Ör­jan Kihl­ström på jakt ef­ter tred­je ra­ka

Kihl­ström i Elitloppet

Hallands Nyheter - - Sporten - STIG LINDMARK/TT

Ör­jan Kihl­ström har vun­nit Elitloppet de två senaste åren. Ing­en kusk har ta­git tre ra­ka. Kihl­ström har chan­sen att bli hi­sto­risk med världs­stjär­nor­na De­li­cious el­ler Nun­cio i varsitt för­sök.

– Två fan­tas­tis­ka häs­tar men jag har in­te ens tänkt tan­ken att kun­na vin­na tred­je gång­en i rad, sä­ger han.

Förs­ta se­gern i värl­dens störs­ta sprin­ter­lopp kom 2003 med From Abo­ve.

För två år se­dan vann Ör­jan Kihl­ström med Ma­gic To­night. I fjol upp­re­pa­de han be­drif­ten bakom Nun­cio.

– Jag vet hur svårt det är att vin­na Elitloppet en gång, nu vann jag även med Nun­cio året ef­ter. Och att vin­na tre ra­ka har jag in­te ens tänkt på, det känns svårt, även om jag kör bra häs­tar, sä­ger Kihl­ström.

Kihl­ström har kört De­li­cious 15 gång­er och ta­git 14 seg­rar. För­lus­ten kom i Åbergs Me­mo­ri­al på Jä­gers­ro 28 ju­li 2015. Eki­pa­get har nu 13 ra­ka till­sam­mans.

– ENORM HÄST som gör all­ting så en­kelt. Hon slog ju tre världs­re­kord 2015 och fak­tum är att det fanns li­te kraf­ter kvar var­je gång. Nu har hon haft pro­blem med sjuk­dom och ska­da och in­te täv­lat så tufft. Hon har känts fin i fy­ra seg­rar i år men mot­stån­det har va­rit rätt så en­kelt och jag är in­te helt sä­ker på hur bra for­men egent­li­gen är.

Nun­cio, som trä­nas av Stefan Me­lan­der, är ti­tel­för­sva­ra­re ef­ter en im­po­ne­ran­de fi­nal­se­ger. Men ef­ter nio ra­ka seg­rar med Kihl­ström som kusk blev det för­lust och en andra­plats på Sol­val­la 17 april.

DÄR­EF­TER GALOPPERADE NUN­CIO i Olym­pi­a­tra­vets fi­nal, förs­ta gång­en på 54 star­ter som han mis­sa­de en plats bland de tre främs­ta.

I senaste star­ten, gen­re­pet in­för Elitloppet, blev Nun­cio en­dast trea ut­an att glän­sa.

– Det är un­ge­fär sam­ma med Nun­cio som med De­li­cious, att for­men är li­te osä­ker. Men Stefan är nöjd med hur Nun­cio trä­nar in­för sön­da­gen och vi får ba­ra hop­pas att häs­ten är till­ba­ka i fin form, då ska han ab­so­lut räk­nas med chans.

Om bå­da häs­tar­na går till fi­nal, vem väl­jer du?

– Jag gil­lar in­te att spe­ku­le­ra så myc­ket, men jag kom­mer att kö­ra den häst som känns bäst för da­gen helt en­kelt. Vi får ba­ra hop­pas att bå­da är i form och har en bra dag.

Vem är din fa­vo­rit till slutse­gern?

– Bold Eag­le, ut­an tve­kan. Han har allt. På Vin­cen­nes sto­ra ba­na (1 980 me­ter), och över lång di­stans, be­hö­ver han li­te drag­hjälp. Men över kort di­stans på en snabb Sol­val­la­ba­na är det inga pro­blem. Då kan han vin­na från vil­ken po­si­tion som helst.

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

TRIUMFEN 2016. Kus­ken Ör­jan Kihl­ström och trav­häs­ten Nun­cio går äre­varv ef­ter se­gern i Elitloppet 2016. Blir det en tred­je ra­ka se­ger för Kihl­ström i år?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.