Stark kri­tik från Sten­kil

Att Trön­ning­e­sko­lan byggts in­nan den över­gri­pan­de pla­ne­ring­en är klar är ett ex­em­pel på hur det ab­so­lut in­te ska gå till. Det tyc­ker Ann-char­lot­te Sten­kil (M).

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Rebecka Kvint 010-471 53 69 ∙ rebecka.kvint@hn.se

Den nya Trön­ning­e­sko­lan har byggts in­nan den över­gri­pan­de pla­ne­ring­en av Söd­ra Trön­ninge var klar. Nå­got som Ann­char­lot­te Sten­kil (M) för­kas­tar.

När plan­pro­gram­met för Söd­ra Trön­ninge ha­de va­rit på sam­råd 2013 fanns rös­ter för bå­de en tra­fik­led och en ga­ta. Hur skul­le tjäns­te­män­nen gå vi­da­re? Sva­ret har dröjt till nu.

Jan Malm­gren som är chef för kom­mun­sty­rel­sens för­valt­ning har stämt av lä­get med de po­li­tis­ka par­ti­er­na un­der vå­ren. Hans av­stäm­ning vi­sar att det finns en ma­jo­ri­tet för ga­tu­al­ter­na­ti­vet.

NU HAR HAN, med kom­mu­nal­rå­dens väl­sig­nel­se, skri­vit ett pla­ne­rings­di­rek­tiv till de tjäns­te­män som ar­be­tar med plan­pro­gram­met. I det står att Ös­ter­le­dens för­läng­ning ska ha va­ri­e­ra­de has­tig­he­ter och att om­rå­det runt om­kring ska ha stads­mäs­sig be­byg­gel­se.

Den som stäl­ler mäng­der av frå­gor till rätt po­li­ti­ker och tjäns­te­män får fram in­for­ma­tio­nen om hur för­läng­ning­en blev en ga­ta, men den som in­te vet ex­akt vil­ken nämnd el­ler tjäns­te­man som an­sva­rar för vad får svå­ra­re att för­stå sig på ären­det. Med ett po­li­tiskt be­slut i kom­mun­sty­rel­sen ha­de be­sluts­gång­en va­rit kri­stall­klar. Var­för blir det ing­et be­slut i sa­ken i kom­mun­sty­rel­sen så ären­det blir tyd­ligt att för­stå?

– Det kom­mer att bli ett be­slut se­dan, när plan­pro­gram­met ska upp till be­slut. Tjäns­te­män­nen mås­te ve­ta vad de ska job­ba fram för för­slag, sva­rar kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-char­lot­te Sten­kil (M) och tilläg­ger att tjäns­te­män­nen haft fle­ra sam­tal med de en­skil­da par­ti­er­na i ären­det. Men som med­bor­ga­re blir det ju omöj­ligt att för­stå vil­ken po­li­ti­ker man ska his­sa el­ler dis­sa be­ro­en­de på vad man själv tyc­ker. Är in­te det ett pro­blem?

– Vi har in­te god­känt plan­pro­gram­met än. Det kom­mer en pro­dukt se­na­re som vi ska god­kän­na. Nu vill ba­ra tjäns­te­män­nen få en in­di­ka­tion om var po­li­ti­ker­na står. Om det är så att all­män­he­ten skul­le öns­ka tyd­li­ga­re dis­kus­sio­ner om det­ta kan vi ta ett in­rikt­nings­be­slut. Det är inga pro­blem.

Ann-char­lot­te Sten­kil, som ärvt an­sva­ret för ären­det från det ti­di­ga­re kom­mu­nal­rå­det Jör­gen War­born (M), är obe­kväm med hur he­la pla­ne­ring­en gått till.

– Det som ska­ver är att vi byggt sko­lan och id­rotts­cent­ret ut­an att ve­ta hur vi ska byg­ga bo­stä­der­na. Det har in­te gått i takt. Jag trod­de ald­rig att vi skul­le få ige­nom de­talj­pla­nen för sko­lan och id­rotts­cent­ret. Jag är av den upp­fatt­ning­en att man mås­te ha hel­he­ten klar för sig in­nan man mö­ble­rar ett av rum­men.

