Grat­tis Mi­ke

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Mi­ke Kálóczy i Träslövslä­ge fyl­ler 65 år 28 maj. Mi­ke, som egent­li­gen he­ter Mi­hály, är född i sta­den Mo­hács i Ung­ern, men när han var fy­ra år val­de för­äld­rar­na att fly från det då kom­mu­nis­tis­ka lan­det. Fa­mil­jen tog sig till Sve­ri­ge och Sträng­näs. På den ti­den var det inga stör­re pro­blem med in­teg­ra­tio­nen, för­äld­rar­na bör­ja­de ar­be­ta di­rekt. Fa­mil­jen kän­de sig väl­digt väl­kom­men.

Fa­mil­jen flyt­ta­de om­kring och ef­ter att ha gått gym­na­si­et i Eskilstu­na bör­ja­de Mi­ke på in­köps­av­del­ning­en på Vol­vo BM. Se­dan dess har han ar­be­tat med for­don he­la sitt yr­kes­liv.

Ef­ter att ha ta­git tjänst­le­digt och läst till ci­vi­le­ko­nom på hög­sko­la an­tog han ett er­bju­dan­de om ut­lands­tjänst i Iran. När han ef­ter fem år åter­kom till Sve­ri­ge flyt­ta­de han till Gö­te­borg, där hans nu­va­ran­de fru Ka­rin vid den ti­den bod­de. Gans­ka snart blev han er­bju­den ut­lands­jobb i Vi­et­nam i tre år av sin nye ar­bets­gi­va­re, och pa­ret flyt­ta­de dit. Där­ef­ter åter­vän­de de till Sve­ri­ge och Gö­te­borg.

Se­dan 14 år till­ba­ka bor Mi­ke med sin fa­milj i Träslövslä­ge. Hans fa­milj be­står av hust­run Ka­rin de­ras tre sö­ner samt en son från ti­di­ga­re äk­ten­skap och två barn­barn. Mi­ke säl­jer last­bi­lar på Bi­lab i Kungälv, och på fri­ti­den spe­lar han gär­na golf och pro­me­ne­rar, dess­utom gil­lar han att re­sa och upp­le­va nya plat­ser och även­tyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.