So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill hal­ve­ra tomt­pri­ser­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Per Svens­son, op­po­si­tions­råd (S), Fal­ken­berg

DE­BATT. Nu fö­re­slår vi i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na hal­ve­rad kost­nad för bo­stads­tom­ter i kom­mu­nens mind­re or­ter. Kom­mu­nen har många bo­stads­tom­ter till sa­lu i i he­la kom­mu­nen.

TROTS DET HAR vi i el­va or­ter in­te sålt en en­da tomt de sis­ta tio åren. När det nu finns en bo­stads­brist och ett stort lo­kalt en­ga­ge­mang i fle­ra byg­der så tyc­ker vi i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att kom­mu­nen kan för­bätt­ra kal­ky­len för byg­ga­re ge­nom att hal­ve­ra tomt­pri­ser­na. Tom­ten som ti­di­ga­re kos­ta­de sjut­tio­fe­mel­ler hund­ra­tu­sen vill vi säl­ja för hal­va pri­set. För Fal­ken­bergs kom­mun med en om­sätt­ning på näs­tan 2,4 mil­jar­der är de här in­täk­ter­na in­te bud­ge­te­ra­de och gans­ka ovä­sent­li­ga. För fö­re­ta­ga­re som räk­nar på ett byg­ge kan det be­ty­da myc­ket mer. För or­ten som får nya lä­gen­he­ter är det ovär­der­ligt.

Ska vi få in­flytt­ning i he­la kom­mu­nen krävs flytt­ked­jor. Den som bor en­sam el­ler med part­nern i hus ska en­kelt kun­na hit­ta ett lä­gen­hets­bo­en­de i byg­den. Sam­ma sak gäl­ler 20 åring­en som vill flyt­ta hem­i­från.

VI STÖDER OCK­SÅ ide­er om dub­bel mar­kan­vis­ning, byg­gan­de av trygg­hets­bo­stä­der och bygg­na­tion av ett stör­re hy­res­hus i Ul­la­red för att få flytt­ked­jor som gyn­nar barn­fa­mil­jer som of­ta sö­ker ef­ter ett vil­la­bo­en­de. Vi var ock­så helt eni­ga med de bor­ger­li­ga om att in­fö­ra Lis­om­rå­den i sjö­nä­ra lä­ge för någ­ra år sen. Ty­värr tar de här pro­ces­ser­na lång tid. Därför vill nu till­mö­tes­gå lo­ka­la byg­ga­re och gö­ra en kon­kret in­sats för att gö­ra det enkla­re att få en håll­bar eko­no­mi i bygg­pro­jekt ös­ter om E6:an. Lands­byg­den be­hö­ver ak­tiv po­li­tik, in­te fler re­sul­tat­lö­sa di­a­lo­ger.

BILD:REBECKA KVINT

HALVERADE. Per Svens­son (s) an­ser att tomt­pri­ser­na på lan­det bör hal­ve­ras för att loc­ka folk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.