Dags för spe­la­re och le­da­re att slu­ta lju­ga

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Det här in­te vil­ken match som helst. Så slu­ta hym­la spe­la­re och le­da­re i Fal­ken­bergs FF och Var­bergs Bo­is. Ja­visst, det är tre po­äng som står på spel som i vil­ken match som helst i Su­pe­ret­tan. Men en se­ger i ett der­by kan be­ty­da så myc­ket mer än tre po­äng. För en stad, för ett lag, för en män­ni­ska. Jag lyss­nar in­te när spe­la­re och le­da­re för­sö­ker gö­ra det här till vil­ken match som helst. Det är nu det ska brän­na till; på plan, på läk­ta­ren och i hjär­tat. Om in­te så är vi i mel­lan­mjöl­kens land. Och där vill vi in­te va­ra på lör­dag ef­ter­mid­dag!

NU ÄR DET ju så skönt att det in­te blir någ­ra kra­val­ler, var­ken på plan el­ler vid si­dan om; det är vi hallän­ning­ar för välupp­fost­ra­de för. Men jag vill se li­te skön upp­käf­tig osäm­ja mel­lan la­gen och stä­der­na. Det är upp­fris­kan­de. Men när do­ma­ren blåst av och vi al­la har lagt mat­chen bakom oss ska vi såklart gå till­ba­ka till det van­li­ga li­vet. Det finns vik­ti­ga­re sa­ker här i li­vet än fot­boll! I ten­nis ta­lar man om det vik­ti­ga sjun­de ga­met. I Su­pe­ret­tan kan vi ta­la om den vik­ti­ga ti­on­de om­gång­en. Det är nu som la­gen bör­jar for­me­ra sig. Mot top­pen, kvar i mel­lan­skik­tet el­ler mot den jä­velu­sis­ka ned­re re­gi­o­nen.

Och det är nu det är dags för pre­stige­der­byt num­mer ett. För förs­ta gång­en se­dan 2013. Jag räk­nar in­te Var­berg mot Halm­stad som ett der­by i sam­ma klass som vi kom­mer att få nju­ta av un­der lör­da­gen.

Fal­ken­bergs FF är sto­re­bror, man har he­la ti­den le­gat ste­get fö­re Var­bergs Bo­is. In­te så att FFF har mo­nu­men­talt stor­hets­van­sin­ne och Bo­is blygt min­der­vär­des­kom­plex. Men att Fal­ken­berg har va­rit bätt­re än Var­berg i fot­boll i många år tror jag re­tar var­ber­ga­ren på stan. Me­dan män­ni­skor­na i Fal­ken­berg kun­nat se ner på den stör­re sta­den i norr i takt med att fram­gång­ar­na kom­mit.

Jag är sä­ker på att det gnälls en del i de bre­da fot­bolls­mas­sor­na i Var­berg att FFF haft de fram­gång­ar­na de haft.

Hur står det till då i la­gen? Jag har ti­di­ga­re skri­vit om Fal­ken­bergs ”he­la ha­vet stor­mar-lag” och Var­bergs ”Al­la vet sin plats-lag”. Li­te tja­tigt, men så är det nu ock­så.

HASSE EKLUND FÅR by­ta spe­la­re ef­ter spe­la­re i takt med ska­dor, var­ning­ar och ut­vis­ning­ar. Jör­gen Wå­le­mark be­hö­ver ba­ra vic­ka li­te på lill­tån för att by­ta en spe­la­re här och en spe­la­re där. Det ska­par ar­bets­ro, men kan ock­så bli li­te trå­kigt. Spe­lar­na är så säk­ra på att spe­la att de kanske tar myc­ket för­gi­vet.

I Bo­is blir det ing­en 19-åring Su­pe­ret­tan­de­bu­tant från start som John Björ­kengren var i Fal­ken­bergs FF för­ra om­gång­en. Sam­ti­digt går det in­te att kom­ma ifrån att FFF nog ha­de be­hövt spe­la med sam­ma lag i någ­ra mat­cher i rad för sta­bi­li­te­ten sak­nas.

Bo­is lag ser ce­men­te­rat ut. I FFF är frå­gan om Eklund vå­gar pe­ta Da­vid Svens­son ef­ter sin av­stäng­ning. Jag tror in­te det.

Bild: CARL SANDIN

FÖR­RA MÖ­TET. Kalle Sö­der­ström i kamp med Fal­ken­bergs Adam Eriks­son vid FFF:S 2–1-se­ger i ok­to­ber 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.