Kär­lekslå­ten får ge vi­ka för sex­lå­ten

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LYDIA FARRAN-LEE/TT

Kär­lek är kanske mu­si­kens van­li­gas­te te­ma, men det var mind­re van­ligt att skri­va lå­tar om en kär­leks­re­la­tion 2008 än på 1960-ta­let, en­ligt en stu­die i tid­skrif­ten Sex­u­a­li­ty & Cul­tu­re.

Stu­di­en ”From I want to hold your hand to Pro­miscu­ous : Sex­u­al ste­re­o­ty­pes in po­pu­lar mu­sic ly­rics, 1960 – 2008”, har un­der­sökt 1 250 lå­tar från Bill­board­lis­tan mel­lan 1960 och 2008 och vi­sar att det var mind­re van­ligt att skri­va låttex­ter om re­la­tio­ner 2008 än 1960. Rent sex­u­el­la tex­ter har i stäl­let bli­vit van­li­ga­re.

SEX PRO­CENT AV de kvinn­li­ga ar­tis­ter­nas lå­tar in­ne­höll sex­u­el­la re­fe­ren­ser på 60-ta­let. De res­te­ran­de de­cen­ni­er­na pend­la­de den siff­ran mel­lan 16 och 21 pro­cent.

Bland man­li­ga ar­tis­ter var tren­den än­nu tyd­li­ga­re. De har gått från 7 pro­cent sex­u­el­la re­fe­ren­ser på 60 ta­let till 20–29 pro­cent un­der 70-, 80- och 90-ta­let för att lan­da på att he­la 40 pro­cent av al­la mans­fram­för­da lå­tar in­ne­höll sex­u­el­la an­spel­ning­ar un­der 00-ta­let.

En­ligt text­för­fat­tar­na kan för­änd­ring­en be­ro på rap­mu­si­kens bre­da ge­nom­slag – ra­plå­tar hand­lar mer säl­lan om ro­man­tisk kär­lek än till ex­em­pel r’n’b el­ler rock, de hand­lar of­ta­re om sex. Det var först på 90-ta­let som ra­pen le­ta­de sig in på Bill­board­listans topp 50. Huruvi­da ra­pens te­ma­tik för­änd­rats se­dan 2008 får fram­ti­da stu­di­er ut­vi­sa.

ING­EN SKA DOCK be­hö­va oroa sig för att kär­lekslå­ten är ut­dö­en­de. 71 pro­cent av de un­der­sök­ta lå­tar­na hand­lar om en par­re­la­tion och un­der var­je en­skilt år­tion­de har minst hälf­ten av al­la lå­tar hand­lat om den mo­no­ga­ma kär­le­ken.

22 pro­cent av lå­tar­na in­ne­höll en sex­u­ell re­fe­rens, of­tast via en me­ta­for.

827 av de un­der­sök­ta lå­tar­na var fram­för­da av män, 328 av kvin­nor och 95 av köns­blan­da­de mu­sik­grup­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.