”Sve­ri­ge kan vin­na Ame­ri­ca’s Cup”

Hallands Nyheter - - Sporten - TOBIAS JÖNSSON TT

Mer ovisst än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Och bätt­re svensk se­ger­chans än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Det tror seg­lings­ex­per­ten Björn Han­sen in­för pre­stige­fyll­da Ame­ri­ca’s Cup.

Svensk­bå­ten Ar­te­mis gjor­de de­but i Ame­ri­ca’s Cup i San Fran­ci­sco 2013. Den här gång­en är det vid Bermu­da som jak­ten på värl­dens älds­ta id­rotts­po­kal från 1851 in­leds.

Går­da­gen var tänkt start­dag men på grund av hår­da vin­dar flyt­ta­des pre­miä­ren fram till i dag. Vä­der­pro­gno­ser­na lo­var dock bätt­re för­ut­sätt­ning­ar fram­ö­ver.

FEM BÅTAR GÖR upp om att få mö­ta ti­tel­för­sva­ra­ren Orac­le. Ar­te­mis be­sätt­ning har, en­ligt Han­sen, skaf­fat sig vär­de­full ru­tin från de­bu­ten vil­ket vi­sat sig un­der trä­nings­re­gat­tor­na in­för täv­ling­en.

– Ar­te­mis har sla­git bå­de Orac­le och Emi­ra­tes, som är fa­vo­ri­ter på för­hand. Sen är det all­tid li­te ”sand­bag­ging” – många som mör­kar styr­kor­na – men det har än­då sett bra ut.

Ka­ta­ma­ra­ner­na i Ame­ri­ca’s Cup är de snab­bas­te seg­lings­bå­tar­na. Med has­tig­he­ter upp mot 90 km/h fly­ger bå­tar­na fram på ”foils” – som ving­ar el­ler ske­nor – un­der bå­ten.

– Al­la vill he­la ti­den ut­ma­na sig och mins­ka ytan på ”foil­sen”. Då går det snab­ba­re. Men med sto­ra ytor på ving­ar­na blir det lät­ta­re att ma­nö­vre­ra. Man kan jäm­fö­ra med flyg­plan. Ju mind­re ving­ar, desto snab­ba­re fly­ger du, men det blir svå­ra­re att svänga och lan­da.

Segling hand­lar till stor del om att ve­va. Job­bet som ”grin­der” är krä­van­de. De som ve­var för att pum­pa upp hyd­raul­tryck – kraf­ten som ”trim­mar” ving­mas­ten samt sän­ker och hö­jer ving­ar­na.

– Det är ex­tremt krä­van­de fy­siskt, mer fy­siskt än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Man mås­te he­la ti­den ve­va för att pum­pa upp tryc­ket. Det krävs otro­lig ut­hål­lig­het hos de som ve­var.

TRE SVENS­KAR FINNS med på Ar­te­mis re­sa: Kalle Tor­lén, Anders Gustafs­son, Andre­as Ax­els­son. Ut­tag­ning­en av den fö­re det­ta Os-ka­no­tis­ten Gustafs­son väck­te en del frå­gor i be­sätt­ning­en. Åt­minsto­ne till en bör­jan.

– Christi­an Kamp, en dansk i be­sätt­ning­en, har be­rät­tat för mig om när la­get gjor­de ett ”grin­ding”-test. Seg­lar­na var jäm­na me­dan ka­no­tis­ten var myc­ket bätt­re. Men det är egent­li­gen ing­et nytt knep. New Ze­a­land (nu Emi­ra­tes, reds anm.) har an­vänt rod­da­re.

I tre vec­kor ska ut­ma­nings­seg­ling­ar­na av­gö­ras. Han­sen tror att Ar­te­mis gör upp med Emi­ra­tes om chan­sen att mö­ta Orac­le.

– Sve­ri­ge har stör­re chans än nå­gon­sin ti­di­ga­re att ta hem Ame­ri­ca’s Cup. En av värl­dens mest mytomspun­na täv­ling­ar. Att vi i Sve­ri­ge är med och faj­tas känns väl­digt häf­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.