”Järn­hjär­tat” mot top­pen

Un­der­bar­net Se­basti­an Kurz, 31, är på god väg att bli för­bunds­kans­ler i Österrike

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Som 24-åring blev han stats­sek­re­te­ra­re. 27 år gam­mal fick han ti­teln ut­ri­kesmi­nis­ter. Vid 30 tog han över ett av lan­dets störs­ta par­ti­er.

Kom­mer Se­basti­an Kurz som 31-åring kun­na skri­va för­bunds­kans­ler på sitt cv? Chan­sen ser god ut, ef­ter att re­ge­rings­ko­a­li­tio­nen i Österrike bra­kat sam­man.

När Se­basti­an Kurz ut­sågs till Ös­ter­ri­kes ut­ri­kesmi­nis­ter av­fär­da­de många ho­nom som för ung och oer­fa­ren för den tunga pos­ten. Men Kurz, som of­ta kal­las ett po­li­tiskt un­der­barn, har mot­be­vi­sat si­na be­lac­ka­re.

Som ut­ri­kesmi­nis­ter har han gjort sig känd som en kri­ti­ker av Ang­e­la Mer­kels öpp­na flyk­ting­po­li­tik, va­rit dri­van­de i stäng­ning­en av Bal­kanrut­ten och haft en tuff lin­je mot Turkiet i för­hand­ling­ar­na om Eu-med­lem­skap.

Kri­ti­ker har kal­lat ho­nom ”Prins Järn­hjär­ta” och lik­nat ho­nom vid en ”mini­dik­ta­tor”, en­ligt ny­hets­by­rån AFP. Men många ös­ter­ri­ka­re upp­skat­tar hans ra­ka stil. Och att han är an­norlun­da, be­rät­tar Pe­ter Filz­mai­er, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Do­nau­u­ni­ver­si­te­tet i Krems.

– Det finns en stor miss­tro mot po­li­ti­ker bland ös­ter- ri­kar­na. Po­li­ti­ker och par­ti­er är in­te så po­pu­lä­ra i Österrike, så du mås­te stic­ka ut om du ska lyc­kas. Det är in­te ba­ra på grund av hans ål­der som han är an­norlun­da, det hand­lar ock­så om hans stil. Och nu för­sö­ker han ock­så gö­ra nå­got an­norlun­da – att kom­bi­ne­ra le­dar­ska­pet för ett myc­ket tra­di­tio­nellt par­ti med bilden av en ny rö­rel­se, sä­ger Filz­mai­er till TT.

De senaste vec­kor­na har Kurz nått fle­ra del­mål på sin väg mot top­pen. Han till­hör hö­ger­par­ti­et ÖVP, vars le­da­re Re­in­hold Mit­ter­leh­ner av­gick i bör­jan av maj. Vem tog över? Se­basti­an Kurz, så klart.

Ba­ra da­gar se­na­re stod det klart att re­ge­rings­ko­a­li­tio- nen mel­lan ÖVP och so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka SPÖ kra­schat och att ny­val ska hål­las den 15 ok­to­ber.

Sam­ti­digt har den kon­ser­va­ti­ve på­läggskal­ven lan­se­rat en ny rö­rel­se, kal­lad ”Se­basti­an Kurz-lis­tan – det nya folk­par­ti­et”. Jäm­fö­rel­ser­na med Frank­ri­kes Em­ma­nu­el Macron har in­te lå­tit vän­ta på sig.

– Men den här lik­nel­sen är egent­li­gen helt fel. Macron läm­na­de sitt par­ti, det gör in­te Kurz, som nu är ÖVP:S le­da­re. Macron var en so­ci­al­de­mo­krat, Kurz är en kon­ser­va­tiv po­li­ti­ker. Det är ett stort glapp mel­lan dem, sä­ger Pe­ter Filz­mai­er.

Se­dan Kurz ta­git över ÖVP:S ro­der har par­ti­et gått som en ra­ket – från en tred­je­till en förstap­lats i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na. Men en tuff tid vän­tar ho­nom, då han bland an­nat mås­te be­stäm­ma sig för vil­ket par­ti han ska sam­ar­be­ta med om ÖVP får flest rös­ter i va­let. Blir det än­nu ett för­sök med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, el­ler ska han väl­kom­na hö­ger­po­pu­lis­ter­na i FPÖ in i vär­men igen?

– Det är mer tro­ligt att han kom­mer att bil­da en ko­a­li­tion med FPÖ. Ko­a­li­tio­nen med SPÖ kra­scha­de ju just, så det är in­te så tro­ligt att de kom­mer att sam­ar­be­ta igen till hös­ten, sä­ger Filz­mai­er.

Det finns för­stås en möj­lig­het att SPÖ och FPÖ be­stäm­mer sig för att sam­ar­be­ta, och på så vis run­da Kurz och ÖVP. Men myc­ket ta­lar emot – SPÖ har se­dan ti­di­ga­re be­slu­tat att in­te sam­ar­be­ta med FPÖ på riks­ni­vå.

Även om det just nu ser ljust ut för Kurz på­min­ner Pe­ter Filz­mai­er om att en tred­je­del av ös­ter­ri­kar­na än­nu in­te be­stämt sig för hur de ska rös­ta. Ra­tar de den unge po­li­ti­kern nu får han ing­en and­ra chans, sä­ger han.

– Ef­ter 15 ok­to­ber kom­mer Se­basti­an Kurz an­ting­en att va­ra kans­ler, el­ler så är han ute ur le­ken. För­hopp­ning­ar­na på ho­nom är så höga att han in­te har nå­gon möj­lig­het att gö­ra miss­tag.

Erika Nek­ham/tt

FO­TO: RONALD ZAK/AP

Ny­bli­ven mi­nis­ter. I de­cem­ber 2013 blev Se­basti­an Kurz, 27 år gam­mal, Ös­ter­ri­kes ut­ri­kesmi­nis­ter. På bilden skri­ver han un­der do­ku­ment i sam­band med det­ta, till­sam­mans med lan­dets för­re pre­si­dent He­inz Fi­scher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.