Fa­mil­jen val­de Hal­land

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA BERGLUND 010-471 53 63 le­na.berglund@hn.se

När det bör­ja­de bli skjut­ning­ar hem­ma i Kor­te­da­la be­stäm­de sig fa­mil­jen Mau­ro Prang­a­se­vic sig för att flyt­ta.

NAMN: Da­vid Mau­ro Prang­a­se­vic. FYL­LER: 30 år 29 maj. BOR: Bre­a­red i Var­berg se­dan 2014. FA­MILJ: Sam­bon Gor­da­na Pav­lov och de­ras barn Anas­ta­si­ja, 2 må­na­der, Alek­san­dar 1,5 år och Kristi­jan som fyl­ler 5 år i som­mar.

Hur är det att bo i Hal­land? – An­norlun­da, myc­ket trev­li­ga­re och lug­na­re jäm­för med Gö­te­borg. In­nan bod­de vi i Kor­te­da­la och det var oro­ligt med en del skott­loss­ning­ar. 2013 blev vå­ra gran­nar be­skjut­na helt ut­an an­led­ning när de satt och gril­la­de. Det var drop­pen. Att upp­fost­ra barn i en så­dan mil­jö är in­te bra. Och det blev ju ba­ra vär­re och vär­re. Min sam­bos för­äld­rar bor på Söd­ra Näs i Var­berg, så vi val­de att ock­så bo i Var­berg. Vi ha­de en jät­te­tur och lyc­ka­des kö­pa vår bo­stads­rätt­strea för 1,7 mil­jo­ner kro­nor, mot att det skul­le va­ra en snabb af­fär. Allt gick väl­digt snabbt. Jös­ses. Vi fick be­stäm­ma

oss på någ­ra da­gar.

Be­rät­ta li­te om din upp­växt?

– Jag är upp­växt i Berg­sjön. Mi­na för­äld­rar ha­de in­te myc­ket ut­an jag fick är­va klä­der och lek­sa­ker av and­ra släk­ting­ar. Se­dan när jag var runt sex år flyt­ta­de vi till Kor­te­da­la och vi fick det bätt­re, mam­ma som är från Ita­li­en och pap­pa som är från Bosni­en, fick bätt­re jobb. Jag gjor­de som li­ten myc­ket bus, som att kas­ta ny­pon på fönst­ren, men ing­et all­var­ligt, pap­pa var rätt sträng. När jag blev li­te äld­re tyck­te jag om att föl­ja med pap­pa till ga­ra­get och me­ka med bi­len. Hur träf­fa­de du din sam­bo?

– Ha­ha. På mö­tes­saj­ten ”nattstad” fak­tiskt, det var in­nan Fa­ce­book slog ige­nom. Jag var 20 år och hon 16 år. Vi pra­ta­de, hon re­ta­des och släng­de käft, till slut be­stäm­de vi oss för att träf­fas ut­an­för Mc­do­nalds i Kungälv, hon bod­de där då. 2010 flyt­ta­de vi ihop i en myc­ket li­ten et­ta. Den var verk­li­gen li­te och sun­kig. Du har tre barn, är det som du trod­de att va­ra pap­pa? – Jag trod­de att det skul­le va­ra li­te lät­ta­re, in­te så hek­tiskt. Själv ha­de jag ba­ra en lil­la­sys­ter, så det var gans­ka lugnt hem­ma då jag var barn. Här är det ald­rig lugnt. Jag trod­de att bar­nen skul­le lyss­na mer (skratt).

Vad ar­be­tar du med och hur kom du in på det?

– Jag har ar­be­tat med oli­ka sa­ker. Jag gick trans­port­gym­na­si­et och fick ta kör­kort för bland an­nat last­bil. Jag gjor­de prak­tik på ett sop­bils­fö­re­tag, che­fen tyck­te om mig och er­bjöd mig som­mar­jobb 2006 och sen fick jag fast an­ställ­ning. När jag flyt­ta­de till Var­berg pend­la­de jag i bör­jan, sen fick jag sam­ma jobb i Fal­ken­berg där fö­re­ta­get ock­så har ett kon­tor. Jag kör­de i bå­de Var­berg och Fal­ken­berg. Att va­ra sop­gub­be är ett ex­trem tungt jobb och man ar­be­tar ut­om­hus i al­la vä­der, till slut fick jag disk­bråck. När jag såg jag att de be­höv­de skydds­vak­ter på Ring­hals sök­te och fick jag jobb där. När job­ben där mins­ka­de bör­ja­de jag på ett Hvb-hem för barn och ung­do­mar i Fal­ken­berg och job­bar natt. Där är jag fort­fa­ran­de. Jag be­va­kar de bo­en­de så de in­te ska­dar sig själ­va el­ler varand­ra. Sam­ti­digt job­bar jag ex­tra som väk­ta­re i Gö­te­borg.

Vad gör du när du in­te ar­be­tar el­ler um­gås med din fa­milj?

– Jag pil­lar med bi­len, så att den är ren och fin. Det är en Vol­vo V70 kom­bi 2010 år mo­dell. Det är av­kopp­lan­de.

Om du kollar på te­ve - vad ser du då?

– Just nu ser jag gär­na se­ri­en The Good Wi­fe, det är rätt kul att föl­ja ju­ri­di­ken.

Hur ska du fi­ra din fö­del­se­dag?

– Jag tror att min sam­bo pla­ne­rar nå­got. Vi får se.

Bild: JONATAN BYLARS

HOPPFULLT I VAR­BERG. Da­vid har fullt upp med sö­ner­na Alek­san­dar 1,5 år och Kristi­jan som fyl­ler 5 år i som­mar, lil­la­sys­ter Anas­ta­si­ja, 2 må­na­der vi­lar tryggt i mam­ma Gor­da­nas famn.

Bild: JONATAN BYLARS

NYVARBERGARE. När det blev skott­loss­ning hem­ma i Kor­te­da­la be­stäm­de sig fa­mil­jen Mau­ro Prang­a­se­vic för att lyf­ta. Det blev Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.