Kap­ten Svens­son gör match 600 i Fff-trö­jan

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Fal­ken­bergs FF:S kul­tur­bä­ra­re Da­vid Svens­son är re­do för näs­ta ju­bi­le­um. När han kli­ver in i lör­da­gens der­byt på Påsk­bergsval­len mot Var­bergs Bo­is, blir det lag­kap­te­nens 600:e match i Fff-trö­jan.

– Tja, om jag nu får spe­la. Det sägs ju att man in­te ska änd­ra på ett vin­nan­de lag, skrat­tar ve­te­ra­nen, som flyt­ta­des upp till FFF:S A-lag år 2000, som 16-åring.

Da­vid Svens­son tving­a­des ju se FFF:S 2–0-se­ger mot Dal­kurd från läk­ta­ren, ef­ter sin ut­vis­ning mot Ör­gryte.

Men vi har svårt att se att trä­na­re Hasse Eklund hål­ler lag­kap­ten Svens­son bor­ta från der­byt.

För en dryg må­nad se­dan fyll­de Fff-iko­nen 33 år. Men han kän­ner in­te av någ­ra vär­re ål­derskräm­por.

– Visst, krop­pen sä­ger kanske i från ibland, men man har väl lärt sig att lyss­na på sig­na­ler­na, sä­ger Da­vid.

SEXHUNDRA MAT­CHER, DET är en oher­rans mas­sa mi­nu­ter på fot­bolls­pla­ner. Och Da­vid Svens­son är oho­tad i Fff-sta­tisti­ken.

– Jag gick väl för­bi ”Be­tas” (Christi­an Sjö­gerén) mat­chan­tal för ett par år se­dan, sä­ger Da­vid, som själv fört sta­tistik över sitt mat­chan­de. Minns du nå­got om de senaste der­by­na mot Bo­is?

– Det mås­te väl ha va­rit...,eh, 2013, sä­ger Da­vid med någ­ra få se­kun­ders be­tän­ke­tid. När vi gick upp i All­svens­kan.

– När vi vann förs­ta mö­tet mot Bo­is den sä­song­en, på Påsk­bergsval­len, var jag av­stängd och satt på läk­ta­ren, sä­ger Da­vid.

– Ha­ha, det kanske är bätt­re att jag är kvar där...

KAP­TEN SVENS­SON VAR in­te med, in­te hel­ler mitt­bac­ken Da­ni­el Johansson och Stefan Ro­de­våg. Men från åskå­dar­plats fick de se FFF mo­sa Bo­is med 4–0.

– Det var and­ra som klev fram. På sam­ma sätt som and­ra gjor­de sitt jobb nu mot Dal­kurd, trots att vi sak­na­de ett par gub­bar.

FFF ser ut att bör­ja få ord­ning på si­na trup­per, ef­ter en tung in­led­ning av Su­pe­ret­tan. In­för der­byt skil­jer det ba­ra en po­äng mel­lan la­gen, till Bo­is för­del.

– Jag har väl ing­en sten­koll på Bo­is, men såg ett klipp på de­ras sju mål mot Gais, sä­ger Da­vid, som in­te är den som slu­kar fot­boll fram­för te­veru­tan.

– Det finns an­nat att gö­ra på fri­ti­den. Och så har jag in­te en mas­sa fot­boll­s­ka­na­ler.

In­för ett der­by mot Bo­is be­hövs det ing­en ex­tra tändväts­ka.

– Då är det in­te svårt att var­va igång, fast­slår FFF:S lag­kap­ten. Och nu var det ju ett tag se­dan vi möt­tes i en täv­lings­match i se­ri­en. Vad man kan för­vän­ta säg?

– Jag hop­pas att vi kan grep­pa takt­pin­nen, men nå­gon lätt upp­gift är det in­te. Bo­is är star­ka hem­ma, har en bra de­fen­siv och någ­ra långa gub­bar som man lär få faj­tas med, be­skri­ver Da­vid.

– Jag tror det blir en tät match med myc­ket du­ell­spel.

ING­EN MÅLORGIE, MED and­ra ord.

– Det ska man kanske und­vi­ka i des­sa ti­der med allt snack om match­fix­ning.

Det har fak­tiskt an­tytts att Bo­is 7–1-tri­umf bor­de skär­skå­das när­ma­re.

– Ha­ha, då finns det väl någ­ra av vå­ra mat­cher från i fjol som ock­så bor­de grans­kas, sä­ger Da­vid med viss galg­hu­mor. Vad vill ju­bi­la­ren få ut av sin 600:e match i FFF?

– Det är en­kelt. Tar vi en tre­po­äng­a­re så är jag mer än nöjd. Kan man få kryd­da med ett eget mål, så okej.

Bild: ALINE LESSNER

ÅLDRAS MED STIL. FFF:S lag­kap­ten Da­vid Svens­son gör sin 600:e match i Fff-trö­jan, i sin sjut­ton­de sä­song med la­get, i der­byt på Påsk­bergsval­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.