”Fal­ken­bergs spe­la­re vo­ro små­väx­ta”

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

In­te har vi nå­gon bild från ut­skåp­ning­en, men vi hål­ler till go­do med en an­nan. 0-7 är kanske ing­et som egent­li­gen är min­nesvärt i Fal­ken­berg.

Det är Hal­lands­der­by i dag, mel­lan Var­bergs Bo­is och Fal­ken­bergs FF, vil­ket gör att vi tar oss fri­he­ten att på­min­na om en upp­gö­rel­se mel­lan stä­der­na för 100 år se­dan, 1917.

”Det för­tjä­nar att an­teck­nas att Var­bergs­la­get var all­de­les nytt. Det ha­de sam­spe­lat en­dast någ­ra da­gar”, no­te­ra­de Fal­ken­bergs-pos­ten i ju­ni 1917. Och än­då. Först en li­ten ut­vik­ning: Den mo­der­na fot­bol­len med si­na reg­ler, men na­tur­ligt­vis ha­de man spar­kat på bol­lar myc­ket ti­di­ga­re än så, fick or­dent­ligt fäs­te i Sve­ri­ge i slu­tet av 1800-ta­let. Då fram­förallt i Gö­te­borg, me­dan stock­hol­mar­na var li­te mer svår­flir­ta­de. Idrotts­hi­sto­ri­ker­na har ibland för­kla­rat sa­ken med att nö­jes­li­vet var stör­re i Stock­holm, me­dan Gö­te­borg var en så ”gu­dom­ligt trå­kig stad” att man ge­nast såg fot­bol­len som en be­fri­el­se. I syn­ner­het bör man min­nas det ti­di­ga Gö­te­borgs­la­get med det fi­na nam­net, Lyc­kans Sol­da­ter.

KOLLAR MAN BILDEN till den­na ar­ti­kel så är den hund­ra år gam­mal, från 1917 då Stock­holmsla­gen spot­tat upp sig. Då var det match mel­lan två av de främs­ta svens­ka la­gen på Stock­holms sta­di­on: Djur­går­dens IF mot Ör­gryte IS.

Men det är en an­nan match från sam­ma år som vi nu, just den­na der­bydag, vill äg­na upp­märk­sam­het. Mat­chen mel­lan Fal­ken­berg och Var­berg en juni­dag 1917 i Fal­ken­berg.

Då­för­ti­den spe­la­de man gär­na fot­boll på en plan vid Fal­ken­bergs Ele­men­tar­sko­la som ha­de byggts 1910 (och som långt se­na­re brann och er­sat­tes med Tull­bro­sko­lan). Kanske spe­la­des även den­na match på den pla­nen.

En­ligt tid­ning­ens match­re­fe­rat var hem­ma­la­get Fal­ken­bergs id­rotts­för­e­ning, möj­li­gen en fel­skriv­ning för Fal­ken­bergs id­rotts­klubb som ju var ti­digt ute med fot­boll.

REFERATET FRÅN 1917 kan åter­ges: ”Var­ber­gar­na lyc­ka­des er­öv­ra 7 mål un­der det fal­ken­ber­gar­na ic­ke fin­go ett en­da. Fal­ken­bergs­la­get be­hö­ver tyd­li­gen trä­na sig duk­tigt om det skall nå upp i ni­vå med fot­bollsla­gen i lä­nets öv­ri­ga stä­der. La­gets sam­spel läm­na­de den­na gång myc­ket öv­rigt att öns­ka. Som en förmild­ran­de om­stän­dig­het bör kanske fram­hål­las att spe­lar­na i Fal­ken­bergs­la­get i all­män­het vo­ro små­väx­ta un­der det att Var­bergs­la­gets spe­la­re vo­ro kraf­ti­ga­re vux­na. Men ut­gång­en, 7 mot 0 till Var­bergs­la­gets fa­vör, var lik­väl en över­rask­ning som man i all­män­het in­te ha­de vän­tat.”

Do­ma­ren het­te Gor­don Mac­ker­racher, ett namn som kling­ar pas­san­de med tan­ke på den mo­der­na fot­bol­lens röt­ter på de brit­tis­ka öar­na.

Så får vi ser hur det går i dag. Hund­ra år se­na­re.

HÅKAN BERGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.