De hop­pas att fler ska ta cell­prov

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

He­la 85 pro­cent av Hal­lands kvin­nor hör­sam­ma­de kal­lel­sen till cell­prov för­ra året. Det är en bra siff­ra, men barn­mors­kor­na på Kvin­no­häl­so­vår­den hop­pas kun­na nå än­nu fler.

– Cell­pro­vet räd­dar fak­tiskt liv. De fles­ta som drab­bas av liv­mo­der­halscan­cer har ute­bli­vit från si­na kon­trol­ler, be­rät­tar Anneli Ljung­ren, sam­ord­nings­barn­mors­ka i Hal­land.

Un­der den år­li­ga Cell­provs­vec­kan bru­kar barn­mors­kor­na ge sig ut i en spe­ci­al­ut­rus­tad buss till om­rå­den där för­hål­lan­de­vis få tar cell­prov. I år vi­sa­de sig bus­sen var om­byggd och ut­hyrd till en an­nan verk­sam­het, så kam­pan­jan­det kom av sig.

– Men vi job­bar ju all­tid med att få så många som möj­ligt att för­stå vik­ten av att ta cell­prov. Se­dan i hös­tas har vi ock­så bör­jat ringa upp de kvin­nor som ute­bli­vit från si­na kon­trol­ler i sex år el­ler mer, be­rät­tar Anneli Ljung­ren.

DEN BARNMORSKA SOM job­bar med den upp­sö­kan­de verk­sam­he­ten i Halm­stad, La­holm och Hyl­te he­ter An­net­te Wem­lert och be­rät­tar att te­le­fon­sam­ta­len of­tast tas väl emot.

– De fles­ta upp­skat­tar att vi bryr oss om dem. Många sä­ger att de har glömt att gå på kon­trol­len, and­ra tyc­ker att un­der­sök­ning­en är obe­hag­lig el­ler vill in­te ris­ke­ra att få ett ne­ga­tivt be­sked.

Till skill­nad från mam­mo­gra­fi, som nu­me­ra är gra­tis i he­la lan­det, kos­tar cell­pro­vet 150 kro­nor. Barn­mors­kor­na tror dä­re­mot in­te att kost­na­den har av­gö­ran­de be­ty­del­se. Dock märks gans­ka sto­ra skill­na­der i Hal­land, där ex­em­pel­vis 88 pro­cent av kvin­nor­na i Kungs­bac­ka tar cell­prov, men ba­ra 79 pro­cent i Hyl­te. Snit­tet för he­la Hal­land låg 2016 på 85,6 pro­cent.

I Hal­land kal­las al­la kvin­nor mel­lan 23 och 50 år till cell­prov­s­kon­troll vart tred­je år. Ef­ter 50 kal­las man yt­ter­li­ga­re två gång­er, vid 55 och 60. Po­äng­en med kon­trol­len är att upp­täc­ka cell­för­änd­ring­ar ti­digt, in­nan de hin­ner ut­veck­las till can­cer. Om man går på var­je kon­troll så mins­kar ris­ken att drab­bas av can­cer med 90 pro­cent.

I he­la Sve­ri­ge in­sjuk­nar fort­fa­ran­de 450 kvin­nor om året i liv­mo­der­halscan­cer, varav 150 dör.

”De fles­ta som drab­bas av liv­mo­der­halscan­cer har ute­bli­vit från si­na kon­trol­ler”

ANNELI LJUNGGREN sam­ord­nings­barn­mors­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.