se­mes­ter jag sett fram emot, sä­ger han.

– Men visst är jag på tå he­la ti­den.

FOTO: JOHN ALEX­AN­DER SAHLIN/TT

Anna Ma­ret­ta-stark är en av al­la som går för­bi kyr­kan S:t Ann på väg till job­bet. Att hö­ra om det­ta var så tra­giskt och sorg­ligt, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.