Trump in­te över­ty­gad om kli­matav­tal

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Trots ihär­di­ga för­sök lyc­ka­des in­te G7län­der­na över­ty­ga USA:S pre­si­dent Do­nald Trump att stäl­la sig bakom Pa­ris­av­ta­let.

– Al­la de öv­ri­ga har be­kräf­tat att de fullt god­tar av­ta­let, sä­ger den ita­li­ens­ke pre­miär­mi­nis­tern Pa­o­lo Gen­ti­lo­ni

Han har dock än­nu in­te gett upp hop­pet.

– Vi är säk­ra på att USA, ef­ter att ha re­flek­te­rat över det, ock­så kom­mer vil­ja föl­ja (av­ta­let), sa­de Gen­ti­lo­ni och tilla­de att över­ens­kom­mel­ser nåtts vad gäl­ler Sy­ri­en och Li­by­en lik­som ter­ror­be­kämp­ning.

Re­dan in­för mö­tet spåd­de Trumps råd­gi­va­re Ga­ry Cohn att dis­kus­sio­ner­na om han­dels- och kli­mat­frå­gor skul­le bli tuf­fa. Trump tros in­om kort fat­ta be­slut om huruvi­da USA ska stå fast vid Pa­ris­av­ta­let.

– Vi vet att de ni­vå­er som den ti­di­ga­re re­ge­ring­en gått med på i hög grad kom­mer att omin­tet­gö­ra den ame­ri­kans­ka eko­no­mis­ka till­väx­ten, sä­ger Cohn.

Bland mö­tets dis­kus­sions­äm­nen åter­finns utö­ver kli­mat­frå­gan och ter­ror­be­kämp­ning sank­tio­ner­na mot Ryss­land. Sank­tio­ner­na in­för­des av EU och USA ef­ter att Ryss­land an­nek­te­ra­de Krim och kri­get i öst­ra Ukrai­na in­led­des. Tusk vill att sank­tio­ner­na lig­ger fast.

– Se­dan vårt för­ra G7-mö­te i Ja­pan har vi in­te sett nå­got som skul­le mo­ti­ve­ra en för­änd­ring i vår sank­tions­po­li­tik gente­mot Ryss­land, sa­de Tusk in­för mö­tet.

I ett ge­men­samt ut­ta­lan­de krä­ver G7-län­der­na att in­ter­net­le­ve­ran­tö­rer och so­ci­a­la me­di­e­fö­re­tag mås­te age­ra mot att ex­tre­mis­tiskt ma­te­ri­al sprids på nä­tet.

”G7 upp­ma­nar le­ve­ran­tö­rer av kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ter och so­ci­a­la me­die­bo­lag att kraf­tigt öka si­na an­sträng­ning­ar med att ta itu med ter­ro­rist­in­ne­håll”, står det i ut­ta­lan­det. (TT)

FO­TO: LUCA BRUNO/AP

Em­ma­nu­el Macron, Do­nald Trump, Do­nald Tusk, Je­an­clau­de Junc­ker, The­re­sa May, Ang­e­la Mer­kel och Shin­zo Abe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.