Trub­bigt. Böl­jan föll på nytt och har för­tviv­lat svårt att få bol­len i nät. Den här gång­en var det AIK som fick fi­ra.

FOTBOLL: ELITETTAN

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

Fy­ra mål på sju mat­cher. Det du­ger in­te om Böl­jan ska ta någ­ra seg­rar. – Men jag tror in­te det­ta sät­ter sig i oss för vi har en grund­trygg­het i la­get, sa Lo­vi­sa Schough.

”Se­ri­en är tuff som fan. Det går in­te att slapp­na av en se­kund”

LO­VI­SA SCHOUGH

Lo­vi­sa Schough gick en match mot AIKS an­fal­la­re Lo­re­ta Kul­las­hi.

– Många lag har en spe­la­re som gör skill­nad och hon var en så­dan, sa Lo­vi­sa Schough.

Och det var AIKS an­fal­la­re, som nu gjort fler mål än he­la Böl­jans lag, som gav gäs­ter­na den så vik­ti­ga led­ning­en re­dan ef­ter tolv mi­nu­ter.

ETT MÅL SOM såg li­te bil­ligt ut. Jasmine Strandberg nåd­de in­te upp på skot­tet som smet in högt vid förs­ta stol­pen. Strandberg ha­de pre­cis in­nan räd­dat ett fri­lä­ge från Kul­las­hi.

– Det kan ha gjort att hon in­te var i rik­tigt rätt po­si­tion där och vi ha­de ock­så tap­pat två spe­la­re som låg ner ef­ter si­tu­a­tio­nen in­nan så de kun­de kom­ma två mot en, sa To­bi­as Ba­rin, trä­na­re i Böl­jan.

Kul­las­hi fort­sat­te oroa Böl­jans för­svar där bland an­nat Lo­vi­sa Schough fick job­ba hårt i sin förs­ta match från start.

– Jag har gjort två in­hopp ti­di­ga­re. Klart man vill va­ra med och bi­dra från start. Jag spe­la­de ju al­la mat­cher för­ra sä­song­en, men var ska­dad en del på för­sä­song­en, sa Lo­vi­sa. Hur var det att spe­la 90 mi­nu­ter?

– Se­ri­en är tuff som fan. Det går in­te att slapp­na av en se­kund. Al­la är så snab­ba och skick­li­ga. Och pla­nen här är stör­re än vad vi är va­na vid.

Böl­jan-för­sva­ra­ren fick se en hör­na seg­la för­bi he­la la­get i den 67:e mi­nu­ten och bol­len gick till Ma­de­le­i­ne Ro­hr som ba­ra ha­de att sät­ta bredsi­dan till för att gö­ra 2–0.

AIK VAR EF­FEK­TIVT, Böl­jan var det in­te: Det var skill­na­den; för i spe­let var det jämnt.

– VI är fak­tiskt nöj­da med vår in­sats, men in­te nöj­da med att vi för­lo­ra­de. Jag tyc­ker vi var bätt­re än dem. Det är det där lil­la ex­tra som fat­tas, sa Lo­vi­sa Schough.

Hem­ma­la­get ska­pa­de fle­ra chan­ser, kanske in­te jät­te­he­ta för­u­tom Linn Al­brekts­sons i den 60:e mi­nu­ten. Hon tog sig ige­nom för­sva­ret men fick li­te för li­te tid på sig och skot­tet med väns­tern blev näs­tan de­spe­rat snabbt. Men Han­na Pers­son i AIKS mål tving­a­des till en myc­ket bra re­flex­rädd­ning med ar­men.

ALBREKTSSON STÅR KVAR på noll mål och ing­en an­fal­la­re har gjort mål hit­tills.

– Jag tyc­ker att vi har en bra di­a­log och för Linns del gäl­ler det att hit­ta rätt ytor till hen­ne med pass­ning­ar­na, sa To­bi­as Ba­rin.

Nan­na Jans­son gjor­de ett piggt in­hopp i an­fal­let och rör­de om en del i and­ra halv­lek.

– Hon bör­ja­de som mitt­fäl­ta­re den här sä­song­en, men vi har haft hen­ne där­fram­me nu ett tag. Men som för al­la gäl­ler det att ha sin dag. Det var tungt att för­lo­ra för vi var med spel­mäs­sigt, sa To­bi­as Ba­rin.

Bild: ROBERT BO­MAN / FALKENBERGSBILD.SE

NY FÖR­LUST. Mat­hil­da Prim och Aman­da Johansson dep­par ef­ter en ny Böl­jan-för­lust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.