Mest jäm­ställ­da pap­por­na i norr

I Umeå tar pap­por­na ut störst an­del för­äld­ra­da­gar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - An­ja Haglund/tt Mats Rör­bec­ker/tt

Sve­ri­ges mest jäm­ställ­da pap­por finns i Do­ro­tea och Umeå. Det är i al­la fall där pap­por­na tar ut störst an­del av för­äld­ra­da­gar­na. Men ut­veck­ling­en mot ett helt jäm­ställt ut­tag går sak­ta och re­ge­ring­en vill mo­der­ni­se­ra he­la för­äld­ra­för­säk­ring­en.

– Med nu­va­ran­de takt skul­le det ta uppe­mot 40 år in­nan vi skul­le se ett jäm­ställt ut­tag. Vi be­hö­ver se på he­la för­äld­ra­för­säk­ring­en med nya ögon, sä­ger so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter Annika Strand­häll (S).

In­för mors dag upp­märk­sam­mar För­säk­rings­kas­san hur jäm­ställ­da Sve­ri­ges kom­mu­ner är när det gäl­ler ut­tag av för­äld­ra­pen­ning.

I Do­ro­tea och Umeå i Väs­ter­bot­tens län tog kvin­nor­na för­ra året ut 66 pro­cent av för­äld­ra­pen­ning­en och män­nen 34 pro­cent. I and­ra än­den av lis­tan ham­na­de Ljus­nars­berg och Dals-ed, där män­nen tog ut cir­ka 18 pro­cent av da­gar­na.

– Vi vet in­te rik­tigt vad de geo­gra­fis­ka skill­na­der­na be­ror på. Det vi har sett är att så­dant som ut­bild­ningsni­vå på­ver­kar, de med hög­re ut­bild­ning är mer be­näg­na att de­la jäm­ställt än de med läg­re. Vi vet ock­så att ex­em­pel­vis egen­fö­re­ta­ga­re tar ut fär­re da­gar än and­ra, sä­ger Niklas Löf­gren, För­säk­rings­kas­sans fa­mil­je­po­li­tis­ka ta­les­per­son.

Mam­mors och pap­pors ut­tag av för­äld­ra­pen­ning blir allt mer jäm­ställt – men det går sak­ta. To­talt tog kvin­nor­na ut 73 pro­cent av da­gar­na och män­nen 27 pro­cent un­der 2016. Oba­lan­sen ris­ke­rar att ska­pa bå­de lö­ne­gap och ohäl­so­gap, en­ligt För­säk­rings­kas­san.

– I Sve­ri­ge kan bå­da för­äld­rar job­ba och ha barn. Sam­ti­digt ser vi att kvin­nor ef­ter förs­ta bar­net har hög­re ohäl­so­sta­tistik än män och att det blir in­komst­skill­na­der ef­ter förs­ta bar­net mel­lan män och kvin­nor, sä­ger Niklas Löf­gren.

I syf­te att nå ett mer jäm­ställt ut­tag har re­ge­ring­en in­fört en tred­je pap­pamå­nad, men ock­så till­satt en över­syn av he­la för­äld­ra­för­säk­ring­en, som man an­ser har bli­vit föråld­rad.

– Vad be­hö­ver vi för för­äld­ra­för­säk­ring 2017 jäm­fört med 1974? Ar­bets­mark­na­den har för­änd­rats och sam­häl­let har för­änd­rats, sä­ger Annika Strand­häll.

En sak hon pe­kar på som ett pro­blem är att kvin­nor, när det gäl­ler barn un­der två år, fort­fa­ran­de tar ut 90 pro­cent av för­äld­ra­da­gar­na.

– Det är ju ock­så i sam­band med just den ti­di­ga de­len i ett barns liv som de tra­di­tio­nel­la köns­rol­ler­na blir tyd­li­ga, och det hål­ler se­dan i sig. Där be­hö­ver vi lyf­ta blic­ken. Är det så att man skul­le kun­na tän­ka sig en små­barns­för­säk­ring och en för­sko­le­för­säk­ring till ex­em­pel? sä­ger Annika Strand­häll.

Över­sy­nen pre­sen­te­ras i ok­to­ber. När det gäl­ler vab­ban­de (vård av barn) är för­del­ning­en mer jäm­ställd. Här tas 62 pro­cent av da­gar­na ut av kvin­nor­na och 38 pro­cent av män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.