Wulff mö­ter kom­pi­sar

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se

Var­bergs Bo­is mål­vakt Jo­a­kim Wulff åter­ser gam­la be­kan­ting­ar på lör­da­gen. Han har spe­lat i Fal­ken­bergs FF. – Det är ro­ligt att det är kvar en del spe­la­re se­dan den ti­den.

2008 spe­la­de Jo­a­kim Wulff tre mat­cher i Fal­ken­bergs FF i Su­pe­ret­tan. Han var främst re­serv­mål­vakt bakom Sto­jan Lu­kic.

– Jag kan in­te sä­ga att jag har någ­ra stör­re käns­lor kvar för klub­ben, mer än att jag pra­tar med en del spe­la­re och le­da­re när vi träf­fas.

Da­vid Svens­son, Ti­bor Jo­za och Jo­han­nes Vall har Wulff spe­lat till­sam­mans med. Myc­ket ta­lar för att al­la tre är på plan på lör­da­gen.

– Det är spe­ci­ellt att spe­la der­by. VI möt­te ju Halm­stads BK för­ra sä­song­en. Och där bor­de vi ha vun­nit hem­ma­mat­chen, sä­ger Wulff.

WULFF ÄR MEDVETEN om att det kom­mer att bli en tuff match, kanske den tuf­fas­te på sä­song­en.

– Så är det ju all­tid i der­byn. Det blir få mål och ett lag vin­ner of­ta med ud­da­må­let. Men på hem­ma­plan är vi star­ka och jag hop­pas vi kom­mer att fö­ra spe­let. Det är li­te svårt att ve­ta var Fal­ken­berg står men de har ju en upp­gå­en­de trend.

FÖR­RA MÖ­TET PÅ Påsk­bergsval­len in­ne­höll ett mål­vakts­mål. Ot­to Mart­ler sat­te en ut­spark bakom Dan Sa­dé.

– Jag såg det ef­teråt på re­sul­ta­tet och trod­de att det var mål på straff.

Bo­is sis­ta trä­ning in­för mat­chen var en lek­full drygt tim­me. Al­la spe­lar­na är till­gäng­li­ga och den lil­la spelöv­ning­en som man ha­de vi­sa­de att det tro­ligt­vis blir Pe­ter Ny­ström på mitt­fäl­tet istäl­let för Oli­ver Sil­ver­holt.

– Det vill jag in­te ut­ta­la mig om, sa trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark le­en­de.

Men Fal­ken­berg har gjort en del mål på fas­ta si­tu­a­tio­ner och Ny­ström är stark i hu­vud­spe­let och Sil­ver­holt har haft pro­blem med ska­dor. Så nå­gon stör­re sen­sa­tion skul­le han in­te va­ra. Har det va­rit svårt att scou­ta Fal­ken­berg, som näs­tan ald­rig spe­lar med sam­ma star­tel­va?

– Vi ut­går från de­ras grund­spel och se­dan gör de kanske li­te små för­änd­ring­ar. Men till 90 pro­cent så fo­ku­se­rar vi på vad vi ska gö­ra i mat­chen. Vi ska va­ra det spel­fö­ran­de la­get, se­dan får vi se hur Fal­ken­berg lig­ger på plan, sa Wå­le­mark.

LA­GET KOM­MER FRÅN en tuff vec­ka, den för­ra, med tre mat­cher på sex da­gar.

– Vi har ta­git det lug­na­re den här vec­kan. Va­rit le­di­ga sön­dag, mån­dag och ons­dag och det är li­te mer än van­ligt. Det har gjort gott och vi ha­de en bra trä­ning i tors­dags och slit­na spe­la­re har bli­vit mind­re slit­na, sä­ger Bo­is trä­na­re.

Wå­le­mark ser fram emot en publik­fest.

– Det märks att det är stort in­tres­se. Vi är top­pa­de med själv­för­tro­en­de på hem­ma­plan ef­ter Gais­mat­chen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.