Ing­en plan för nak­na ron­del­ler

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Fal­ken­bergs nya are­na står klar. Men de nak­na ron­del­ler­na ut­an­för känns kanske in­te li­ka fär­di­ga. – Vi har fått frå­gan förr, sä­ger kom­mu­nens ga­tu­chef.

Fle­ra år och många mil­jo­ner se­na­re ut­gör Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na en na­tur­lig del av Fal­ken­bergs stads­bild. Men fle­ra Hn­lä­sa­re har re­a­ge­rat över hur ofär­di­ga de två när­lig­gan­de ron­del­ler­na längs Kristi­neslätt­sal­lén ser ut.

– Ja, vi har fått frå­gan förr. Det finns egent­li­gen ingen­ting i bud­get och vi har in­te hel­ler äs­kat ex­tra peng­ar för att byg­ga om dem. Det finns inga and­ra pla­ner än att ha gräs i dem, sä­ger kom­mu­nens ga­tu­chef Linda Larsson.

”Det vo­re ro­ligt att gö­ra dem fi­na och få en fin en­tré till stan” LINDA LARSSON ga­tu­chef

Möj­li­gen har kom­mu­nin­vå­nar­na skämts bort på se­na­re tid. Fle­ra av kom­mu­nens ron­del­ler har fått en este­tisk ut­smyck­ning i va­ri­e­ran­de grad. Ron­del­ler­na längs väg 154 vid Fal­ken­bergs­mo­tet har ny­li­gen pyn­tats i sam­ar­be­te med Tra­fik­ver­ket. Ron­del­len på Hol­gers­ga­tan är ock­så iord­ning­ställd och tra­fik­plat­sen ut­an­för Sand­la­dan li­kaså. I pla­nen fram­ö­ver lig­ger bland an­nat en ut­smyck­ning av ron­del­len på Pe­ter Åbergs väg.

– Vi kan in­te gö­ra allt på en gång. De fles­ta ron­del­ler är trots allt ba­ra ut­for­ma­de med gräs i mit­ten. Vi har gans­ka myc­ket in­ve­ste­ring­ar på gång nu, sä­ger Linda Larsson som på­pe­kar att in­sat­ser­na in­te är gra­tis.

– Det kos­tar mel­lan en halv och en mil­jon kro­nor be­ro­en­de på stor­lek och vad man gör. Men jag hål­ler med om att det vo­re ro­ligt att gö­ra dem fi­na och få en fin en­tré till stan.

En ut­smyck­ning kopp­lad till id­rott är kanske ing­en lång­sökt tan­ke.

– Det är ing­et som vi har tänkt på för det lig­ger ju in­te in­ne på are­nan. Det är kom­mu­nens om­rå­de. Men det är bra att frå­gan väcks. Man har ju smyc­kat många and­ra ron­del­ler, sä­ger Lars Eric Nils­son, ord­fö­ran­de för FFF.

Bild: TT/ARKIV

100 ÅR SE­DAN. Fot­bolls­match mel­lan Djur­går­den och Ör­gryte 1917. Men hur gick det mel­lan Fal­ken­berg och Var­berg sam­ma år?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.