Kon­fre­nes­kost­nad: 140 000 kro­nor.

Var­bergs Bostads sty­rel­se och led­nings­grupp har va­rit i Stock­holm på stu­die­be­sök.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - FREDRIK LARSSON 010-471 53 67 fredrik.larsson@hn.se

Var­bergs Bostads sty­rel­se­kon­fe­rens till Stock­holm i bör­jan av maj kos­ta­de 140 000 kro­nor. Del­ta­gar­na, 18 styc­ken, åk­te skär­gårds­båt, åt på li­ba­ne­sisk re­stau­rang och bod­de på 4-stjär­nigt ho­tell.

Hu­vud­num­ret för re­san till Stock­holm var ett stu­die­be­sök till Nor­ra Djur­gårds­sta­den, ett stads­ut­veck­lings­pro­jekt på ti­di­ga­re hamn- och in­du­stri­om­rå­den.

Ann­so­fi Au­rell (M), sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Var­bergs Bostad, sä­ger att det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get år­li­gen har nå­gon typ av kon­fe­rens för att för­dju­pa sig i vis­sa frå­gor.

– Till Stock­holm res­te vi för att tit­ta på Nor­ra Djur­gårds­sta­den och vad som hän­der där. För att få en för­kla­ring kring hur de har tänkt kring håll­bar­het, till­gäng­lig­het och tek­nik­ut­veck­ling.

HON TYC­KER ÄVEN det var vik­tigt att he­la sty­rel­sen träf­fa­de SABO, Sve­ri­ges All­män­nyt­ti­ga Bostads­fö­re­tag.

Det är en bransch- och in­tres­se­or­ga­ni­sa­tion för 300 all­män­nyt­ti­ga bostads­fö­re­tag.

– Vi fick en upp­da­te­ring vad SABO ar­be­tar med. Vi träf­fa­de de­ras vd som un­der två tim­mar be­rät­ta­de om si­na tan­kar och pla­ner. Hur var re­san om du får be­tyg­sät­ta den?

– Den föll väl­digt väl ut. Allt flöt på bra och vi an­vän­de oss av all­män­na trans­port­me­del, vi ha­de ing­en stor buss som kör­de runt oss, ut­an an­vän­de oss av tun­nel­ba­nan.

Två da­gars sty­rel­se­kon­fe­rens kos­ta­de cir­ka 140 000 kro­nor. Var det värt peng­ar­na?

– Ja, men det är all­tid svårt att sä­ga. Vi åk­te tåg, pro­me­ne­ra­de, åt in­te nå­got ex­tra­va­gant och bod­de lo­kalt. Vi ha­de kanske kun­nat bo bil­li­ga­re läng­re bort, men då ha­de det va­rit långa tids­per­spek­tiv för att för­flyt­ta sig.

Vad var det för re­stau­rang­er som ni be­sök­te?

– Café Beirut var en li­ba­ne­sisk re­stau­rang. Sen åt vi på skär­gårds­bå­ten ut till Vax­holm, det är ing­en spe­ci­ell re­stau­rang, men det är en trev­lig båt­tur och vi ha­de tur med väd­ret och kun­de se li­te av skär­går­den.

He­la sty­rel­sen var med, plus led­nings­grupp och fack­li­ga re­pre­sen­tan­ter. Be­hö­ver ni åka så många som 18 styc­ken för att tit­ta på ett bo­stads­pro­jekt?

– Det är ock­så li­te för att sty­rel­sen och led­nings­grup­pen ska få till­fäl­le att träf­fas. Sen är det bra att sty­rel­sen och led­nings­grup­pen hör och ser sam­ma sa­ker.

Var­för skic­kar ni in­te upp en per­son från Var­bergs Bostad som sen kan be­rät­ta om Nor­ra Djur­gårds­sta­den?

– Det kan man na­tur­ligt­vis ock­så gö­ra, men det blir ald­rig det­sam­ma. Man bär och upp­le­ver sa­ker bätt­re om man är med själv. Men den and­ra va­ri­an­ten an­vän­der vi oss ock­så myc­ket av.

På vil­ket sätt gyn­nar det Var­bergs Bostad att ni åker 18 per­so­ner för att gö­ra en om­världs­be­vak­ning?

– Sa­m­ar­be­tet mel­lan tjäns­te­män och sty­rel­sen ut­veck­las på ett bra sätt.

Åka till Stock­holm över da­gen var det in­te tal om?

– Det är en va­ri­ant, men vi val­de in­te den, sä­ger Ann­so­fi Au­rell.

Bild: JANERIK HENRIKSSON/TT/ARKIV

TUR MED BÅT. Det var fullt upp med stu­die­be­sök och sty­rel­se­mö­ten för Var­bergs Bostads de­le­ga­tion som var i Stock­holm. Men en tur med skär­gårds­bå­ten hann de med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.