Be­redd på hård kamp

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

– Man vill vin­na al­la mat­cher, men visst är det nå­got ex­tra med ett der­by. FFF:S mitt­back Ti­bor Jo­za vet att det pir­rar li­te ex­tra, att an­spän­ning­en of­ta blir stör­re.

Att spe­la ett Bo­is-fff-der­by blir pre­miär för ho­nom. Men han har ju spe­lat ett an­tal för Häc­ken; i mö­ten mot Gais och Blå­vitt.

– Det snac­kas li­te ex­tra, skrivs li­te mer och in­tres­set skru­vas upp. Och så är det of­tast myc­ket folk på läk­tar­na, sä­ger ”Tib­be”.

Det är in­te ba­ra tre po­äng som står på spel. Det är pre­stige som dall­rar, när det ba­ra skil­jer någ­ra mil mel­lan kom­bat­tan­ter­na.

En del av fre­dags­trä­ning­en äg­na­des åt att tit­ta på vi­de­oklipp från Bo­is-mat­cher i år.

– Vi vet väl rätt bra hur de spe­lar. Och vi är in­ställ­da på en tuff kamp, sä­ger ”Tib­be”. Och jag hop­pas vi får en do­ma­re som tillå­ter fajt, en som in­te blå­ser för mins­ta lil­la sam­man­stöt­ning.

Det åter­står att se var der­by­mat­chens rätt­ski­pa­re, Jo­nas Karls­son från Må­lil­la, läg­ger ni­vån på lör­dags­mö­tet.

FFF ha­de ett täm­li­gen lugnt, och kort, trä­nings­pass da­gen fö­re.

– För­ra vec­kan var in­ten­siv, med tre mat­cher på kort tid. Den här vec­kan har va­rit mer be­hag­lig, sä­ger Jo­za.

FFF KOM­MER TILL match med en skön 2–1-se­ger mot Dal­kurd som senaste in­gre­di­ens i ba­ga­get.

– Den gjor­de gott för oss, er­kän­ner trä­na­re Hasse Eklund.

Han tving­as av­va­ra Per Karls­son, av­stängd ef­ter sitt rö­da kort mot Ör­gryte.

– Den här mat­chen var den sis­ta man vil­le mis­sa, suc­kar var­ber­ga­ren Per.

Stefan Ro­de­våg är bor­ta ett tag till, ef­ter sin led­bands­brist­ning i knä­et. Det kan hand­la om någ­ra vec­kor.

Hur FFF kom­mer att for­me­ra sitt lag, får vi in­te ve­ta. Men nog såg det ut som en fem­backs­lin­je på fre­dags­trä­ning. Så här skul­le då den spe­ku­la­ti­va star­tel­van se ut:

Ham­pus Nils­son - Mahmut Özen, Da­vid Svens­son, Da­ni­el Johansson, Ti­bor Jo­za, Jo­han­nes Vall - Christof­fer Carls­son, Do­mi­nic Chat­to, Amin Na­za­ri - Vik­tor Gö­tes­son, Erik Pärs­son.

– Tror du det? sä­ger Eklund, ut­an att ut­veck­la mer.

HAN BE­SKRI­VER BO­IS som ett väl­or­ga­ni­se­rat gäng, med res­li­ga spe­la­re.

– De har haft i stort sett sam­ma gäng i si­na mat­cher, en bra kon­ti­nu­i­tet, sä­ger Eklund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.