So­pom­last­ning kan flyt­tas till Gö­das­torp

Den till­fäl­li­ga so­pom­last­ning­en i Tors­holm mås­te upp­hö­ra så små­ning­om. Nu un­der­söks möj­lig­he­ten att gö­ra en per­ma­nent verk­sam­het i Gö­das­torp, men gran­nar­na oro­as av då­lig lukt.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mår­ten Samu­el­son 010-471 52 74 ∙ mar­ten.samu­el­son@hn.se

För li­te drygt ett år se­dan an­sök­te Vi­vab om att få för­länga den till­fäl­li­ga om­last­nings­sta­tio­nen för hus­hålls­so­por på Tors­holm fram till och med sep­tem­ber 2020.

Men vid sitt sam­man­trä­de i mars be­slu­ta­de mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den att de får ett år på sig. Nämn­den me­nar att verk­sam­he­ten in­te kan be­trak­tas som till­fäl­lig hur länge som helst och kring­bo­en­de vid Tors­holm har kla­gat på lukt­stör­ning­ar och pro­blem med ska­de­djur.

NÄMN­DENS BE­SLUT OM tids­be­gräns­ning över­kla­ga­des av Vi­vab och ären­det lig­ger nu hos läns­sty­rel­sen. Un­der ti­den le­tar Vi­vab ef­ter en per­ma­nent lös­ning. Den kan fin­nas i Gö­das­torp.

– Vi har haft fun­de­ring­ar på det i och med att bi­o­gas­an­lägg­ning­en lig­ger där. Därför har vi bör­jat ut­re­da möj­lig­he­ten ge­nom att pra­ta med när­bo­en­de och dis­ku­te­rat frå­gan med be­rör­da myn­dig­he­ter. Men vi är ti­digt i pro­ces­sen och nå­gon an­sö­kan har in­te skic­kats in än­nu, po­äng­te­rar av­del­nings­chef Jo­han Fälth på Vi­vab.

DEN NU­VA­RAN­DE ANLÄGGNINGEN i Gö­das­torp är in­te byggd för att ta emot matav­fall från hus­hål­len ut­an en­bart pro­duk­ter från jord­bruk. Den mås­te därför i så fall kom­plet­te­ras med en för­be­hand­lings­an­lägg­ning. En så­dan skul­le in­ne­bä­ra att man slapp en mas­sa trans­por­ter till Jön­kö­ping. För­ra året kör­des 4000 ton matav­fall dit från Tors­holm.

Kring­bo­en­de där ute har kla­gat på lukt­stör­ning­ar från den till­fäl­li­ga om­last­nings­sta­tio­nen. Mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den har på se­na­re tid även fått en del kla­go­mål från bo­en­de kring Gö­das­torp när det gäl­ler lukt från bi­o­gas­an­lägg­ning­en.

– Lukt­stör­ning­ar är all­tid en dif­fus frå­ga. Här tit­tar vi på att gö­ra en helt tät kon­struk­tion med kon­trol­le­rad ven­ti­la­tion där man re­nar all luft som läm­nar bygg­na­den. All­ting kom­mer att ske in­om­hus och un­der nor­mal drift ska det in­te be­hö­va va­ra någ­ra pro­blem.

– Vid den till­fäl­li­ga anläggningen på Tors­holm finns ing­en luft­re­ning el­ler ven­ti­la­tions­an­lägg­ning. Det blir det i Gö­das­torp. Man kan in­te ga­ran­te­ra helt lukt­fritt men det kom­mer att luk­ta be­tyd­ligt mind­re, sä­ger Jo­han Fälth.

GRAN­NAR­NA HAR INFORMERATS om pla­ner­na. Ve­ro­ni­ca Ger­hards­son, en av tre de­lä­ga­re i Gö­das­torps Grönt, är oro­ad över att om­last­nings­sta­tio­nen kan ha en ne­ga­tiv på­ver­kan på verk­sam­he­ten.

– Ef­tersom de in­te kan ga­ran­te­ra att det in­te kom­mer att luk­ta kan det ju på­ver­ka vem som vill hand­la som­mar­plan­tor el­ler grön­sa­ker här. Man kanske in­te vill gå i soplukt och vår för­sälj­ning kan mins­ka dras­tiskt.

– Se­dan kom­mer det att bli myc­ket ökad tra­fik med 25-40 en­kel­re­sor per dag till om­last­nings­sta­tio­nen som lig­ger pre­cis bor­tan­för oss. De ska kö­ra till­ba­ka med så det blir dub­belt så många tu­rer och vägen är re­dan hårt tra­fi­ke­rad som den är.

Ve­ro­ni­ca blir dub­belt drab­bad ef­tersom hon även bor gran­ne med sin ar­bets­plats.

– Man vet ju in­te hur fas­tig­hets­vär­det på­ver­kas om man ens kan säl­ja hu­set. Vårt hus lig­ger in­te i värs­ta vind­rikt­ning­en men vis­sa da­gar kan det ju luk­ta ka­da­ver från bi­o­gas­an­lägg­ning­en. Ef­tersom den in­te är lukt­fri tror jag in­te en om­last­nings­sta­tion kan bli det hel­ler.

SÖD­RA ODLARNA HAR mark än­nu när­ma­re anläggningen. Där ar­be­tar 20-30 per­so­ner med skogs­plan­tor men od­lings­chef Jo­han Henriksson tyc­ker att det är för ti­digt att sä­ga om verk­sam­he­ten skul­le på­ver­kas.

– Vi fick det här be­ske­det all­de­les ny­li­gen och jag mås­te ha mer in­for­ma­tion in­nan jag kan sva­ra på det.

Bild: MA­RIA HJULSTRÖM

KOMPLEMENT. Pla­ner finns på att las­ta om so­por och byg­ga en för­be­hand­lins­gan­lägg­ning i Gö­das­torp så att man även kan ta emot matav­fall från hus­hål­len till bi­o­gas­an­lägg­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.