Upp­lev värl­den från häst­ryg­gen

RE­SOR: RID DIG GE­NOM OLI­KA VÄRLDSDELAR

Hallands Nyheter - - Resor - JÖR­GEN ULVSGÄRD/TT

Upp­täck bergs­trak­ter­na väs­ter om Madrid, värl­dens vack­ras­te strän­der i nord­öst­ra Austra­li­en el­ler rid i kapp med zeb­ror­na på den af­ri­kans­ka sa­van­nen. I sam­spe­let med na­tur och häst kan du få en se­mes­ter fylld av äventyr.

”Vill man kän­na sig som en del av na­tu­ren och upp­le­va värl­den från förs­ta par­kett? Då är häst­ryg­gen ett äventyr man ald­rig glöm­mer.”

Häs­tar­na plö­jer i trav ge­nom de gu­la ginst­bus­kar­na, pi­or­nos, in­nan de på kom­man­do tvär­stan­nar fram­för dal­gång­ens stup. I dess bot­ten skym­tar vi den lil­la byn Hoyos de Espi­na. Sce­nen är som häm­tad ur in­led­ning­en av den ja­pans­ka re­gis­sö­ren Ku­ro­sa­was be­röm­da film De sju sa­mu­ra­jer­na. Den sto­ra skill­na­den är att ryt­tar­na som kom­mit för att in­ta dal­gång­ens bond­by in­te är någ­ra rö­va­re, ut­an sju hän­giv­na ryt­ta­re från Sve­ri­ge, USA och Eng­land som sökt sig till de spek­ta­ku­lä­ra om­giv­ning­ar­na i de spans­ka Gre­dos­ber­gen någ­ra mil väs­ter om Madrid.

VI ÄR PÅ väg till byn Na­var­ra­don­da i kan­ten av Gre­dos na­tio­nal­park. Ju hög­re upp vi kom­mer desto ky­li­ga­re blir det och den var­ma so­len från Madrid har svårt att tränga ige­nom dim­man som sve­per sin tun­na kjol runt bergs­top­par­na. Som en väl be­va­rad tu­rist­hem­lig­het lig­ger det­ta iso­le­ra­de bergs­mas­siv, mel­lan pro­vin­ser­na Ávi­la, Cá­ce­res och Sa­la­man­ca i Kasti­li­en, kor­sat av flo­der­na Du­e­ro och Ta­jo.

ME­DAN VI SÖ­KER oss från hu­vud­sta­den, allt hög­re och allt läng­re bort, be­rät­tar vår rid­gui­de Maria Ele­na Den­da­lu­ce att det är över 20 år se­dan hon själv gjor­de den­na upp­täckt.

– Det var in­te jag som val­de Gre­dos. Det var Gre­dos som val­de mig, sä­ger hon.

I dag dri­ver hon rid­fö­re­ta­get Equi­be­ria med ener­gisk per­fek­tion som hon lärt sig den hår­da vägen. I stal­let står 24 häs­tar, an­da­lu­si­er, ara­ber och vis­sa kors­ning­ar. De är al­la lo­kalt upp­föd­da, väl sko­la­de och med un­der­ba­ra tem­pe­ra­ment.

Hon har gjort match­ning­en av häst och ryt­ta­re till en konst ut­i­från kri­te­ri­er som rid­va­na, per­son­lig­het och längd. Jag in­tro­du­ce­ras till en vit an­da­lu­si­er, res­lig och vac­ker med klo­ka ögon.

Vi be­ger oss ge­nom en stor­sla­gen pin­je­skog där mor­gon­lju­set mel­lan trä­den ly­ser upp en mat­ta av gräs, kor­sar Tor­mes­flo­den och fort­sät­ter ge­nom ra­vi­nen Bar­bel­li­do, där vi pas­se­rar den gam­la sten­bron Po­zo de las Pa­re­des från 1300-ta­let, in­nan det är dags för en ape­ri­ti­vo (lyx­ig drink). Ef­ter pa­u­sen fort­sät­ter vi ge­nom fält av ”pi­or­nos”, som lo­kal­be­folk­ning­en kal­lar den gu­la gins­ten, och va­dar över flo­den igen in­nan det fram­åt ef­ter­mid­da­gen är dags för lunch. Mät­ta fort­sät­ter vi vi­da­re i skritt, trav och ga­lopp, he­la ti­den med ut­sikt över det his­nan­de land­ska­pet, tills vi i kväll­ning­en når byn Hoyos de Espi­na.

