I SIS­TA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Hallands Nyheter - - Sporten -

Drömsce­na­ri­ot är att min och Team Rög­les Quiz Töll vin­ner V75-fi­na­len på lör­dag och att ra­di­o­lyss­nar­na tyc­ker att jag var helt okej som ex­pert­kom­men­ta­tor till Elitloppet på sön­dag.

Ja, jag tror som så många and­ra att frans­ke Bold Ega­le vin­ner.

Jag har un­der någ­ra år fått för­tro­en­det att va­ra tra­v­ex­pert åt ra­di­ospor­ten un­der Elit­lopps­sön­da­gen och det är ett spän­nan­de upp­drag.

Of­tast är ju jag på den and­ra si­dan, allt­så blir be­va­kad och vär­de­rad av and­ra. Nu får jag ta på mig sam­ma ko­stym som Lennart Fors­gren, Mic­ke Ny­brink och de and­ra ex­per­ter­na vil­ket är en an­svars­full upp­gift.

Quiz Töll rik­tigt vass

Sam­ma kan man sä­ga om den en­da upp­gift jag har på lör­dag, näm­li­gen att för­sva­ra Team Rög­les fär­ger i Rik­stra­vet med Quiz Töll.

Jag vann V75-för­sö­ket med hen­ne på Åby i slu­tet av april, det ef­ter ett vasst av­slut och till när­ma­re 20 gång­er peng­ar­na. Med rätt tem­po och ryg­gar räk­nas hon igen även om det är tufft mot­stånd.

Drömsce­na­rio? Ja, att vi ham­nar hygg­ligt bra till från start och att det blir tuff kör­ning i tä­ten.

Med rätt re­sa är den här femå­ring­en rik­tigt vass till slut då hon har en or­dent­lig ”mo­tor”. Nu mö­ter vi ett gäng duk­ti­ga hings­tar och va­lac­ker, så det krävs nog en max­i­mal in­sats av bå­de mig och Quiz Töll för att det ska bli se­ger.

På mitt sy­stem strec­kar jag fem häs­tar. Vinnar­tip­set får Rush­mo­re Fa­ce från stall Kolgji­ni men Svan­te Båth har ock­så två klass­klätt­ra­re till start, näm­li­gen Up­stream och Na­tio­nal Prin­ce. Floyd B Bo­ko får ock­så plats på ”bong­en”.

Två bra ston spi­kas

Jag tyc­ker att det är en myc­ket svår V75-om­gång och det bör bli rik­tigt bra be­talt för sju rätt. Wild Ho­ney (V75-1) och Dar­ling Horn­li­ne (V75-4) är två ston av myc­ket hög ka­pa­ci­tet för klas­sen, så de sing­el­strec­kas.

Bå­da kom­mer från star­ka in­sat­ser som tvåa re­spek­ti­ve trea i si­na senaste lopp. Nu vin­ner de, tror jag.

I öv­rigt; ja, Sol­val­la och al­la tra­väls­ka­re är vär­da ett strå­lan­de vä­der den­na helg. Jag hål­ler tum­mar­na.

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.