He­le­na vi­sar sin fa­sci­na­tion för den hal­länds­ka folk­tron

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PER KÅGSTRÖM 010-471 51 33 pk@hn.se

”Jag har all­tid tyckt att så­dant har va­rit spän­nan­de. Det finns en spe­ci­ell be­rättar­tek­nik som vi ska ta va­ra på – ett lång­samt, of­ta hu­mo­ris­tis­tiskt sätt att be­rät­ta”

HE­LE­NA JURÉ­EN

He­le­na Juré­en åk­te runt i det hal­länds­ka in­lan­det och pra­ta­de med så kal­la­de ”ori­gi­nal”. Be­rät­tel­ser­na gav upp­hov till en ut­ställ­ning som nu vi­sas på Halm­stads konst­hall.

Vi hör en iv­rigt be­rät­tan­de röst mot en fond av dov ex­pe­ri­men­tell mu­sik, och ser film­bil­der av skog med höga stam­mar och ens­li­ga hus.

Det är ett av in­sla­gen på He­le­na Juré­ens ut­ställ­ning ”Nå­gon har sagt – egen­dom­lig­he­ter om Hal­land” på Halm­stads konst­hall. Mal­mö­konst­nä­ren – som har röt­ter­na i Ma­hult ut­an­för Bre­a­red – blev 2016 års Lars Jo­hans­sonsti­pen­di­at och be­stäm­de sig då för att fors­ka om säg­ner och folk­tro i sitt barn­doms­län.

– Jag har all­tid tyckt att så­dant har va­rit spän­nan­de. Det finns en spe­ci­ell be­rättar­tek­nik som vi ska ta va­ra på – ett lång­samt, of­ta hu­mo­ris­tis­tiskt sätt att be­rät­ta.

HE­LE­NA HAR DÄRFÖR sökt upp äld­re (och även träf­fat yng­re) hallän­ning­ar på lands­byg­den, så kal­la­de ori­gi­nal som be­rät­tat om märk­li­ga hän­del­ser och om hus­ku­rer.

Det­ta har He­le­na för­vand­lat till konst. På ut­ställ­ning­en finns bland an­nat fo­ton, ljud, teck­ning­ar (på en av dem kom­mer djä­vu­len på be­sök) skrif­ter och ex­pe­ri­men­tell mu­sik som hon kom­po­ne­rat till­sam­mans med Dan Matt­hi­es.

En skulp­tur, en man full med hö, fö­re­stäl­ler knut­gub­ben.

– Den kun­de man ta med sig och bu­sa med gran­nen, om man till ex­em­pel vil­le ha bränn­vin – det är näs­tan som vår tids hal­lo­ween, sä­ger He­le­na som gär­na fort­sät­ter att grä­va i den hal­länds­ka folk­tron. Finns den ba­ra på lan­det? El­ler går den att träf­fa på mitt i stan?

– Du får nog främst sö­ka på lan­det. Ju mer mo­der­ni­se­ring desto mind­re ma­gi, sä­ger He­le­na Juré­en vars ut­ställ­ning på­går till och med 13 ju­ni.

Bild: HE­LE­NA JURÉ­EN

KÄL­LA TILL BERÄTTELSER. Kö­ket till­hör en av de hallän­ning­ar som He­le­na Juré­en har be­sökt.

Bild: PER KÅGSTRÖM

TRADITION. He­le­na Juré­en till­sam­mans med skulp­tu­ren Knut­gub­ben, ett av ver­ken på Halm­stads konst­hall som an­kny­ter till hal­länds­ka se­der och bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.