Två häf­ti­ga ston spi­kas – Quiz Töll är en ry­sa­re

Hallands Nyheter - - Sporten -

3 Wild Ho­ney har sva­rat för många star­ka in­sat­ser i år och från det­ta fi­na lä­ge tror jag att hon blir svår­stop­pad. Sett till peng­ar och me­ri­ter känns hon oslag­bar. Dess­utom vi­sa­de det femå­ri­ga sto­et fort­satt fin form se­nast som tvåa i ”Vägen till Elitloppet”.

5 Rush­mo­re Fa­ce

känns svårsla­gen om han hål­ler sig till trav och det lär bli ett of­fen­sivt upp­lägg. Båt­hs duo Up­stream och Na­tio­nal Prin­ce är bå­da snab­ba ut, så det kan bli ett oer­hört tufft in­led­nings­tem­po om Adri­an Kolgji­ni lad­dar med Rush­mo­re Fa­ce. Quiz Töll är en ry­sa­re och får vi en bra re­sa i and­ra/tred­je yt­ter kan hon av­slu­ta syl­vasst.

9 Ma­king Lo­ve

vi­sa­de vid se­gern näst se­nast att han kan av­slu­ta starkt, så han är vin­nar­dra­get även om Robert Bergh valt att kö­ra stall­kam­ra­ten 8 Mal­kin. Nu är det hårt emot så jag strec­kar sex häs­tar. Glöm in­te 4 Ra­fi­ki Fri. 11 Dar­ling Horn­li­ne

fick en tuff re­sa ef­ter ga­lop­pen se­nast och hon vi­sa­de verk­li­gen hög ka­pa­ci­tet som trea i mål. Nu är det in­te alls li­ka hårt emot, fast visst är det svårt att stå med 20 me­ters tillägg un­der en Elit­loppslör­dag. Spik än­då. 3 Re Doc kom­mer att lad­das för spets och i led­ning är det häs­ten att slå. 1 Bra­vo Na­va­ro­ne kan ham­na pyrt till från in­ner­spå­ret men blir se­ger­far­lig vid fritt. Per Lennarts­sons duo 6 Nap­pa Scar och 9 Or­der to Fly strec­kas ock­så.

5 Mo­ni to Spa­re är väl den som kan va­ra star­kast till slut, det i kamp med

11 Bar­ke­vious Min­go. Sex streck, där 2 Aron Pa­le­ma blir in­tres­sant med Svans­tedt och de ut­rust­nings­änd­ring­ar som ska gö­ras.

13 Sau­veur är värd en se­ger i Har­per Ha­no­vers lopp. Han var tvåa i fjol och den­na gång är in­te mot­stån­det li­ka tufft. 2 US Ma­le EP och 6 Ai­le­ron är giv­na av de på start­fål­lan. 10 Sor­bet står 20 fö­re Sau­veur men 20 bakom de från start – och Kihl­ström kör. Läc­kert.

THO­MAS SY­STEM

V75-1: 3 Wild Ho­ney. Res: 10-2. V75-2: 1, 3, 5, 6, 9. Res: 11-2. V75-3: 2, 3, 4, 7, 8, 9. Res: 6-1. V75-4: 11 Dar­ling Horn­li­ne. Res: 4-1. V75-5: 1, 3, 6, 9. Res: 8-4. V75-6: 1, 2, 5, 6, 8, 11. Res: 9-4. V75-7: 2, 6, 10, 13. Res: 14-15. Sy­ste­met är på 2880 ra­der och kos­tar 1440 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar nr 13 Sau­veur i av­del­ning 7 blir det sy­ste­met på på 720 ra­der och det kos­tar då 360 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.