Snart kan din ka­me­ra goog­la åt dig

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - TEK­NIK & TRENDER

Rik­ta ka­me­ran mot en blom­ma och få svar på vad den he­ter. El­ler mot en re­stau­rang och se vad den fått för be­tyg. Goog­le vill gö­ra mo­bil­ka­me­ran smar­ta­re.

Al­la snac­kar om ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens nu. Pry­lar och ap­par ska hjäl­pa oss att tän­ka och ta re­da på sa­ker. Och vi ska in­te läng­re be­hö­va skri­va på tan­gent­bord för att få hjälp och svar. Smar­ta as­si­sten­ter i hög­ta­la­re, mo­bi­ler och and­ra pry­lar för­står vad vi sä­ger, el­ler lis­tar ut vad vi vill ut­an att vi ens be­hö­ver sä­ga det.

Snart blir ock­så ka­me­ran i mo­bi­len lis­ti­ga­re och me­ra hjälp­sam. Goog­le har gjort en app som he­ter Goog­le lens som tol­kar och för­står om­värl­den och di­rekt sö­ker fram in­for­ma­tion om det som finns fram­för sö­ka­ren. Goog­le lens ska in­te ba­ra vi­sa fak­ta i bilden, den ska ock­så kun­na age­ra på in­for­ma­tio­nen.

Om du rik­tar ka­me­ran mot eti­ket­ten på un­der­si­dan av wi­fi­rou­tern, den där nyc­keln till att kom­ma in på nät­ver­ket står, kopp­lar mo­bi­len upp sig.

Det var ett av ex­emp­len när Goog­les vd Sun­dar Pi­chai in­led­de ut­veck­lar­kon­fe­ren­sen I/O med att pra­ta om Goog­le lens. Jag som helst by­ter lö­senord till nå­got eget tyc­ker det är ett krys­tat ex­em­pel. Men det vi­sar prin­ci­pen.

GOOG­LE LENS VER­KAR va­ra en vi­da­re­ut­veck­ling av Goog­le gogg­les, en app som kom för någ­ra år sen och sök­te med bil­der. Ap­par som iden­ti­fi­e­rar blom­mor med hjälp av mo­bil­ka­me­ran finns fle­ra styc­ken, lik­som ap­par som tol­kar streck­ko­der och text.

Men om Goog­le lens gör mer och gör det bätt­re än fö­re­gång­a­ren lär ap­pen bli en suc­cé. I stäl­let för att sät­ta igång och goog­la ef­ter in­for­ma­tion lå­ter du mo­bil­ka­me­ran gö­ra det au­to­ma­tiskt.

Goog­le glass, glas­ö­go­nen som vi­sa­de in­for­ma­tion i syn­fäl­tet, kom ald­rig i mass­pro­duk­tion. En av svå­rig­he­ter­na med dem var in­mat­ning­en, att vi för­vän­ta­des pra­ta med glas­ö­go­nen.

DET SKA GÅ att pra­ta med Goog­le lens ock­så, och kopp­la ihop ap­pen med Goog­le as­si­stant, mot­sva­rig­he­ten till Apples Si­ri, för att till ex­em­pel över­sät­ta vad som står på en skylt.

Goog­le lens är in­te ba­ra en sökapp, den ska ock­så kun­na för­bätt­ra fo­to­na vi tar. Är det ett nät­sta­ket i vägen när du fo­to­gra­fe­rar ska ap­pen kun­na ta bort det från fo­tot.

En in­tres­sant frå­ga är om fö­re­tag kom­mer att kun­na kö­pa an­nons­plats hos Goog­le för att sy­nas i Goog­le lens när folk hål­ler upp si­na mo­bil­ka­me­ror på en plats. @wie­sel­gren på Twit­ter

FRAM­TI­DEN. Goog­les pre­sen­te­ra­de på ut­veck­lar­kon­fe­ren­sen I/O sin app Goog­le lens. Det ska kom­ma se­na­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.