Så får du en skuld­fri som­mar­se­mes­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Många väl­jer att åka på se­mes­ter på kre­dit. Men det be­hö­ver in­te au­to­ma­tiskt be­ty­da att skuld­fäl­lor­na finns runt hör­net. Skan­di­as spa­re­ko­nom Ma­ria Lan­de­born tip­sar om hur du kan få en skuld­fri som­mar­se­mes­ter.

– Myc­ket hand­lar om hur du lå­ne­fi­nan­si­e­rar din se­mes­ter. Det mest för­del­ak­ti­ga lå­net vo­re ett kre­dit­kort med upp till 45 rän­te­fria da­gar som in­ne­hål­ler för­säk­ring­ar för re­san, till ex­em­pel av­be­ställ­nings­skydd, er­sätt­ning för för­se­nad an­komst och för­se­nat ba­gage, sä­ger Lan­de­born.

Så länge man be­ta­lar in­om de 45 da­gar­na be­hö­ver det in­te bli så dyrt, sä­ger hon.

– Men då gäl­ler det att pla­ne­ra si­na ut­gif­ter så att man kan kla­ra av åter­be­tal­ning­ar­na. Det är sär­skilt vik­tigt i slu­tet av som­ma­ren ef­tersom augusti är en fat­tig må­nad för många svens­kar.

Man bör helst und­vi­ka blan­colån ut­an sä­ker­het, som kan va­ra ett dyrt och onö­digt sätt att lå­ne­fi­nan­si­e­ra sin se­mes­ter, en­ligt Lan­de­born.

– Då är rän­tan gans­ka hög och den blir dess­utom hög­re för den som har en låg kre­dit­vär­de­ring.

In­för som­ma­ren kom­mer tro­ligt­vis 15 pro­cent av svens­kar­na be­ta­la sin re­sa på kre­dit, vi­sar en un­der­sök­ning gjord av fin­te­ch­bo­la­get Dreams och PFM Re­se­arch.

Det lig­ger i lin­je med en lik­nan­de stu­die från 2013 då flyg­jäm­fö­rel­se­saj­ten Skyscan­ner vi­sa­de att 17 pro­cent nå­gon gång har lå­nat peng­ar för att fi­nan­si­e­ra sin re­sa.

Om det är ab­so­lut an­ge­lä­get att re­sa, så är bäs­ta al­ter­na­ti­vet att spa­ra och byg­ga upp en lå­ne­fri se­mes­ter på lång sikt.

– För­sök att skju­ta ång­es­ten åt si­dan och sät­ta un­dan en pott till se­mestern var­je må­nad. Om du in­te kan re­sa i som­mar i år, spa­ra i stäl­let till en vin­ter­re­sa el­ler som­mar­se­mes­ter näs­ta år. Man kan gö­ra det via au­to­gi­ro och det be­hö­ver in­te ta mer än nå­gon halv­tim­me. (TT)

FO­TO: FREDRIK SANDBERG/TT/ARKIVBILD

En fem­te­del av al­la svens­kar har nå­gon gång be­ta­lat som­mar­se­mestern ge­nom lån el­ler på av­be­tal­ning, vi­sar en ny stu­die.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.