Hög­kon­junk­tur för brott mot äld­re

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Jö­ran Ru­bens­son, fd ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges Pen­sio­nä­rers Riks­för­bund, SPRF

BROTT. Den ef­ter­läng­ta­de som­ma­ren är snart här men den in­ne­bär ock­så far­li­ga ti­der för Sve­ri­ges äld­re. För åld­rings­brot­ten ökar all­ra mest un­der som­mar­må­na­der­na vil­ket re­dan bör­jar ge av­tryck i sta­tisti­ken. De van­li­gas­te brotts­plat­ser­na är den eg­na bo­sta­den och plat­ser där män­ni­skor rör sig mest. Men brotts­ling­ar­na ut­veck­lar ock­så nya vägar för åld­rings­brott.

ÄLD­RE MÅS­TE DÄRFÖR va­ra för­sik­ti­ga i sam­band med ban­ko­ma­tut­tag el­ler när de öpp­nar dör­ren för ovän­ta­de gäs­ter. Tre­dubb­la lås hjäl­per in­te om man än­då öpp­nar dör­ren för fals­ka bloms­ter­bud el­ler föns­ter­put­sa­re.

En­ligt Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting, SKL, mö­ter en ge­nom­snitt­lig hem­tjänst­ta­ga­re fem­ton oli­ka per­so­ner från hem­tjäns­ten un­der en van­lig två­vec­kors­pe­ri­od. Fem­ton per­so­ner! In­te un­der­ligt då om det ibland vi­sar sig att den som pre­sen­te­rar sig som ”ny hem­tjänst­per­so­nal” rå­kar va­ra en brotts­ling. Rim­li­gen har det­ta ock­så sam­band med att det in­te finns krav på att an­ställ­da in­om hem­tjäns­ten ska vi­sa ut­drag ur be­last­nings­re­gist­ret för att få an­ställ­ning. In­te hel­ler finns na­tio­nel­la reg­ler om att hem­tjänst­per­so­nal ska kun­na le­gi­ti­me­ra sig vid hem­be­sök.

BROTT MOT ÄLD­RE är of­ta se­riebrott ut­för­da av ligor som ar­be­tar bå­de ut­stu­de­rat och me­to­diskt. Äld­re ses som för­svars­lö­sa och sva­ga där det är lätt att lu­ra off­ret och lätt att kom­ma un­dan. Mör­ker­ta­let är därför stort och mås­te upp­märk­sam­mas mer. Men det hand­lar ock­så om att kri­mi­nal­sta­tisti­ken mås­te re­do­vi­sa in­te ba­ra brotts­typ ut­an även off­rens ål­der. Vid Brotts­före­byg­gan­de rå­dets år­li­ga un­der­sök­ning­ar bor­de därför även per­so­ner över 79 år till­frå­gas om sin upp­lev­da ut­satt­het för brott. Ty käns­lan av otrygg­het har till­ta­git för allt fler un­der se­na­re år.

I CIVILISERADE sam­häl­len rå­der star­ka ta­bun i frå­ga om våld och över­grepp mot äld­re. Det finns därför an­led­ning va­ra oro­lig när det dy­ker upp ligor som sak­nar des­sa grän­ser. Äld­re är en sår­bar grupp där bå­de den psy­kis­ka och fy­sis­ka sår­bar­he­ten ökar med sti­gan­de ål­der. Många äl­dres räds­la för brott på­ver­kar livssti­len och gör dem till fång­ar i sitt eget hem.

BROTT MOT ÄLD­RE är ett all­var­ligt sam­hälls­pro­blem som mås­te tas på störs­ta all­var. Men så sker lång­t­i­från all­tid. Po­li­sen har otill­räck­li­ga re­sur­ser och ma­jo­ri­te­ten av lan­dets kom­mu­ner sak­nar ru­ti­ner för hur man ska fö­re­byg­ga, iden­ti­fi­e­ra och han­te­ra äl­dres ut­satt­het för brott. Det är därför hög tid att des­sa pro­blem dis­ku­te­ras i bland an­nat lan­dets al­la kom­mu­na­la pen­sio­närs­råd. I syn­ner­het som de äld­re blir allt fler och där­med ock­så de po­ten­ti­el­la off­ren.

BILD:ANDERS WIKLUND/TT

FÖR­SIK­TI­GA. Äld­re bör vid­ta för­sik­tig­hets­åt­gär­der för att skyd­da sig mot brott sär­skilt un­der som­ma­ren, me­nar skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.