Pri­de käm­par för trans­per­so­ner

Hallands Nyheter - - Varberg - ERIKA ARNADOTTIR 010-471 51 82 erika.arnadottir@hn.se

”Har man det job­bigt i Var­berg finns det in­te myc­ket att vän­da sig till” MALIN GUNNARSSON

ord­fö­ran­de Pro­lo­ve

Pri­de Var­berg vå­gar mer med årets te­ma, och rik­tar lju­set mot trans­per­so­ner. – Det är den mest ut­sat­ta grup­pen av al­la hb­tqi­per­so­ner, sä­ger Malin Gunnarsson.

Fy­siskt och psy­kiskt våld är var­dag för trans­per­so­ner, be­rät­tar Malin Gunnarsson, ord­fö­ran­de för Pro­lo­ve som ar­ran­ge­rar Pri­de i Var­berg.

– Det är hög själv­mords­sta­tistik, många har an­ting­en för­sökt el­ler har tan­kar på själv­mord, el­ler har ta­git sitt liv, sä­ger hon.

Te­mat för årets Pri­de var gi­vet. Äm­net är ak­tu­ellt, bland an­nat ge­nom Svt­se­ri­en ”Tje­jer som oss” som sän­des i fjol.

– Sam­häl­let har svårt att för­stå att det är på rik­tigt, att va­ra trans­per­son är ing­et val man gör, sä­ger Malin Gunnarsson.

NÄR PRI­DE FÖR förs­ta gång­en ar­ran­ge­ra­des i Var­berg 2015 gjor­des det nå­got ”för­sik­tigt”. Med trans­per­so­ner som te­ma har man vå­gat ta det ett steg läng­re, me­nar Malin Gunnarsson.

– Förs­ta året viss­te vi in­te hur Var­berg skul­le ta emot Pri­de, men det gick så him­la bra. Vi är in­te ba­ra för kär­lek, ut­an är ock­så emot ho­mooch trans­fo­bi och al­la ty­per av hat. I år tar vi än­nu tyd­li­ga­re ställ­ning mot det­ta, sä­ger Malin Gunnarsson.

DET STO­RA DRAGPLÅSTRET i år är Mi­chael Brown, som fö­re sin köns­kor­ri­ge­ring själv käm­pa­de mot själv­mordstan­kar.

– Det är in­te ba­ra sam­häl­let som har för­ut­fat­ta­de me­ning­ar kring trans­per­so­ner. Många trans­per­so­ner kän­ner ett stort själv­hat. De kän­ner att de har fel kropp. Jag kan in­te fö­re­stäl­la mig hur det känns, sä­ger Malin Gunnarsson.

Hon hop­pas att årets Pri­de ska få Var­berg att en­ga­ge­ra sig mer i frå­gan.

– Har man det job­bigt i Var­berg finns det in­te myc­ket att vän­da sig till. Det en­da som finns är ung­doms­går­dar­na men om du är över 25 finns ingen­ting, sä­ger Malin Gunnarsson.

NYTT FÖR ÅRETS Pri­de är att det kom­mer att på­gå un­der två da­gar. Utö­ver fö­re­läs­ning­ar blir det mu­sik, ”Su­per­hjäl­te­di­sco” för de små och själv­klart pa­rad. Mu­si­ken står bland and­ra Hector Brännlund för, som le­ta­de sig in i svens­kar­nas hjär­tan un­der Idol 2016 - då un­der nam­net Sa­ga.

Årets regn­båg­sam­bas­sa­dör är Mat­hi­as Fren­zel, ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till fö­re­tags­nät­ver­ket Öpp­na Fö­re­tag.

Mag­nus Carls­son, känd från bland an­nat Bar­bados, av­slu­tar årets Pri­de. Var­för är Pri­de vik­tigt för Var­berg?

– Vi vill in­te att det ska be­hö­vas. Men vi mås­te få bort nor­mer i Var­berg. Man ska in­te be­hö­va ”kom­ma ut”. Jag per­son­li­gen, som är upp­vux­en ut­an­för Var­berg, kän­de in­te att jag kun­de kom­ma ut. Jag kän­de att jag skul­le bli en­sam. Men man är in­te en­sam, det är ba­ra att se så många var­ber­ga­re som går i pa­ra­den.

– Om Pri­de ba­ra hjäl­per en per­son är det värt allt slit och ar­be­te, sä­ger Malin Gunnarsson.

HN har ti­di­ga­re be­rät­tat om Pri­de Var­bergs be­grän­sa­de bud­get. I vec­kan be­vil­ja­des man ett pro­jektstöd på 35 000 kro­nor.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON/ARKIV

REGNBÅGSFEST. Fjol­å­rets Pri­de Var­berg blev en blöt histo­ria. Pri­de i år in­fal­ler 1 ju­li, med Pre-pri­de 30 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.