Tre till sjuk­hus ef­ter kniv­bråk

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Tre per­so­ner är in­tag­na på sjuk­hu­set ef­ter ett knivslags­mål nat­ten till fre­da­gen. En av män­nen är all­var­ligt ska­dad.

Un­der nat­ten till fre­da­gen blev tre män kniv­skur­na vid ett bråk mel­lan Träslövslä­ge och Himle. En man i 20-års­ål­dern är all­var­ligt ska­dad.

Det var strax in­nan ett nat­ten till fre­da­gen som tre män blev kniv­skur­na i sam­band med ett bråk på läns­väg 761.

– En hit­ta­des på läns­vä­gen och de and­ra två tog sig själ­va till sjuk­hu­set, sa Gö­ran Carl­bom, vakt­ha­van­de be­fäl vid po­li­sen i Gö­te­borg, på fre­da­gen.

Man­nen på läns­vä­gen är i 20-års­ål­dern och all­var­ligt ska­dad. De två and­ra lind­rigt ska­da­de är bå­da i 30-års­ål­dern.

Po­li­sen vet in­te ex­akt vad som hänt men det ska ha upp­stått ett bråk, i sam­band med brå­ket ska de tre män­nen ha bli­vit kniv­skur­na.

– Vi för­sök­te med ett in­le­dan­de för­hör med män­nen men vår­den av dem fick gå fö­re. Se­dan be­hö­ver vi tolk så fort sjuk­vår­den ger oss klar­tec­ken, sä­ger Chris­ter Fux­borg.

KLART ÄR ATT samt­li­ga tre nu är grip­na, miss­tänk­ta och mål­sä­gan­de. Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen som mord al­ter­na­tivt dråp­för­sök.

– Det kan ju va­ra så att: ”du slår mig, jag slår till­ba­ka och se­dan kom­mer en tred­je per­son in. Det är ett kons­tigt lä­ge vi är i just nu, sä­ger Chris­ter Fux­borg.

Po­li­sen är i nu­lä­get för­te­gen om vad brå­ket hand­lat om och om de fått fram nya upp­gif­ter via vitt­nen. Det är ock­så oklart om fler per­so­ner har va­rit iblan­da­de i brå­ket.

– Det finns ing­et som ty­der på det i nu­lä­get men det är ing­et vi kan ute­slu­ta, sä­ger Chris­ter Fux­borg.

Po­li­sen var på plats i om­rå­det un­der nat­ten och spär­ra­de av brotts­plat­sen och gjor­de en tek­nisk un­der­sök­ning där man­nen på­träf­fa­des på läns­väg 761. Den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en är klar men po­li­sen har in­te fått nå­got re­sul­tat än­nu.

– Vi tror att det är själ­va brotts­plat­sen, sä­ger Chris­ter Fux­borg om läns­väg 761.

DEN BIL SOM de två ska­da­de själ­va kör­de till sjuk­hu­set har po­li­sen ta­git i be­slag. En tek­nisk un­der­sök­ning ska gö­ras på bi­len.

När­mast vän­tar po­li­sen på att få för­hö­ra de tre män­nen som vår­das på sjuk­hu­set.

– Vi står i start­gro­pen så fort sjuk­vår­den ger oss be­sked, sä­ger Chris­ter Fux­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.