VID SI­DAN OM oss ru­sar en hjord zebror och li­te läng­re bort flyr en ko­lo­ni av oryx. Fram­åt­lu­tad över häs­tens hals fylls jag av en his­nan­de käns­la av att va­ra ett med na­tu­ren, ett med det vid­sträck­ta land­ska­pet. Bätt­re än så här blir ald­rig en sa­fa­ri, på häst­ryg­gen vid grän­sen till Na­mib-naukluft Na­tio­nal­park i Na­mi­bia.

Ef­ter en hel dags ritt, med ut­gångs­punkt från The Ho­meste­ad De­sert Lod­ge, har vi ri­dit ge­nom öken­sand, sa­vann, ut­tor­ka­de flod­bäd­dar och över uråld­ri­ga bergs­for­ma­tio­ner in­nan vi når kväl­lens lä­ger­plats i en skre­va om­slu­ten av Tsa­ris­ber­gen. Det guld­gu­la grä­set brin­ner i det sne­da lju­set, skug­gor­na blir läng­re och läng­re me­dan vi slår upp vårt lä­ger för nat­ten och la­gar vår mat över öp­pen eld.

– Jag äls­kar att få vi­sa upp mitt land och gör det helst från häst­ryg­gen, sä­ger cow­boy­en och medryt­ta­ren Wil­ly Kai­rua.

Häs­tar­na står upp­bund­na i det ble­ka mån­lju­set för en väl­be­höv­lig vi­la, in­nan näs­ta dags ritt tar vid.

ATT FÅ STRÄC­KA ut i en lång ga­lopp på en av värl­dens vack­ras­te strän­der, den orör­da Rain­bow Be­ach norr om Cairns i Qu­e­ens­land, Austra­li­en, är en oför­glöm­lig upp­le­vel­se. En lugn skritt i vat­ten­bry­nets guld­g­litt­ran­de ef­ter­mid­dags­ljus

Att få sträc­ka ut i full ga­lopp vid Rain­bow Be­ach, en av värl­dens vack­ras­te strän­der, är en rik­tig ad­re­nalin­kick. är in­te hel­ler fel. Har man tur kan man se va­lar från häst­ryg­gen.

Jag sit­ter på en smi­dig och lugn quar­ter­häst från Be­ach Hor­se Ri­ders. Tu­ren leds av He­len War­bur­ton:

– Här har vi den bäs­ta plat­sen i Austra­li­en att till­bringa vin­tern på och bäs­ta plat­sen för rid­ning, sä­ger hon.

DE HÄR HÄS­TAR­NA är de en­da som har till­stånd att ri­da längs den­na mil­jö­käns­li­ga sträc­ka av den orör­da kust­lin­jen i om­giv­ning­ar­na av Rain­bow Be­ach och na­tio­nal­par­ken Fra­zer Is­land. Det är en av få sträc­kor i Austra­li­en där det in­te är tillå­tet att kö­ra med fordon på stran­den.

Vill man kän­na sig som en del av na­tu­ren och upp­le­va värl­den från förs­ta par­kett? Då är häst­ryg­gen ett äventyr man ald­rig glöm­mer.

Rid­ning på tre kon­ti­nen­ter

* Pa­ra­dor de gre­dos

Att ta sig dit Flyg till Madrid kos­tar cir­ka 2 500 kro­nor tur och re­tur. Det går att åka tåg via Kö­pen­hamn, Ham­burg och Pa­ris. Där­ef­ter till Hoyos de Espi­na i Gre­dos­ber­gen, cir­ka en tim­me.

– Equi­be­ria är ett spanskt rid­cen­ter som har sitt hu­vud­sä­te i Gre­dos­ber­gen ut­an­för Madrid, och ar­ran­ge­rar även ri­d­re­sor mel­lan slot­ten i Se­go­via, runt Se­vil­la i An­da­lu­si­en och på Me­nor­ca.

