Vem skul­le få den fi­na cy­keln?

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMU­EL­SON 010-471 52 74 mar­ten.samu­el­son@hn.se

Nå­gon und­rar nog var­för barn och barn­barn in­te tac­kat för sin nya cy­kel. An­led­ning­en är i så fall att den ham­nat på helt fel adress.

I ons­dags mor­se upp­täck­te Christi­na Stål­bom att det stod en dub­bel­cy­kel (el­ler par­cy­kel som den ock­så kal­las) par­ke­rad på hen­nes tomt i hör­net av Rör­becks­ga­tan och Pil­ga­tan.

– Jag var ute i träd­går­den till åt­ta­ti­den på tis­dags­kväl­len och såg den in­te på kväl­len. Så den mås­te nog ha kom­mit dit nå­gon gång un­der nat­ten.

Cy­keln var för­sedd med två bal­long­er (som se­dan blåst bort) och en in­plas­tad lapp där det står: ”Grat­tis, den­na får ni från oss. Pus­sar & kra­mar Mor­mor och Mor­far”.

MEN UPPENBARLIGEN HAR cy­keln le­ve­re­rats fel el­ler ham­nat där av nå­gon an­nan an­led­ning ef­tersom ba­ra Christi­na och hen­nes katt bor på den här adres­sen.

– Och kat­ten an­vän­der ing­en så­dan cy­kel, sä­ger Christi­na med ett skratt.

Hon trod­de att den kanske stu­lits och kon­tak­ta­de därför po­li­sen. Men de ha­de ing­en så­dan an­mä­lan och vil­le in­te ta sig an den ovan­li­ga cy­keln, vil­ket Christi­na tyc­ker är li­te märk­ligt.

Hon kol­la­de med Flo­ra­går­den (som lig­ger strax in­till) och hjälp­me­dels­cen­tra­len ut­an att gå­tan lös­tes. Hon pro­va­de till och med att ringa ett fir­ma­namn som står på for­do­net, men ing­en sva­ra­de (för­mod­li­gen be­ro­en­de på helg- och kläm­da­gar den här vec­kan).

NU STÅR DEN hem­ma hos Christi­na Stål­bom som hop­pas att den rät­ta äga­ren ska dy­ka upp så små­ning­om.

– Jag tyc­ker att det är så synd, för cy­keln är ka­non­fin.

Bild: MA­RIA HJULSTRÖM

MYSTISK LEVERANS. Har cy­keln le­ve­re­rats fel el­ler stu­lits?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.