– Jag har va­rit jät­te­fru­stre­rad över det­ta. Vi mås­te ta det i rätt ord­ning. Det är jät­te­vik­tigt att man tar plan­pro­gram­men först.

– Jag har va­rit väl­digt tyd­lig se­dan jag blev kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de att vi mås­te gå i takt. Vi mås­te ha en bätt­re ord­ning och jag tyc­ker att vi bör­jar få det.

PE­TER MOSS­BRANDT SOM är vd för Dero­me Hus som ska byg­ga Söd­ra Trön­ninge sä­ger sig dock in­te va­ra be­kym­rad av att sko­lan kom på plats först. Han tyc­ker att det be­slu­tet var väl un­der­byggt. Dä­re­mot är han miss­nöjd med det han an­ser är ett för stort in­fly­tan­de från ham­noch ga­tu­för­valt­ning­en i pla­ne­ring­en, när det kom­mer till frå­gan om Ös­ter­le­dens för­läng­ning.

– I Trön­ninge har po­li­ti­ker­na va­rit mer pro­ak­ti­va än van­ligt. De såg att de be­höv­de sko­lan. Ut­i­från ett skol­per­spek­tiv har de va­rit kre­a­ti­va. Men nu får de kri­tik för att de va­rit det. Är det rätt? Men med tyd­li­ga po­li­tis­ka be­slut ha­de ut­rym­met för tjafs mel­lan för­valt­ning­ar­na mins­kat. Då ha­de det in­te fun­nits nå­gon öpp­ning för dis­kus­sion och plan­pro­gram­met ha­de kanske va­rit klart vid det här la­get?

– Kom­mu­nen är kre­a­tiv och vill ha mod att gö­ra li­te nytt. Ha­de du gått ut med det per­spek­ti­vet i rap­por­te­ring­en ha­de du kanske fått and­ra svar. Nu får du inga svar för al­la vill bac­ka och ing­en vill gö­ra fel. Jag tyc­ker ibland att man bor­de lyf­ta de go­da ex­emp­len istäl­let för att ba­ra le­ta felen.

Pe­ter Moss­brandt ha­de öns­kat ett stör­re in­fly­tan­de över pla­ne­ring­en men sä­ger att han ac­cep­te­rar den. Vad gäl­ler Ös­ter­le­dens för­läng­ning an­ser han att den mås­te ut­for­mas som en ga­ta och att kom­mu­nen bor­de pla­ne­ra för en verk­lig och ny ring­led läng­re ös­terut.

– VI FÅR MYC­KET kri­tik när vi byg­ger bo­stä­der i dag. Det finns in­te så myc­ket ut­rym­me då för po­li­ti­ker­na att gå fram. Är de för snab­ba får de kri­tik från me­dia, gör de ar­be­tet lång­samt får de kri­tik för det. Kom­mu­nen för­sö­ker va­ra kre­a­tiv – och så får de kri­tik för det – är det rätt­vist?

TVÄRTOMPLANERING. Pe­ter Moss­brandt från Dero­me Hus tyc­ker att kom­mu­nen va­rit kre­a­tiv, men kom­mu­nal­rå­det Sten­kil för­kas­tar hur pla­ne­ring­en av Söd­ra Trön­ninge gått till. Nå­got po­li­tisk be­slut om Ös­ter­le­den blir det in­te, trots att det är sto­ra in­ter­na stri­dig­he­ter i kom­mu­nen om den sa­ken. Hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en me­nar att le­den skul­le kun­na av­las­ta den hårt an­sträng­da Las­sa­bac­ka­ron­del­len.

Bil­der: L-G JOHANSSON, FREDRIK LARSSON, JONATAN BYLARS, KALLE PETTERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.