– Pa­ra­dor de Gre­dos Bygg­na­den är Spa­ni­ens förs­ta Pa­ra­dor­ho­tell – en mag­ni­fik jaktstu­ga, byggd 1928, i kas­ti­li­ansk gra­nit, av kung Al­fon­so Xlll.

– Mi­ra de Gre­dos Gre­dos har många duk­ti­ga koc­kar, en av dem är den pris­be­lön­te koc­ken Cé­sar Hi­no­jal på Mi­ra de Gre­dos som spe­ci­a­li­se­rat sig på lo­ka­la rå­va­ror.

* Na­mi­bia

Re­sa dit Afro Caribbean Tra­vel kan till­sam­mans med sys­ter­fö­re­ta­get Ak­tiv re­sor och Afri­can Pro­fi­le Sa­fa­ris skräd­dar­sy re­sor till Na­mi­bia som om­fat­tar bå­de rid­ning, vand­ring och jeep­sa­fa­ri. När det gäl­ler re­gi­o­nal­flyg har Air Na­mi­bia och South Afri­can Air­ways de bäs­ta flyg­rut­ter­na. Fle­ra re­se­ar­ran­gö­rer har Na­mi­bia i sitt program. En två­vec­kors­re­sa, in­klu­si­ve flyg från Sve­ri­ge, mat, gui­de, med me­ra kos­tar från 25 000 kro­nor.

– The De­sert Ho­meste­ad lod­ge är den per­fek­ta ut­gångs­punk­ten för de som vill gö­ra ett ridä­ven­tyr ute på sa­van­nen. De har ett ti­o­tal välsköt­ta häs­tar och tar hand om ryt­tar­na på bäs­ta sätt. Ridupp­le­vel­sen med

över­natt­ning ute på sa­van­nen i tält är ma­gisk. Den bre­da gräs­be­vux­na da­len är skyd­dad av Nu­bib-, Tsa­ri­soch Naukluft-ber­gen.

Läs mer

www.de­sert­ho­meste­ad­lod­ge.com

* Rain­bow be­ach

Att re­sa dit

Sing­a­po­re Air­li­nes från Kö­pen­hamn via Sing­a­po­re för cir­ka 10 000 tur och re­tur. Ett stopp på ett par da­gar i Sing­a­po­re är att re­kom­men­de­ra för att kom­ma mer ut­vi­lad och i bätt­re tidsom­ställd ba­lans till Austra­li­en. Sträc­kan tra­fi­ke­ras även av bo­la­gen Emi­ra­tes, Ma­lay­si­an Air­ways, Thai och Air New Ze­e­land. Att re­sa runt i Austra­li­en är lätt med Qan­tas in­ri­kes­flyg. Järn­vägs­lin­jer­na är in­te många, men att åka buss el­ler hy­ra bil är en­kelt.

– Re­ef House Re­sort and Spa

Det­ta ho­tell lig­ger vid stran­den i Palm Co­ve, 25 mi­nu­ters bil­re­sa norr om Cairns. Vac­kert, ro­man­tiskt i ko­lo­ni­al stil med fan­tas­tis­ka in­ne­går­dar och havs­ut­sikt från re­stau­rang­en. Pri­set lig­ger på cir­ka 2 000 nat­ten.

– 2 Fish Se­a­food Re­stau­rant

Pris­be­lönt fisk och skal­djurs­re­stau­rang i Port Douglas. Läs mer

www.rain­bow­be­ach­hor­se­ri­des.com.au

RAST. Maria Ele­na Den­da­lu­ce dri­ver se­dan många år rid­fö­re­ta­get Equi­be­ria.

STRANDHÄNG.

EN AN­NAN DEL AV SPA­NI­EN. Rit­ten i Gre­dos går ige­nom mäk­ti­ga trols­ka tall­sko­gar

AFRIKANSKT LAND­SKAP. Grän­sen till Na­mib-naukluft Na­tio­nal­park i Na­mi­bia.

VYER. Den gam­la sten­bron Po­zo de las Pa­re­des från 1300-ta­let pas­se­ras i lugn skritt in­nan vi pausar för en ape­ri­ti­vo och ett bad.

Bild: JÖR­GEN ULVSGÄRD

ge­nom dal­gång­ar som brin­ner av den gu­la gins­ten, ”pi­or­no”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.