”En mam­ma slår tio po­li­ser”

I Fitt­ja natt­vand­rar en grupp kvin­nor för att ska­pa ord­ning: Bar­nen lyss­nar på oss

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Po­li­sen för­sö­ker stop­pa vål­det i för­or­ter­na och mins­ka oron. Bort­om po­li­sens in­sat­ser, i Fitt­ja ut­an­för Stock­holm, har en grupp kvin­nor gått ut på ga­tor­na för att ska­pa lugn och ord­ning.

– En mam­ma slår tio po­li­ser när det gäl­ler att få ord­ning, sä­ger en ord­nings­vakt.

Fat­ma Ipek har dra­git i gång grup­pen. Se­dan två år träf­fas mel­lan 10 och 30 kvin­nor för att natt­vand­ra på helg­kväl­lar.

– Det var li­te job­bigt och far­ligt här för­ut. Men nu är det bätt­re, om nå­gon gör nå­got dumt sä­ger vi till. Och bar­nen lyss­nar på oss, sä­ger hon.

För hen­ne är det själv­klart att bar­nen ska ly­da. Mam­mor har en stark ställ­ning i den tur­kis­ka kul­tur som hon kom­mer från, kon­sta­te­rar hon, och tve­kar in­te in­för att an­vän­da sin makt. Ung­do­mar­na ly­der hen­ne, be­rät­tar hon, men hon bru­kar ald­rig skvall­ra för för­äld­rar­na.

– Ung­do­mar­na här i Fitt­ja är så bra, jag äls­kar dem som mi­na eg­na barn.

Det här med mam­mors och kvin­nors makt över stö­ki­ga ton­å­ring­ar är nå­got sär­skilt, be­rät­tar Ya­sin Bey­ram, som he­jar på grup­pen när de kom­mer till tun­nel­ba­nesta­tio­nen:

– En mam­ma slår tio po­li­ser när det gäl­ler att få ord­ning. Det är så kul­tu­ren är här i för­or­ten. Jag vet, för jag job­bar som ord­nings­vakt. Det har bli­vit myc­ket lug­na­re se­dan kvin­nor­na bör­ja­de gå ut.

Fat­ma Ipek är ock­så en stark le­da­re för grup­pen. Hon hål­ler hårt i sin här, och vill helst skö­ta snac­ket själv. Hon vill skyd­da ung­do­mar­na, och sä­ger att de in­te vill pra­ta med jour­na­lis­ter. Vid fri­tids­går­den ro­par hon nå­got på tur­kis­ka till ung­do­mar­na, och al­la slu­ter sig och vän­der sig bort.

Men de and­ra kvin­nor­na kan in­te hål­la sig.

– Vi är jät­te­nöj­da med Fat­ma! Hon är bäs­ta che­fen. Vi har så ro­ligt när vi träf­fas, vi gör an­nat ock­så, be­rät­tar Gullü Pek­tas.

Natt­vandrar­grup­pen har bli­vit nå­got av fe­mi­nis­tiskt pro­jekt för dem. De kom­mer ut, träf­fas och kän­ner att de tar kon­troll över det som sågs som pro­blem i Fitt­ja. Al­la har bott länge i Fitt­ja, och de är stol­ta över sin för­ort. De vill in­te alls pra­ta om någ­ra pro­blem där. Det finns så många stäl­len som är myc­ket vär­re, för­kla­rar de, och de som stäl­ler till bråk, de kom­mer of­tast hit från and­ra stäl­len.

– Vå­ra Fitt­jaung­do­mar är så fi­na. Visst gör de fel ibland, men de är ba­ra barn, sä­ger Ipek, och al­la hål­ler med.

När de får frå­gan om de är räd­da häp­nar de.

– Al­la jour­na­lis­ter frå­gar så. Vi bor ju här, det här är vårt hem. Var­för skul­le vi va­ra räd­da, sä­ger Gullü Pek­tas.

I cent­rum job­bar lo­kal­po­li­sen Alex­an­der Je­re­mic. Han be­rät­tar att det kan va­ra rik­tigt brå­kigt där, och att det cir­ku­le­rar myc­ket va­pen i för­or­ter­na. För en tid se­dan släng­de nå­gon en ka­lasj­ni­kov mitt bland ung­do­mar­na i Fitt­ja cent­rum.

– De fles­ta ung­do­mar här är van­li­ga, sköt­sam­ma tje­jer och kil­lar. Men det är som i vil­ken skol­klass som helst, det finns kanske en som är brå­kig. Fast det har verk­li­gen bli­vit lug­na­re se­dan natt­vand­rar­na bör­ja­de gå runt. Ju fler vux­na som är ute, desto bätt­re, sä­ger Alex­an­der Je­re­mic.

Jo­han­na Ce­der­blad/tt

FO­TO: CHRISTINE OLSSON/TT

Hål­ler koll. La­ti­fe Al­pa och de and­ra kvin­nor­na kollar lä­get vid tun­nel­ba­nesta­tio­nen i Fitt­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.