Lö­vin vill få slut på grö­na gnäl­let

Ma­na­de till sam­ling på kon­gres­sen: Vi mås­te hål­la ihop

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mil­jö­par­ti­ets språk­rör Isa­bel­la Lö­vin upp­ma­nar par­ti­et att slu­ta brå­ka in­ternt om vem som är grö­nast.

Men kri­ti­ker­na käm­par vi­da­re för att få stöd på MP:S kon­gress.

– När all­ting står på spel, då mås­te vi fo­ku­se­ra på den sto­ra mat­chen. Och vi mås­te hål­la ihop, sa­de Lö­vin i sitt kon­gresstal i Lin­kö­ping.

Par­ti­led­ning­en har fått in­tern kri­tik för att ha svi­kit si­na grö­na ide­al i re­ge­rings­kom­pro­mis­ser med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, bland an­nat om mil­jön och mi­gra­tion. Lö­vin tyck­te att par­ti­med­lem­mar­na i stäl­let bor­de äg­na kraf­ten åt att för­sva­ra grö­na re­for­mer mot fram­för allt Mo­de­ra­ter­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Lö­vin, som även är kli­ma­toch bi­stånds­mi­nis­ter, upp­ma­na­de kri­ti­ker­na att fun­de­ra på vad som är vik­ti­gast.

– Att brå­ka in­ternt om vem som är grö­nast? El­ler ta kon­flik­ten mot vå­ra rik­ti­ga mot­stån­da­re?

Det be­lö­na­des med en lång ap­plåd av kon­gressom­bu­den. Men par­ti­ets ord­fö­ran­de i Jön­kö­pings kom­mun, Erik Hu­gan­der, upp­fat­tar Lö­vins upp­ma­ning som ett sätt att tys­ta de­bat­ten.

– Jag blev led­sen. Att ta­la om att ”slu­ta brå­ka, rät­ta in er i le­den”, det är härs­kar- tek­nik, det är att för­sö­ka få oss att skäm­mas, sä­ger han.

– Vi vill ju par­ti­et väl, vi är en del av par­ti­et. Vi är kanske de män­ni­skor­na som ut­åt vå­gar stå för kärn­vär­de­na.

En­ligt Hu­gan­der finns många med­lem­mar som vill att par­ti­et ska va­ra tyd­li­ga­re om si­na vi­sio­ner, till ex­em­pel en ga­ran­te­rad ba­sin­komst för al­la.

Även riks­dags­le­da­mo­ten Annika Lil­le­mets tyc­ker att det finns en ”olyck­lig” sam­man­bland­ning mel­lan re­ge­ring­ens och par­ti­ets po­li­tik. Hon hop­pas att kon­gres­sen ska ta tyd­li­ga be­slut i någ­ra ide­o­lo­giskt vik­ti­ga frå­gor, till ex­em­pel om ett to­tal­stopp för svensk va­pen­ex­port till dik­ta­tu­rer. Lil­le­mets käm­par för en egen mo­tion om att re­ge­ring­en ska in­rät­ta en freds­mi­nis­ter. Par­ti­sty­rel­sen vill av­slå den, pre­cis som för­ra året, trots att mo­tio­nen skri­vits un­der av 253 mil­jö­par­tis­ter.

– Det är re­kord för par­ti­et. Jag tyc­ker att det är för­bluf­fan­de att man ens ifrå­ga­sät­ter be­ho­vet av en freds­mi­nis­ter, sä­ger Lil­le­mets.

Yt­ter­li­ga­re en vik­tig frå­ga är en flyk­ting­am­ne­sti för en­sam­kom­man­de unga. I den frå­gan är även många and­ra en­ga­ge­ra­de som in­te är kri­tis­ka mot par­ti­led­ning­en.

– Det är ett väl­digt skarp­sku­ret för­slag och syf­tar ock­så till att åter­er­öv­ra vår pro­fil som ett i grun­den pro­gres­sivt mi­gra­tions­par­ti, som ser män­ni­skor som re­sur­ser och in­te som be­last­ning­ar, sä­ger Lot­ta Hed­ström, ti­di­ga­re språk­rör och nu om­bud för Skå­ne.

Par­ti­led­ning­en sä­ger nej till en am­ne­sti för en­sam­kom­man­de. För­sla­get skul­le san­no­likt in­te få stöd i riks­da­gen och skul­le där­med ba­ra väc­ka fals­ka för­hopp­ning­ar, är mo­ti­ve­ring­en.

Många om­bud hop­pas dock att par­ti­sty­rel­sen ska gå med på en kom­pro­miss, som in­ne­bär kon­kre­ta för­bätt­ring­ar av de en­sam­kom­man­des si­tu­a­tion.

MP har i dag ka­ta­stro­fa­la opi­ni­ons­siff­ror. I den senaste sam­man­väg­ning­en av oli­ka opi­ni­ons­mät­ning­ar gjord av Si­fo för Ekots räk­ning får MP ba­ra 3,6 pro­cent av rös­ter­na. Lö­vin kom­men­te­rar siff­ror­na med att de går upp och ned och att det är re­sul­ta­tet på val­da­gen som räk­nas.

Pe­ter Wall­berg/tt Ma­ria Da­vids­son/tt

FO­TO: STEFAN JERREVÅNG/TT

Vill ha enig­het. Språk­rö­ret Isa­bel­la Lö­vin in­led­nings­ta­lar på kon­gres­sen i Lin­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.