Ro­land Nils­son: ”Cupen som al­la vill vin­na”

Hallands Nyheter - - Sporten - PA­TRIK LAGERKVIST 031-62 40 00 pa­trik.lagerkvist@stam­pen.com

Ar­se­nal kan räd­da en miss­lyc­kad sä­song i Fa-cup­fi­na­len på Wem­bley. Chel­sea har chan­sen att vin­na la­gets and­ra sto­ra ti­tel på ba­ra någ­ra vec­kor. Ro­land Nils­son vet hur det känns att va­ra med när den klas­sis­ka tur­ne­ring­en av­görs.

– Fa-cupen är väl­digt stor, det är den cupen som al­la vill vin­na, även stor­la­gen, sä­ger Nils­son och fort­sät­ter:

– Den be­ty­der myc­ket, mat­cher­na på vägen dit är för­stås vik­ti­ga, men fram­förallt är det re­san till Wem­bley. Fan­sen pra­tar om det, ”nu är det vi som ska till Wem­bley”, men det är ba­ra två lag som får kom­ma dit.

För 24 år se­dan var hans Shef­fi­eld Wed­nes­day ett av fi­nal­la­gen. Ar­se­nal stod för mot­stån­det – det blev en ma­ra­ton­upp­gö­rel­se. Det kräv­des om­spel och 240 mi­nu­ter av dra­ma­tik för att få fram en mäs­ta­re.

– Det var jämnt och gick till för­läng­ning, där jag gick ut när det var tio mi­nu­ter kvar av mat­chen. Vi för­lo­ra­de, jag tror att det var i 118:e mi­nu­ten som Ar­se­nal gjor­de mål på en hör­na, sä­ger Nils­son.

TI­DI­GA­RE PÅ SÄ­SONG­EN ha­de ”The Owls” för­lo­rat li­gacup­fi­na­len, mot just Ar­se­nal, på den klas­sis­ka are­nan i nord­väst­ra Lon­don.

– Vi vil­le jät­te­gär­na vin­na Facup­fi­na­len och sät­ta pric­ken över i:et. Ty­värr ha­de vi in­te mar­gi­na­ler­na på vår si­da.

Final­för­lus­ten i Fa-cup­fi­na­len på Wem­bley är en av Nils­sons ab­so­lut tyngs­ta. Och vec­kan i mit­ten av maj 1993 är ga­ran­te­rat den tuf­fas­te i hans kar­riär – bå­de fy­siskt och men­talt. Mel­lan de två mat­cher­na mot Ar­se­nal spe­la­de han Vm­kval mot Österrike på Råsun­da.

– Shef­fi­eld ha­de ord­nat med ett chart­rat flyg­plan di­rekt ef­ter lands­kam­pen. Vi spe­la­de på ons­da­gen och på tors­da­gen var det om­spels­mat­chen, sä­ger han.

Nils­sons kraf­ter räck­te in­te till i den ”and­ra fi­na­len” och trä­na­ren Tre­vor Fran­cis tving­a­des by­ta ut svens­ken i slu­tet av mat­chen. Han fick se­dan se An­dy Li­nig­han av­gö­ra sent i för­läng­ning­en.

– Det var en väl­dig be­svi­kel­se. Ef­teråt var jag helt tömd i krop­pen, jag ha­de ingen­ting kvar att häm­ta. Jag kom­mer ihåg att jag måd­de väl­digt då­ligt, in­te ba­ra men­talt ut­an även fy­siskt ett an­tal * Född: 27 no­vem­ber 1963 * Gör i dag: Hål­ler på att av­slu­ta sitt ar­be­te med 00-lands­la­get och i som­mar är han en­ga­ge­rad i ut­veck­lings­läg­ret i Halm­stad och i U21-lags­la­get som spe­lar Em-slut­spel. * Tit­lar som spe­la­re: Svensk mäs­ta­re 1983, 1987 och 1999. Ue­fa-cupen 1987. Li­ga-cupen i Eng­land 1991. * And­ra me­ri­ter: Vm-brons 1994, 116 lands­kam­per (två mål), vin­na­re av Guld­bol­len 1996 och Sm-guld som trä­na­re med Mal­mö FF 2010. da­gar ef­ter fi­na­len, sä­ger han.

FÖR AR­SE­NAL är da­gens fi­nal en chans att räd­da en miss­lyc­kad sä­song. La­get slu­ta­de fem­ma i Pre­mi­er Le­a­gue och blev för­ned­rat av Bay­ern Mün­chen i Cham­pi­ons Le­a­gue-slut­spe­let. Och ma­na­gern Arsè­ne Weng­er har ifrå­ga­satts. Frå­gan är hur myc­ket en tri­umf på Wem­bley skul­le be­ty­da?

– Har man haft en li­te knac­kig sä­song kan en vinst på Wem­bley i en Fa-cup­fi­nal väga upp för väl­digt myc­ket.

Nils­son drar en pa­ral­lell till Man­ches­ter Uni­ted och José Mou­rin­ho, som haft en miss­lyc­kad sä­song i li­gan. Men där tors­da­gens Eu­ro­pa Le­a­gue-ti­tel än­då gör att sup­port­rar­nas be­tyg på sä­song­en blir klart god­känt.

– Kan Arsè­ne Weng­er gö­ra det (vin­na fi­na­len) tror jag att fan­sen kom­mer att va­ra väl­digt nöj­da än­då. Kan fi­nal­re­sul­ta­tet av­gö­ra hans fram­tid i klub­ben?

– Jät­tesvårt att sä­ga, men en vinst kom­mer att un­der­lät­ta det för ho­nom, det är solklart. En för­lust kan gö­ra att det blir väl­digt tungt.

CHEL­SEA KOM­MER till fi­na­len som ny­bli­ven Pre­mi­er Le­a­gue-mäs­ta­re. An­to­nio Con­tes man­nar har im­po­ne­rat un­der sä­song­en och knappt haft nå­gon formsvac­ka. Ita­li­e­na­ren har lyc­kats ska­pa en lag­ma­skin där fle­ra spe­la­re kan av­gö­ra och de­fen­si­ven har hål­lit ”Ju­ven­tusklass”.

– Chel­sea kom­mer in med ett väl­digt själv­för­tro­en­de som de kan ta med sig in i en fi­nal, jag tror att de vin­ner med 2–1, tip­par Nils­son.

Arkivbild: TOBIAS NYKÄNEN

HAN VAR MED. För 24 år se­dan var Ro­land Nils­sons Chef­fi­eld Wed­nes­day ett av fi­nal­la­gen i Fa-cupen.

HOP­PAS PÅ VINST. Chan­ser­na att bli kvar i klub­ben ökar för Ar­se­nals Arsè­ne Weng­er om det bli vinst i kväll.

LADDADE. An­to­nio Con­tes Chel­sea kom­mer till cup-fi­na­len som li­ga­vin­na­re och ful­la av själv­för­tro­en­de.

1994. Vm-brons i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.